Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4271. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica, stran 13866.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 11. redni seji dne 16. 12. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Občina Sevnica s tem pravilnikom določa postopek za izbor programov in projektov, na področju socialnega in zdravstvenega varstva, kriterije za izbor izvajalcev ter merila za razdelitev sredstev, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Sevnica.
2. člen 
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov in projektov s področja dejavnosti socialnega in zdravstvenega varstva.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere imajo zagotovljena sredstva iz drugih virov,
– investicij v prostore in nakup opreme izvajalcev programa.
3. člen 
V proračunu Občine Sevnica se za posamezno leto določi višina sredstev, namenjena sofinanciranju programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica.
4. člen 
Strokovno organizacijska in administrativno tehnična opravila v zvezi z izvedbo javnega razpisa vodi strokovna služba občinske uprave Občine Sevnica.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 
5. člen 
Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so lahko:
– pravne osebe s statusom društva, ustanove ali zavoda in so po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) registrirani za opravljanje dejavnosti socialno varstvo brez nastanitve (SKD 88), dejavnost invalidskih organizacij (SKD 94.991) in/ali zdravstvo (SKD 86) oziroma imajo v svojem statutu/temeljnem aktu jasno opredeljeno delovanje na razpisnem področju,
– registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih.
Izvajalci morajo imeti sedež organizacije ali podružnico registrirano v Občini Sevnica oziroma ne glede na sedež, če je program/projekt dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje najmanj šest občanov Občine Sevnica (izkazuje se z obvezno poimensko prilogo aktivnih članov).
III. POSTOPEK ZA IZBOR PROGRAMOV 
6. člen 
Sklep o začetku javnega razpisa in imenovanju komisije izda župan Občine Sevnica.
7. člen 
Javni razpis se objavi v javnih glasilih in na spletni strani Občine Sevnica, povzetek razpisa pa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– navedbo programov, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje za prijavo na razpis,
– vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev
– okvirno vrednost razpisanih sredstev,
– merila in kriterije za izbor programov in projektov,
– rok za prijavo,
– način dostave predlogov in imena pooblaščenih oseb za dajanje informacij,
– predvideni datum odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Organizacije se prijavijo na razpis izključno na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije.
8. člen 
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev organizacijam poteka po naslednjem zaporedju:
1. priprava in objava javnega razpisa za zbiranje vlog,
2. zbiranje vlog,
3. odpiranje in ugotavljanje popolnosti vlog,
4. strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
5. obravnava in odločitev o posamezni vlogi,
6. obveščanje predlagateljev o odločitvi – sklepi o izboru,
7. obravnava pritožb do dokončnosti odločitve,
8. sklepanje pogodb,
9. spremljanje izvajanja pogodb – poročila o izvedbi programov.
9. člen 
Prijavitelji morajo priložiti k prijavi:
– izpolnjene obrazce iz javnega razpisa,
– s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe,
– izpisek iz evidence o članstvu s plačano letno članarino (ime, priimek in naslov ter navedba uporabnik/družinski član),
– drugo dokumentacijo, opredeljeno v javnem razpisu.
V primeru, da je vloga prijavitelja nepopolna, se prijavitelja pisno pozove, da vlogo dopolni v roku 8 dni od dneva vročitve poziva. Kolikor vloga v roku ni dopolnjena, se s sklepom zavrže.
10. člen 
Pregled, ocenitev, predlog izbora in višine sofinanciranja programov pripravi komisija, ki jo za tekoče proračunsko leto imenuje župan.
Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih morata biti najmanj dva iz občinske uprave (en pravnik in en predstavnik Oddelka za družbene dejavnosti) ter en predstavnik Centra za socialno delo Sevnica.
Član komisije ne sme biti predsednik ali član društva, ki kandidira za sredstva javnega razpisa.
11. člen 
Posameznemu prijavitelju se lahko sofinancirata največ dva programa. Kolikor prijavitelj na razpis prijavi več kot dva programa, se izbereta tista dva, ki dosežeta največje število točk, ostali pa se s sklepom zavržejo.
12. člen 
Postopek javnega razpisa vodi strokovna služba občinske uprave Občine Sevnica, ki tudi izda sklep o sofinanciranju programov in projektov.
13. člen 
Zoper sklep je v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa možno vložiti pritožbo. O pritožbi odloči župan.
14. člen 
Župan z izbranimi izvajalci sklene letno pogodbo o sofinanciranju programov in projektov.
Pogodba določa izbran program, višino odobrenih sredstev, roke za zagotovitev finančnih sredstev, način nadzora nad namensko porabo sredstev, obveznosti organizacij in ostala določila, pomembna za izvedbo programa.
V petnajstih dneh od dneva vročitve pogodbe, morajo izvajalci dva podpisana izvoda pogodb vrniti občinski upravi. Če podpisani pogodbi s strani izvajalca nista vrnjeni v petnajstih dneh, se smatra, da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju predloga programa in projekta.
15. člen 
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe in projekte v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi.
Občina Sevnica lahko od izvajalcev programov in projektov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebna za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov in projektov.
Kolikor Občina Sevnica ugotovi nenamensko porabo s strani izvajalca, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu Občine Sevnica.
16. člen 
O izvedbi sofinanciranih programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva morajo izvajalci v pogodbenem roku Občini Sevnica predložiti:
– podrobno vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programov in projektov,
– dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa (kopije računov in dokazila o plačilu le-teh).
IV. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
17. člen 
Komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje upošteva naslednja merila in kriterije:
I. Ocena kvalitete in realnosti predlaganega programa:
1.1. Opredelitev ciljev, rezultatov in uporabnikov:
a) program/projekt ima delno opredeljene cilje, rezultate in uporabnike: 1 točka,
b) program/projekt ima zelo dobro opredeljene cilje, rezultate in uporabnike: 2 točki.
1.2. Vpliv programa/projekta:
a) program/projekt je namenjen le članom: 1 točka,
b) program/projekt je namenjen širši javnosti: 2 točki,
c) program/projekt predstavlja nadgradnjo javne službe s področja socialne varnosti ali zdravstva: 3 točke.
1.3. Reference izvajalca:
a) izvajalec predlaganega programa/projekta aktivno deluje na območju Občine Sevnica več kot 1 leto in manj kot 5 let: 1 točka,
b) izvajalec predlaganega programa/projekta aktivno deluje na območju Občine Sevnica več kot 5 let in manj kot 10 let: 2 točki,
c) izvajalec predlaganega programa/projekta aktivno deluje na območju Občine Sevnica več kot 10 let: 3 točke.
1.4. Kadrovska zasedba programa/projekta:
a) program/projekt ima dobro kadrovsko zasedbo: 1 točka,
b) program/projekt ima zelo dobro kadrovsko zasedbo: 2 točki.
1.5. Program/projekt se izvaja:
a) enkrat na leto: 1 točka,
b) dvakrat ali trikrat na leto: 2 točki,
c) štirikrat ali petkrat na leto: 3 točke,
d) skozi celo leto: 5 točk.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen izvajalec po kriterijih I, je 15 točk.
II. Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu:
1. Vključenost prostovoljcev:
a) program/projekt aktivno vključuje najmanj 2 prostovoljca: 1 točka,
b) program/projekt aktivno vključuje najmanj 4 prostovoljce: 2 točki,
c) program/projekt aktivno vključuje najmanj 6 prostovoljcev: 3 točke.
2. Vključenost uporabnikov:
a) v program/projekt je vključenih najmanj 6 uporabnikov: 1 točka,
b) v program/projekt je vključenih od 7 do 20 uporabnikov: 2 točki,
c) v program/projekt je vključenih 21 ali več uporabnikov: 3 točke.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen izvajalec po kriterijih II, je 6 točk.
III. Finančna konstrukcija programa:
1. Opredeljenost virov financiranja:
a) program/projekt ima delno opredeljene vire financiranja: 2 točki,
b) program/projekt ima dobro opredeljene vire financiranja: 4 točke.
2. Opredeljenost stroškov:
a) program/projekt ima delno opredeljene stroške: 2 točki,
b) program/projekt ima dobro opredeljene stroške: 4 točke.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen izvajalec po kriterijih III, je 8 točk.
18. člen 
Programi lahko prejmejo po kriterijih I, II in III največ 29 točk. Iz nadaljnje obravnave so izključeni programi, ki od 29 možnih točk ne zberejo vsaj 15 točk.
19. člen 
Društvo, ki ima sedež v Občini Sevnica, pridobi dodatno 10 točk. Če prijavitelj prijavi na razpis 2 programa, se mu dodatne točke za sedež v Občini Sevnica, štejejo samo pri enem od prijavljenih programov.
20. člen 
Vrednost posameznih programov in projektov po merilih in kriterijih je izražena v točkah. Vrednost točke po posameznih programih in projektih se izračuna kot razmerje med obsegom predvidenih sredstev in skupnim številom točk vseh programov in projektov, prijavljenih na javni razpis.
V. KONČNI DOLOČBI 
21. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 18/06).
22. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 129-0002/2015
Sevnica, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti