Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4258. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2015, stran 13854.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, s spremembami), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 s spremembami), ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 9. redni seji dne 22. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2015 
1. člen 
Spremeni se 1. člen Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2015 (Uradni list RS, št. 45/15) tako, da se glasi:
»
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
2.582.053,82
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
953.458,00
70
DAVČNI PRIHODKI 
704.833,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
660.053,00
703 Davki na premoženje 
41.630,00
704 Domači davki na blago in storitve 
3.150,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
248.625,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
152.625,00
711 Takse in pristojbine 
1.300,00
712 Globe in druge denarne kazni
1.900,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
9.300,00
714 Drugi nedavčni prihodki 
83.500,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
54.100,00
720 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in prostorov 
30.100,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
24.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.574.495,82
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
402.084,80
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. prorač EU
1.172.411,02
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.179.310,21
40
TEKOČI ODHODKI
257.877,78
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
112.027,40
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
15.239,50
402 Izdatki za blago in storitve
119.960,88
403 Plačila domačih obresti
2.650,00
409 Rezerve
8.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
587.581,00
410 Subvencije
157.200,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
250.985,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
21.635,00
413 Drugi tekoči domači transferi
157.411,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.311.073,43
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
2.311.073,43
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
22.778,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
2.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
20.778,00
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–597.256,39
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
655.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
655.000,00
500 Domače zadolževanje
655.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
54.370,00
55
ODPLAČILO DOLGA (550)
54.370,00
550 Odplačila domačega dolga
54.370,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
3.373,61
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
600.630,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
597.256,39
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2014
–3.373,61
« 
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 15. člena Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2015 (Uradni list RS, št. 23/15) in 2. člen Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2015 (Uradni list RS, št. 45/15) tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina lahko zadolži do zneska, ki je opredeljen v 1. členu tega odloka, in sicer v Računu financiranja v višini 655.000,00 EUR.«
Vsa druga določila Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2015 (Uradni list RS, št. 23/15) ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0038/2015-5
Razkrižje, dne 22. decembra 2015
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti