Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4243. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Mestni občini Nova Gorica, stran 13831.

  
Na podlagi četrtega odstavka 6. člena in tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 17. decembra 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen 
V 4. členu Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 93/07, 35/08, 33/11) (v nadaljevanju: odlok) se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
– »predhodne kršitve določb Zakona o omejevanju porabe alkohola ter Zakona o varstvu javnega reda in miru, ki so storjene v gostinskem obratu, v zunanji enoti gostinskega obrata ali v njegovi neposredni bližini, če je posledica delovanja gostinskega obrata, in za katere je bila s strani pristojnega organa policije oziroma sodišča izdana pravnomočna odločba ali plačana globa;«.
Za peto alinejo se doda nova, šesta alineja, ki se glasi:
– »izjava gostinca, da ima gostinski obrat izpolnjene s predpisi določene minimalne tehnične pogoje za ustrezno vrsto in kategorijo gostinskega obrata.«.
2. člen 
6. člen odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Za potrebe tega odloka se glede lokacije gostinski obrati delijo na tiste, ki so:
– na območju stanovanj,
– v stavbah s stanovanji,
– na drugih območjih stavbnih zemljišč,
– na območju centra mesta Nova Gorica.
Območja stanovanj in druga območja stavbnih zemljišč so določena v prostorskih aktih Mestne občine Nova Gorica.
Za potrebe tega odloka se za območje centra mesta Nova Gorica šteje območje, ki ga omejujejo Erjavčeva ulica na jugu, Delpinova ulica in Ulica Gradnikove brigade na zahodu, Jelinčičeva ulica na severu in Kidričeva ulica na vzhodu ter gostinski obrati na Trgu Edvarda Kardelja in ob Ulici Tolminskih puntarjev.«.
3. člen 
V 7. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na druge določbe tega člena lahko gostinski obrati na območju centra mesta Nova Gorica upoštevaje določilo 11. člena odloka obratujejo največ do 1. ure, ob petkih in sobotah pa do 2. ure; gostilne, kavarne in restavracije vsak dan največ do 2. ure.
Ne glede na druge določbe tega člena lahko gostinski obrati, ki obratujejo v sklopu bencinskih črpalk obratujejo med 00. in 24. uro oziroma v času obratovanja bencinske črpalke.«.
4. člen 
V prvem odstavku 9. člena se besedilo prve in druge alineje spremeni tako, da se na novo glasi:
– »zunanje enote gostinskih obratov, ki se nahajajo v stavbah s stanovanji od 6. do 23. ure,
– zunanje enote gostinskih obratov, ki se nahajajo na območju stanovanj od 6. do 24. ure,«.
V prvem odstavku 9. člena se za drugo doda nova, tretja alineja, ki se glasi:
– »zunanje enote gostinskih obratov, ki se nahajajo na območju centra mesta Nova Gorica od 6. do 24. ure, ob petkih in sobotah pa do 2. ure. Glasba se lahko predvaja v zunanjih enotah gostinskih obratov ob petkih in sobotah največ do 1. ure«.
Drugi odstavek 9. člena se črta.
5. člen 
V 13. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da se na novo glasi:
»Kolikor krajevna skupnost v roku iz prejšnjega odstavka mnenja ne izda, niti ga ne izda v naknadno postavljenem roku, pristojni organ odloči o podaljšanem obratovalnem času brez mnenja krajevne skupnosti.«.
Za tretjim odstavkom 13. člena se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da krajevna skupnost izda negativno mnenje je pristojni organ pred izdajo odločbe z namenom ugotovitve vseh relevantnih dejstev in okoliščin dolžan sklicati ustno obravnavo, na katero vabi predsednika krajevne skupnosti, gostinca, po potrebi pa tudi druge osebe.«.
6. člen 
V 14. členu se v drugi alineji prvega odstavka beseda »šestih« nadomesti z besedo »dvanajstih«.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
7. člen 
V 16. členu se v drugi alineji beseda »šestih« nadomesti z besedo »dvanajstih«.
8. člen 
V 19. členu se za drugo alinejo doda nova, tretja alineja, ki se glasi:
– »je gostinec dal lažno izjavo o izpolnjevanju s predpisi določenih minimalnih tehničnih pogojev za ustrezno vrsto in kategorijo gostinskega obrata«,
V besedilu 19. člena, ki sledi novi, tretji alineji, se črta beseda »lahko«.
9. člen 
V 20. členu se besedilo »odstavka tega« črta.
10. člen 
V 21. členu se prvi odstavek dopolni tako, da se namesto pike napiše vejica in doda besedilo, ki se glasi:
»oziroma tudi za tisti dan ali dneve, ko gostinski obrat sicer ne obratuje.«.
V drugem odstavku 21. člena se namesto pike napiše vejica in doda besedilo, ki glasi:
»vendar največ do 4. ure zjutraj.«.
V petem odstavku 21. člena se namesto pike napiše vejica in doda besedilo, ki se glasi:
»vendar za največ 30 posameznih dogodkov v enem koledarskem letu.«
11. člen 
V 23. členu se prva alineja spremeni tako, da se na novo glasi:
– »na način kot je določeno v 9. členu odloka, v primeru javnih prireditev pa v skladu z dovoljenim trajanjem javne prireditve.«.
12. člen 
Črta se 24. člen.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
Postopki začeti na podlagi Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 93/07, 35/08, 33/11) se končajo na podlagi določil tega odloka.
14. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-4/2007-30
Nova Gorica, dne 17. decembra 2015
Župan 
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti