Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4387. Uredba o spremembah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom

Sklepi

4388. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2016

MINISTRSTVA

4308. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Idrija I (2015–2024)
4309. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Banjšice (2015–2024)
4310. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Tržič (2015–2024)
4311. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubljana (2015–2024)
4312. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ig (2015–2024)
4313. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Hrastnik (2015–2024)
4314. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baba-Debela gora (2015–2024)
4315. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črni dol (2015–2024)
4316. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Snežnik (2015–2024)
4317. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Grčarice (2015–2024)
4318. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravne (2015–2024)
4319. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Krka (2015–2024)
4320. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brezova Reber (2015–2024)
4321. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mokronog (2015–2024)
4322. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ponikva (2015–2024)
4323. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice (2015–2024)
4324. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mislinja (2015–2024)
4325. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica (2015–2024)
4326. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodne Haloze (2015–2024)
4327. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trnovo (2015–2024)
4328. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Unec-Škocjan (2014–2023)
4329. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gornja Radgona (2014–2023)
4330. Odredba o spremembah Odredbe o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti žičniških naprav za prevoz oseb za nameravano uporabo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4331. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dravograd in Občine Muta
4332. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje in Občine Mežica
4333. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Rogatec
4334. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem območju Občine Šenčur
4335. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del
4336. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
4337. Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
4338. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
4339. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
4340. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del
4341. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del
4342. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del
4343. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del
4344. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del
4345. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije – tarifni del
4346. Poročilo o gibanju plač za oktober 2015
4347. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2015

OBČINE

Dobrova-Polhov Gradec

4348. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec za programsko obdobje 2015–2020

Dol pri Ljubljani

4349. Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani za obdobje januar–marec 2016

Gornji Petrovci

4350. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2016
4351. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2015
4352. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci

Grad

4353. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2016
4354. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2015
4355. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Grad
4356. Sklep o sofinanciranju ekonomske cene vrtca Grad v letu 2016

Ig

4357. Odlok o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Ig
4358. Pravilnik o spremembah Pravilnika o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami
4359. Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
4360. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2016
4361. Sklep o sofinanciranju varuha v Občini Ig
4362. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig

Komen

4363. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen in Divača

Litija

4364. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2014
4365. Sklep o začasnem financiranju Občine Litija v obdobju 1. januar 2016–31. marec 2016

Ljubljana

4366. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2016

Ljubno

4367. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke (LN IPC Loke)

Mežica

4368. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2016

Puconci

4369. Razpis nadomestnih volitev za župana Občine Puconci

Sveti Jurij ob Ščavnici

4370. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Šempeter-Vrtojba

4371. Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter - Vrtojba v obdobju januar–marec 2016

Šentjur

4372. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2015

Šmarješke Toplice

4373. Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2016
4374. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Šmarješke Toplice
4375. Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček
4376. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Šmartno pri Litiji

4377. Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015
4378. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016
4379. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa
4380. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji

Štore

4381. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore

Tolmin

4382. Dopolnitev Statuta Občine Tolmin
4383. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Tržič

4384. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2016
4385. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič

Žužemberk

4386. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti