Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4374. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Šmarješke Toplice, stran 13990.

  
Na podlagi 7., 17. in 29. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 12. redni seji dne 22. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Šmarješke Toplice 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o priznanjih in nagradah Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 31/08, v nadaljevanju: Odlok).
2. člen 
Prvemu odstavku 2. člena Odloka se dodata novi točki, kot glasi:
»4. priznanje župana Občine Šmarješke Toplice,
5. knjižna nagrada župana Občine Šmarješke Toplice.«
3. člen 
Za četrtim poglavjem se dodata novo peto in šesto poglavje, kot glasi:
»V. PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE 
14. člen 
Priznanje župana Občine Šmarješke Toplice se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za izkazano predanost na različnih področjih delovanja in kot spodbuda za nadaljnjo ustvarjalno delo.
Priznanje župana se podeljuje tudi ob posameznih jubilejih in priložnostih, kot tudi uglednim gostom oziroma delegacijam, če je njihovo delovanje pomembno za razvoj v občini.
O podelitvi priznanja župana Občine Šmarješke Toplice odloča župan s sklepom.
Priznanje podeljuje župan na slavnostni seji občinskega sveta ali ob posebnih slavnostih, praznikih, svečanem sprejemu in ob dogodkih pomembnih za prejemnika priznanja.
VI. NAGRADA ŽUPANA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE 
15. člen 
Nagrada župana Občine Šmarješke Toplice se podeljuje učencem, dijakom, študentom in drugim posameznikom za posebne dosežke in uspehe na različnih področjih delovanja.
Nagrada župana je lahko knjiga ali druga simbolična nagrada, katere vrednost ne presega zakonsko predpisane višine.
Nagrada s priznanjem se podeli prejemniku na posebnem sprejemu ali ob drugih primernih dogodkih.
O podelitvi nagrade župana Občine Šmarješke Toplice odloča, na predlog javnega zavoda ali glede na dosežene rezultate, župan s sklepom.
Sredstva za podelitev nagrade župana se zagotovijo v proračunu občine.«
4. člen 
Dosedanje peto poglavje postane sedmo poglavje, dosedanja 14. in 15. člen postaneta 16. in 17. člen odloka.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0019/2015-3
Šmarjeta, dne 23. decembra 2015
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.