Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4226. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2015, stran 13812.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine Loški Potok na 7. redni seji dne 22. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2015 
1. člen 
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2015 (Uradni list RS, št. 50/14), se spremeni 1. člen (sredstva proračuna in višina splošnega dela) tako, da glasi:
»
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Rebalans proračuna 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.329.460
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.598.592
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.346.294
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.231.471
703 Davki na premoženje 
49.280
704 Domači davki na blago in storitve 
65.543
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
252.298
710 Udeležba na dobičku in prihodki 
od premoženja 
240.915
711 Takse in pristojbine 
1.500
712 Globe in druge denarne kazni
1.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
2.500
714 Drugi nedavčni prihodki 
6.383
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
36.720
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolg. sredstev
36.720
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
694.148
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij
529.852
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU
164.296
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.915.868
40
TEKOČI ODHODKI 
584.877
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
144.605
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
22.957
402 Izdatki za blago in storitve 
393.885
403 Plačila domačih obresti 
8.430
409 Rezerve 
15.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
586.819
410 Subvencije 
12.980
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
410.954
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
47.150
413 Drugi tekoči domači transferi 
115.735
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
699.087
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
699.087
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
45.085
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
11.900
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
33.185
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
413.592
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
62.500
55
ODPLAČILA DOLGA
62.500
550 Odplačila domačega dolga
62.500
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
351.092
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–62.500
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–413.592
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
94.201
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2015.
Št. 410-0018/2015-02
Hrib, dne 22. decembra 2015
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti