Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4297. Sklep o začasnem financiranju Občine Šentrupert v obdobju januar–marec 2016, stran 13894.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr, in 101/13), Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto 2015 (Uradni list RS, št. 22/15) je župan Občine Šentrupert dne 22. 12. 2015 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Šentrupert v obdobju januar–marec 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občne Šentrupert (v nadaljevanju občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
Če proračun ni sprejet v obdobju začasnega financiranja, se obdobje začasnega financiranja lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta.
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šentrupert za leto 2015 (Uradni list RS, št. 22/15) v nadaljevanju: odlok o proračunu.
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za leto 2015.
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkont
Proračun januar–marec 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
449.420,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
300.099,00
70
DAVČNI PRIHODKI
359.384,00
700 Davki na dohodek in dobiček
334.596,00
703 Davki na premoženje
8.985,00
704 Domači davki na blago in storitve
15.798,00
706 Drugi davki
5,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
–59.285,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
–79.260,00
711 Takse in pristojbine
837,00
712 Globe in druge denarne kazni
2.871,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
733,00
714 Drugi nedavčni prihodki
15.534,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
11.725,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
11.725,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
137.596,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
137.596,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
603.677,00
40
TEKOČI ODHODKI
420.688,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
45.620,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
7.210,00
402 Izdatki za blago in storitve
356.057,00
403 Plačila domačih obresti
11.801,00
41
TEKOČI TRANSFERI
124.873,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
88.405,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
2.955,00
413 Drugi tekoči domači transferi
33.513,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
57.684,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
57.684,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
432,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
432,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–154.257,00
III/I.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404)
–142.470,00
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71)-(40+41)
–245.462,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJI
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 
in drugih osebah javnega prava, 
ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
34.380,00
50
ZADOLŽEVANJE
34.380,00
500 Domače zadolževanje
34.380,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
34.380,00
55
ODPLAČILA DOLGA
34.380,00
550 Odplačila domačega dolga
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–154.257,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
0,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
154.257,00
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
154.257,00
9009 Splošni sklad za druge
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine tekočega leta.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov (in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine (www.sentrupert.si).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko v skladu s 85. členom ZJF likvidnostno zadolži v primeru, da se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje začasnega financiranja ne more uravnovesiti, vendar se na tej podlagi ne more povečati obseg odhodkov in drugih izdatkov, ki je določen v 3. členu tega sklepa.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje.
Št. 4101-0002/2015-1
Šentrupert, dne 22. decembra 2015
Župan 
Občine Šentrupert 
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti