Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4223. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2015, stran 13811.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13) in 8. ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 9. redni seji dne 23. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2015 
1. člen 
Spremeni se priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2015 (Uradni list RS, št. 6/15), ki se določi v naslednjih zneskih:
»
A.) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
zneski v EUR
I
skupaj prihodki
2.859.636,50
II
skupaj odhodki
3.115.884,88
III
proračunski primankljaj (I – II)
–256.248,38
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0
V
dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
VI
prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev
0
C.) RAČUN FINANCIRANJA
VII
zadolževanje
728.800,00
VIII
odplačilo dolga
200.000,00
IX
sprememba stanja na računu (I + IV + VII – II – V – VIII)
272.551,62
X
neto zadolževanje (VII – VIII)
528.800,00
XI
neto financiranje (VI + VII-VIII-IX)
256.248,38
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA (9009 sklad)
15.928,73
« 
2. člen 
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2015 ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Ta sprememba odloka začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2015.
Št. 007-12/2015-1
Ljubno, dne 23. decembra 2015
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti