Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4247. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran, stran 13839.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 4/15 – uradno prečiščeno besedilo)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 10. redni seji dne 22. 12. 2015.
Št. 422-165/2015
Piran, dne 22. decembra 2015
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09 in 108/09, 61/10 (62/10 popr.), 20/11, 57/12, 110/13 in 19/15), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 98/99, 1/00, 67/02, 110/02, 8/03 popr.), 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10, 40/12 in 14/15) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) je Občinski svet Občine Piran na 10. redni seji dne 22. decembra 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 48/03, 10/04, 1/09 in 8/10 in Uradni list RS, št. 10/12).
2. člen 
Zadnji stavek šestega odstavka 2. člena, ki se glasi: »Zgoraj navedene zunanje poslovne površine se točkujejo po kriterijih za nezazidana stavbna zemljišča« se izbriše in nadomesti z novim stavkom, ki se glasi:
»Zgoraj navedene zunanje poslovne površine se točkujejo po kriterijih za zazidana stavbna zemljišča, kolikor izpolnjujejo pogoje za zazidana stavbna zemljišča iz drugega odstavka 2. člena. Kolikor pa gre za nezazidana stavbna zemljišča, se slednja točkujejo kot taka.«
Zadnji odstavek 2. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
Javna infrastruktura so tudi komunalni objekti, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so ulice, tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine ter podobno, kolikor so v lasti države ali občine.
3. člen 
V tabeli 6. člena se rubrika »1. Opremljenost s cestami oziroma ulicami« dopolni z novo peto vrstico, ki se glasi:
e. območje umirjenega prometa in omejene hitrosti 30 17 15 30 17 15.
4. člen 
V celoti se zbriše se točka a. prvega odstavka 7. člena, ki se glasi:
a) Stavbna zemljišča kulturnih ter zgodovinskih stavb in spomenikov v varovanih območjih ter kulturne in zgodovinske stavbe in spomeniki izven varovanih območij, razglašeni skladno z odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 26/83).
V tabeli v drugem odstavku 7. člena se črta kategorija:
a.) Kulturne ter zgodovinske stavbe
5. člen 
Prvi odstavek 9. člena se spremni tako, da se po novem glasi:
»Če je dejanska raba stavbe ali objekta oziroma dela stavbe ali objekta v nasprotju z rabo, določeno v prostorsko izvedbenem aktu ali v nasprotju z rabo, opredeljeno v gradbenem dovoljenju, na podlagi katerega je bila stavba ali objekt zgrajena, se šteje, da se stavba ali objekt oziroma del stavbe ali objekta ne koristi v skladu s prostorskim izvedbenim aktom oziroma izdanim gradbenim objektom. V tem primeru se v seštevek točk vključijo tudi točke iz tega člena odloka.«
Črtajo se tretji, četrti in peti odstavek 9. člena, ki se glasijo:
»Za koriščenje stanovanjske stavbe se smatra, če je na stanovanjsko stavbo ali objekt za bivanje, prijavljena pravno in opravilno sposobna fizična oseba.
Za koriščenje nestanovanjske stavbe ali objektov se šteje, če stavba ali objekt dnevno ali sezonsko obratuje ali je v uporabi oziroma, če je v objektu prijavljen sedež izvajanja gospodarske dejavnosti.
Vse dokler pristojni občinski organ za nadomestilo ne zabeleži podatke o koriščenju stanovanjskih in nestanovanjskih stavb in objektov, se v izračunu odmere ne upošteva točk iz tega člena.«
6. člen 
Zadnji odstavek 13. člena se črta.
V 18. členu se črta zadnji stavek tretjega odstavka, ki se glasi:
»Za objekte, kateri so realizirani v skladu s prostorsko izvedbenim aktom, tako določena višina točke za nezazidano stavbno zemljišče preneha veljati z pridobitvijo uporabnega dovoljenja ter prične veljati vrednost točke za zazidano stavbno zemljišče v Občini Piran.«
7. člen 
Četrti odstavek 19. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
V primeru, da pridobljeni podatki za odmero nadomestila niso skladni z evidencami in registri podatkov, s katerimi razpolaga občinska uprava, ali z dokumentarnim gradivom občine, se zaradi uskladitve podatkov za odmero opravi ogled na terenu. Če zavezanec po predhodnem pozivu po dostavi podatkov za odmero ne dovoli vstopa in ogleda objekta, se izračun nadomestila opravi na podlagi ocene.
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-165/2015
Piran, dne 22. decembra 2015
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 94/07 – testo unico, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Gazzetta Ufficiale della R.S., n.4/15 – testo unico)
P R O M U L G O 
il Decreto di modifica ed integrazione al Decreto sull’imposta per l’utilizzo di un terreno fabbricabile, situato sul territorio del Comune di Pirano 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 22 dicembre 2015.
N. 422-165/2015
Pirano, 22. dicembre 2015
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Visto l’art. 218 della Legge in materia edilizia (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 102/04 – testo ufficiale consolidato 1 (14/05 – err. corr.), 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09 e 108/09, 61/10 (62/10 err. corr.), 20/11, 57/12, 110/13 e 19/2015), l'articolo 56 della Legge sulle aree fabbricabili (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 44/97, 98/99, 1/00, 67/02, 110/02, 8/03 err. corr.), l’art. 61 della Legge sulle aree fabbricabili (Gazzetta Ufficiale della RSS, n. 18/84, 32/85 e 33/89), l’art. 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo ufficiale consolidato 2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 e 84/10, 40/12 e 14/15), e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/2014 – testo ufficiale consolidato 2) il Consiglio Comunale del Comune di Pirano nella 10a seduta ordinaria, il giorno 22 dicembre 2015 adotta il seguente
D E C R E T O 
di modifica ed integrazione al Decreto sull’imposta per l’utilizzo di un terreno fabbricabile, situato sul territorio del Comune di Pirano 
Art. 1 
Con il presente decreto è modificato ed integrato il Decreto sull’imposta per l’utilizzo delle aree fabbricabili nel Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 48/03, 10/04, 1/09 e 8/10 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 10/2012).
Art. 2 
L’ultima frase del sesto comma dell’articolo 2, che recita: “Le succitate aree commerciali esterne sono valutate in base ai criteri validi per le aree fabbricabili non edificate” è soppressa ed è sostituita da una nuova frase che recita:
“Le succitate aree commerciali esterne sono valutate secondo i criteri validi per le aree fabbricabili edificate, nel caso in cui adempiano ai criteri validi per le aree fabbricabili edificate di cui al secondo comma dell’art. 2. Se si tratta di terreni fabbricabili non edificati gli stessi sono valutati come tali”.
L’ultimo comma dell’articolo 2 è modificato come segue:
Le infrastrutture pubbliche sono costituite altresì da opere di urbanizzazione (infrastrutture comunali) il cui utilizzo è destinato all’uso pubblico di tutti gli utenti a pari condizioni, come ad esempio strade, mercati, parchi gioco, parcheggi, cimiteri, parchi e aree verdi, aree ricreative e simili, in quanto di proprietà dello Stato o del Comune.
Art. 3 
Nella tabella dell’articolo 6 la rubrica “1. Dotazione di strade ovvero vie” è integrata da una nuova quinta linea, che recita come segue:
e. zona a traffico lento e velocità limitata 30 17 15 30 17 15.
Art. 4 
È soppresso completamente il punto a.) del primo comma dell’art. 7 che recita:
a) Aree fabbricabili degli edifici culturali e storici nelle zone protette ed edifici culturali e storici nonché monumenti al di fuori delle aree protette, proclamati tali in conformità al Decreto sulla proclamazione dei monumenti culturali e storici nell’ambito del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n. 26/83).
Nella tabella di cui al secondo comma dell’articolo 7 è soppressa la categoria: a.) Edifici culturali e storici
Art. 5 
Il primo comma dell’articolo 9 è modificato come segue:
“Se l’uso effettivo di un edificio o di uno stabile, oppure di una parte degli stessi sia in contraddizione con la destinazione d’uso stabilita nell’atto territoriale esecutivo, ovvero qualora sia in contrasto con la destinazione d’uso indicata nel permesso di costruire sulla base del quale l’edificio o lo stabile è stato costruito, si giudica che l’edificio o lo stabile, oppure una parte degli stessi, non siano utilizzati in conformità all’atto territoriale esecutivo, ovvero al permesso di costruire rilasciato. In tal caso, il totale dei punti sommati comprende anche il punteggio attribuito ai sensi del presente decreto”.
Sono soppressi il terzo, il quarto e il quinto comma dell’art. 9 che recitano:
“Si giudica che un edificio residenziale viene utilizzato, se all’indirizzo dello stesso o dello stabile residenziale è stata notificata la residenza di almeno una persona fisica capace di agire.
Si giudica che un edificio o uno stabile residenziale sia sfruttato, se questo risulta funzionante quotidianamente o stagionalmente, o è utilizzato, ovvero se vi è stata notificata la sede di un’attività commerciale.
Sino a quando l’organo comunale competente per l’imposta non esegue i rilevamenti inerenti l’utilizzo degli edifici e degli stabili non residenziali, nella commisurazione dell’imposta non si considera il punteggio di cui nel presente articolo”.
Art. 6 
L’ultimo comma dell’articolo 13 è soppresso.
All’articolo 18 è soppressa la frase finale del terzo comma, che recita:
“Per gli stabili realizzati in conformità agli atti territoriali attuativi, il valore del punto in questione cessa di valere con l’acquisizione del permesso d’uso, ed entra in vigore il valore del punto previsto per le aree fabbricabili edificate nel Comune Pirano”.
Art. 7 
Il quarto comma dell’articolo 19 è modificato come segue:
Nel caso in cui i dati acquisiti per la commisurazione dell’imposta non siano conformi alle evidenze e ai registri dei dati di cui dispone l’amministrazione comunale, ossia al materiale documentale in possesso del Comune, si effettua un sopralluogo per l’armonizzazione dei dati per la valutazione. Se il contribuente, previo avviso, dopo aver consegnato i dati necessari alla commisurazione, non permette l’accesso e il sopralluogo dello stabile, la commisurazione dell’imposta avviene in base alla valutazione.
Art. 8 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 422-165/2015
Pirano, 22 dicembre 2015
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti