Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4301. Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2014, stran 13898.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 100. člena Statuta Občine Škofja Loka je občinski svet na 10. redni seji dne 10. decembra 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Škofja Loka za leto 2014 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2014.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Škofja Loka za leto 2014.
Prejemki in izdatki proračuna, ki so bili doseženi in razporejeni po bilanci proračuna občine za leto 2014 znašajo:
v EUR
A.
Bilanca prihodkov in odhodkov
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
26.858.490
Tekoči prihodki (70+71)
17.422.267
70
Davčni prihodki
15.488.835
71
Nedavčni prihodki
1.933.432
72
Kapitalski prihodki
184.241
73
Prejete donacije
51.370
74
Transferni prihodki
9.200.613
II.
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
28.370.205
40
Tekoči odhodki
5.091.010
41
Tekoči transferi
7.204.704
42
Investicijski odhodki
14.972.047
43
Investicijski transferi
1.102.444
III.
Proračunski presežek (I.-II.)
–1.511.715
B.
Račun finančnih terjatev in naložb
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kap. deležev
2.500
75
Prejeta vračila danih posojil
2.500
V.
Dana posojila in poveč. kapitalskih deležev
20.000
44
Dana posojila in poveč. kapitalskih deležev
20.000
VI.
Prejeta minus dana posojila (IV.-V.)
–17.500
C.
Račun financiranja
VII.
Zadolževanje
2.878.073
50
Zadolževanje
2.878.073
VIII.
Odplačila dolga
989.099
55
Odplačila dolga
989.099
IX. 
Sprememba stanja sredstev 
na računih (III.+VI.+ VII.-VIII.)
359.759
X.
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
1.888.974
XI.
Neto financiranje (VI. + X.-IX.)
1.511.715
Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter posebni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, sta priloga k Zaključnemu računu Občine Škofja Loka za leto 2014 in se objavita na spletni strani Občine Škofja Loka.
3. člen 
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada Občine Škofja Loka, ki za leto 2014 izkazuje naslednje stanje:
– začetno stanje 1. 1. 2014
145.123 €
– razporeditev v sklad
301.997 €
– poraba sredstev 
301.997 €
– stanje 31. 12. 2014
145.123 €
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2014
Škofja Loka, dne 10. decembra 2015
Župan 
Občine Škofja Loka 
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti