Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4231. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2015, stran 13818.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 4) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14, 93/15) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 14. redni seji dne 21. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2015
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 12/15) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9.089.268
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.706.864
70
DAVČNI PRIHODKI
2.993.477
700 Davki na dohodek in dobiček
2.493.223
703 Davki na premoženje
354.152
704 Domači davki na blago in storitve
146.002
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
713.387
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
540.847
711 Takse in pristojbine
3.000
712 Globe in druge denarne kazni
5.000
714 Drugi nedavčni prihodki
164.540
72
KAPITALSKI PRIHODKI
403.966
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
4.250
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 
399.716
73
PREJETE DONACIJE
38.810
730 Prejete donacije iz domačih virov
38.810
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
4.786.628
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
980.986
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
3.805.642
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
153.000
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
153.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.872.844
40
TEKOČI ODHODKI
1.465.764
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
353.474
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
53.414
402 Izdatki za blago in storitve
993.635
403 Plačila domačih obresti
21.000
409 Rezerve
44.241
41
TEKOČI TRANSFERI
1.667.882
410 Subvencije
22.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
984.400
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
162.520
413 Drugi tekoči domači transferi
498.962
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.655.271
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.655.271
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
83.927
431 Inv.transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor. 
74.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
9.927
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
–783.576
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
800.000
50
ZADOLŽEVANJE
800.000
500 Domače zadolževanje
800.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
97.800
55
ODPLAČILA DOLGA
97.800
550 Odplačila domačega dolga
97.800
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–81.376
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
702.200
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
783.576
Stanje sredstev na računih 
dne 31. 12. preteklega leta
81.376
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0030/2015
Miren, dne 21. decembra 2015
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti