Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4284. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2016, stran 13880.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 75. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 12. redni seji dne 23. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2016 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se za Občino Slovenske Konjice za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
10.547.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.993.510
70
DAVČNI PRIHODKI
8.712.686
700 Davki na dohodek in dobiček
7.678.845
703 Davki na premoženje
763.441
704 Domači davki na blago in storitve
270.400
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.280.824
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
970.350
711 Takse in pristojbine
7.800
712 Globe in druge denarne kazni
22.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
34.180
714 Drugi nedavčni prihodki
246.494
72
KAPITALSKI PRIHODKI
30.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
30.000
73
PREJETE DONACIJE
3.500
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.500
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
519.990
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
519.990
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije
0
II. 
SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43)
10.451.410
40
TEKOČI ODHODKI
2.520.273
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
613.410
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
91.545
402 Izdatki za blago in storitve
1.601.798
403 Plačila domačih obresti
65.000
409 Rezerve
148.520
41
TEKOČI TRANSFERI
5.107.451
410 Subvencije
113.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.194.435
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
297.464
413 Drugi tekoči domači transferi
1.502.552
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.486.660
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.486.660
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
337.026
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
40.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
297.026
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
95.590
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
713
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
713
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
713
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
–713
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
406.667
55
ODPLAČILA DOLGA
406.667
550 Odplačila domačega dolga
406.667
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–311.790
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–406.667
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
–95.590
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
311.790
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa,
– najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo,
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
– koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov,
– sredstva za projekte pridobljene na razpisih.
5. člen 
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
6. člen 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2017 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
7. člen 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan; lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
8. člen 
Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah (ZJF),
– rezervni sklad po Stanovanjskem zakonu (SZ).
Proračunska rezerva po ZJF se v letu 2016 oblikuje v višini 118.961 EUR in rezervni sklad po SZ v višini 9.559 EUR.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000 EUR ter za namene iz prvega in drugega odstavka 44. člena SZ do višine 9.559 EUR in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
9. člen 
Župan je pooblaščen:
– da dolžniku do višine 500 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
– da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih proračunskih odhodkov,
– da odloča o začasnem razporejanju tekočih likvidnostnih sredstev proračuna,
– da v primeru neenakomernega priliva sredstev začasno zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne namene odobrene v proračunu,
– da odloča o pravnih poslih pridobitve, odprodaje in najema občinskega premoženja v vrednosti 0,5 % od skupnih prihodkov in prejemkov občinskega proračuna. V primeru, ko nepremičnina ni zajeta v programu prodaje, odloča o odprodaji občinski svet.
O ukrepu iz četrte alineje mora župan poročati občinskemu svetu in po potrebi predlagati spremembo občinskega proračuna.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 ne bo zadolžila.
Občina v letu 2016 ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnega podjetja ter drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je.
11. člen 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2016 ne smejo zadolžiti.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v letu 2016 ne smejo izdajati poroštev.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Slovenske Konjice v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
13. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0239/2015-1(110)
Slovenske Konjice, dne 23. decembra 2015
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti