Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4216. Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 13801.

  
Na podlagi 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 56/08 in 11/11), prve alineje prvega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SNAGA Javno podjetje d.o.o. (notarsko potrdilo opr. št. SV 596/12 z dne 22. 3. 2012 – prečiščeno besedilo) ter 5. in 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na 7. redni seji dne 25. 11. 2015 soglasno sprejel
S K L E P 
o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki 
1. S tem sklepom se za Mestno občino Ljubljana in občine: Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Medvode in Škofljica določi tarifni sistem za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki), in sicer za:
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje ločenih frakcij določenih vrst komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov ter mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: zbiranje komunalnih odpadkov) in posebej zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (v nadaljevanju: zbiranje bioloških odpadkov),
– obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje obdelavo komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: obdelava komunalnih odpadkov) in posebej obdelavo biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (v nadaljevanju: obdelavo bioloških odpadkov) in
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odlaganje ostankov komunalnih odpadkov).
Cena storitev javne službe se oblikuje skladno s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Obračunsko obdobje znaša dve leti.
2. S tem sklepom so določeni elementi tarifnega sistema in način obračuna za storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki:
– zbiranja komunalnih odpadkov,
– zbiranja bioloških odpadkov,
– obdelave komunalnih odpadkov,
– obdelave bioloških odpadkov,
– odlaganja ostankov komunalnih odpadkov in
– nadstandardne in druge storitve.
3. Elementi tarifnega sistema, izračunani na 4 decimalna mesta so:
– cene za posamezno storitev ravnanja s komunalnimi odpadki iz 2. točke tega sklepa izražene v evrih na kilogram (EUR/kg), ki so sestavljene v skladu s podzakonskim predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in so potrjene s strani pristojnih občinskih organov. Cena posamezne storitve je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitve, ki se na računu prikazujeta ločeno,
– sodila za preračun cen iz masnih v prostorninske enote, izražena v kilogramih na prostorninski meter (kg/m3), izračunana kot količnik med maso odpadkov posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz 2. točke tega sklepa in obračunsko prostornino zabojnikov za komunalne oziroma biološke odpadke upoštevaje količine celotnega območja občin iz 1. točke tega sklepa,
– obračunska količina za posameznega uporabnika storitve ravnanja s komunalnimi odpadki izražena na prostorninski meter (m3), ki je zmnožek števila in prostornine zabojnikov in/ali vrečk za komunalne in biološke odpadke s katerimi uporabnik razpolaga, povprečnega mesečnega števila praznjenj zabojnika za komunalne in biološke odpadke in deležev, ki jih ima uporabnik na morebitnem skupnem zbirnem mestu. Obračunska količina za uporabnika podzemnih zbiralnic pa je zmnožek števila vnosov in obračunske količine enega vnosa komunalnih in/ali bioloških odpadkov.
4. Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki iz 2. točke tega sklepa se za redno zbiranje komunalnih odpadkov za uporabnike v gospodinjstvih, počitniških hišah in poslovnih prostorih, kjer se komunalni odpadki zbirajo v podzemnih zbiralnicah in zbirnih stiskalnicah ter v zabojnikih prostornine od 80 do 1.100 l, praviloma izvaja mesečno. V primeru podzemnih zbiralnic se v tekočem mesecu obračunajo vnosi realizirani od 16. dne v preteklem mesecu do 15. dne v tekočem mesecu. Vsem uporabnikom se obračunajo storitve iz prve, druge, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa razen uporabnikom, ki biološke odpadke hišno kompostirajo in nimajo zabojnika za zbiranje bioloških odpadkov. Tem uporabnikom se ne zaračuna storitev iz druge alineje 2. točke tega sklepa. Za obračun storitve odlaganja ostankov komunalnih odpadkov se upošteva delež izločenih odpadkov, ki se ob vsaki spremembi objavi v ceniku izvajalca javne službe. Zaradi centinske izravnave so pri zneskih obračuna storitve možna minimalna odstopanja.
Obračun javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za storitve iz 2. točke tega sklepa za uporabnika, ki biološke odpadke hišno kompostira in nima zabojnika za zbiranje bioloških odpadkov:
Zu = Cko x Sko x Oko 
kjer je:
Zu – znesek, ki ga uporabnik plača za posamezno storitev iz prve, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražen v evrih (EUR),
Cko – cene za storitve iz prve, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražene v evrih na kilogram (EUR/kg),
Sko – sodila za preračun cen za storitve iz prve, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražena v kilogramih na prostorninski meter (kg/m3),
Oko – obračunska količina komunalnih odpadkov za posameznega uporabnika izražena na prostorninski meter (m3).
Obračun javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za storitve iz 2. točke tega sklepa za uporabnika, ki ima zabojnik za zbiranje bioloških odpadkov:
Zu = (Cko x Sko x Oko) + (Cbio x Sbio x Obio) 
kjer je:
Zu – znesek, ki ga uporabnik plača za posamezno storitev iz prve, druge, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražen v evrih (EUR),
Cko – cene za storitve iz prve, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražene v evrih na kilogram (EUR/kg),
Sko – sodila za preračun cen za storitve iz prve, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražena v kilogramih na prostorninski meter (kg/m3),
Oko – obračunska količina komunalnih odpadkov za posameznega uporabnika izražena na prostorninski meter (m3).
Cbio – cena za storitev iz druge alineje 2. točke tega sklepa izražena v evrih na kilogram (EUR/kg),
Sbio – sodilo za preračun cene za storitev iz druge alineje 2. točke tega sklepa izraženo v kilogramih na prostorninski meter (kg/m3),
Obio – obračunska količina bioloških odpadkov za posameznega uporabnika izražena na prostorninski meter (m3).
V podzemne zbiralnice in zbirne stiskalnice uporabniki komunalne in biološke odpadke prepuščajo s karticami, ki beležijo število vnosov. Obračunska količina za en vnos komunalnih odpadkov je 30 litrov, za en vnos bioloških odpadkov je 10 litrov. Na mesec se obračuna dejansko število vnosov komunalnih odpadkov in dejansko število vnosov bioloških odpadkov, vendar ne manj kot 6 vnosov komunalnih odpadkov in 4 vnosi bioloških odpadkov. Obračuna se vsaka aktivna kartica.
Obračun javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za storitve iz 2. točke tega sklepa za uporabnika, vključenega v sistem podzemnih zbiralnic ali zbirnih stiskalnic, ki biološke odpadke kompostira in ima hišni kompostnik:
Zu = Cko x Sko x Oko 
kjer je:
Zu – znesek, ki ga uporabnik plača za posamezno storitev iz prve, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražen v evrih (EUR),
Cko – cene za storitve iz prve, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražene v evrih na kilogram (EUR/kg),
Sko – sodila za preračun cen za storitve iz prve, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražena v kilogramih na prostorninski meter (kg/m3),
Oko – obračunska količina komunalnih odpadkov za posameznega uporabnika izražena na prostorninski meter (m3), ki je zmnožek števila vnosov in obračunske količine enega vnosa komunalnih odpadkov.
Obračun javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za storitve iz 2. točke tega sklepa za uporabnika, vključenega v sistem podzemnih zbiralnic ali zbirnih stiskalnic, ki bioloških odpadkov ne kompostira in nima hišnega kompostnika:
Zu = (Cko x Sko x Oko) + (Cbio x Sbio x Obio) 
kjer je:
Zu – znesek, ki ga uporabnik plača za posamezno storitev iz prve, druge, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražen v evrih (EUR),
Cko – cene za storitve iz prve, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražene v evrih na kilogram (EUR/kg),
Sko – sodila za preračun cen za storitve iz prve, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražena v kilogramih na prostorninski meter (kg/m3),
Oko – obračunska količina komunalnih odpadkov za posameznega uporabnika izražena na prostorninski meter (m3), ki je zmnožek števila vnosov in obračunske količine enega vnosa komunalnih odpadkov,
Cbio – cena za storitev iz druge alineje 2. točke tega sklepa izražena v evrih na kilogram (EUR/kg),
Sbio – sodilo za preračun cene za storitve iz druge alineje 2. točke tega sklepa izraženo v kilogramih na prostorninski meter (kg/m3),
Obio – obračunska količina bioloških odpadkov za posameznega uporabnika izražena na prostorninski meter (m3), ki je zmnožek števila vnosov in obračunske količine enega vnosa bioloških odpadkov.
5. Obračun obdelave komunalnih odpadkov za storitve iz tretje alineje 2. točke tega sklepa, ki se v obdelavo pripeljejo izven rednega zbiranja komunalnih odpadkov je:
Zo = Cobko x Kobko 
kjer je:
Zo – znesek, ki ga uporabnik plača izražen v evrih (EUR),
Cobko – cena obdelave komunalnih odpadkov izražena v evrih na kilogram (EUR/kg),
Kobko – masa v obdelavo sprejetih komunalnih odpadkov izražena v kilogramih (kg).
6. Obračun obdelave bioloških odpadkov za storitve iz četrte alineje 2. točke tega sklepa, ki se v obdelavo pripeljejo izven rednega zbiranja komunalnih odpadkov je:
Zo = Cobbio x Kobbio 
kjer je:
Zo – znesek, ki ga uporabnik plača izražen v evrih (EUR),
Cobbio – cena obdelave bioloških odpadkov izražena v evrih na kilogram (EUR/kg),
Kobbio – masa v obdelavo sprejetih bioloških odpadkov izražena v kilogramih (kg).
7. Obračun obdelave in odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov za storitve iz tretje in pete alineje 2. točke tega sklepa, ki se v obdelavo pripeljejo izven rednega zbiranja komunalnih odpadkov:
pri obračunu obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, se za obračun storitve odlaganja komunalnih odpadkov upošteva delež izločenih odpadkov, ki se ob vsaki spremembi objavi v ceniku izvajalca javne službe.
Zo = (Cobko x Kobko) + (Codko x Kodko) 
kjer je:
Zo – znesek, ki ga uporabnik plača izražen v evrih (EUR),
Cobko – cena obdelave komunalnih odpadkov izražena v evrih na kilogram (EUR/kg),
Kobko – masa v obdelavo sprejetih komunalnih odpadkov izražena v kilogramih (kg),
Codko – cena odlaganja ostankov komunalnih odpadkov izražena v evrih na kilogram (EUR/kg),
Kodko – masa v obdelavo sprejetih komunalnih odpadkov zmanjšana za delež z obdelavo izločenih odpadkov izražena v kilogramih (kg).
8. Obračun odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za storitve iz pete alineje 2. točke tega sklepa, ki se na odlaganje pripeljejo izven rednega zbiranja komunalnih odpadkov:
Zo = Codko x Kodko 
kjer je:
Zo – znesek, ki ga uporabnik plača izražen v evrih (EUR),
Codko – cena odlaganja ostankov komunalnih odpadkov izražena v evrih na kilogram (EUR/kg),
Kodko – masa odloženih ostankov komunalnih odpadkov izražena v kilogramih (kg).
9. Obračun nadstandardnih in drugih storitev iz šeste alineje 2. točke tega sklepa se opravi po veljavnem ceniku izvajalca javne službe.
10. Kot merilo za razdeljevanje stroškov storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa med posameznimi stanovanji v stavbi ali več stavbah s skupnim zbirnim mestom za prepuščanje komunalnih odpadkov se uporablja število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v posameznem stanovanju, za pravne osebe pa število zaposlenih. Če izvajalcu javne službe lastniki stavbe ali njen upravitelj ali plačniki računov storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa niso posredovali pisnih podatkov in dokazil o številu prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v posameznih stanovanjih ali število zaposlenih pri pravnih osebah, se uporabi kot merilo, za razdelitev stroškov storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa po posameznih stanovanjih in poslovnih prostorih, podatke o tlorisnih površinah stanovanj in poslovnih prostorov.
11. Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev in za katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa upoštevata najmanj ena tretjina najmanjše velikosti zabojnika in najmanjša pogostost odvoza, obračun storitev pa se izvede 2-krat letno. Točen način obračuna določa občinski odlok posamezne občine.
12. V primeru občasnega nastanka večjih količin mešanih komunalnih odpadkov ali bioloških odpadkov, lahko uporabniki posamezno vrsto odpadka prepuščajo v ustrezni tipizirani vrečki za mešane komunalne odpadke ali za biološke odpadke, ki jih nabavijo na prodajnih mestih, ki jih določi izvajalec javne službe. Z nakupom tipizirane vrečke so plačane tudi storitve posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz 2. točke tega sklepa.
13. Obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz 2. točke tega sklepa se izvaja na osnovi podatkov za posameznega uporabnika, za posamezno stavbo in podatkov registra zbirnih mest. Spremembe podatkov, ki vplivajo na obračun storitev, so možne na osnovi podatkov iz uradnih evidenc in podatkov, ki jih izvajalcu javne službe sporočajo uporabniki.
14. Izvajalec javne službe, lahko na pisno vlogo uporabnika, brez dodatnih stroškov, zamenja zabojnike za vse vrste odpadkov za manjše ali večje, razen v primeru zmanjšanja volumna za zabojnike za mešane komunalne odpadke ali biološke odpadke, ki se uporabniku zaračuna po veljavnem ceniku izvajalca javne službe.
15. Izvajalec javne službe je dolžan zaračunati vse zakonsko predpisane dajatve.
16. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja št. 30-SU/2015 z dne 7. 5. 2015.
17. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma uradnem glasilu občine, uporabljati pa se začne na podlagi potrjenih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki iz 2. točke tega sklepa, z dnem objave cenikov.
18. Cenik storitev obveznih občinskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki s potrjeno ceno in cenik nadstandardnih storitev oblikuje in objavi izvajalec javne službe na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.
Št. 63-SU/2015
Ljubljana, dne 25. novembra 2015
Svet ustanoviteljev javnih podjetij, 
povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. 
Predsednik 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti