Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4203. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija, stran 13783.

  
Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami – ZSPJS) ter 145. člena Kolektivne pogodbe javnega zavoda RTV Slovenija (KPRTV) sklenejo pogodbene stranke:
na strani delodajalca:
– Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, ki ga zastopa generalni direktor mag. Marko Filli
in na strani delojemalcev:
– Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, ki ga zastopa Tom Zalaznik
– Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija, ki ga zastopa Peter Kosmač
A N E K S  št. 3
h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija
1. člen 
Z Aneksom št. 3 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija (v nadaljevanju Aneks št. 3) se določajo dodatna delovna mesta v javnem zavodu RTV Slovenija in uvrščajo v plačne razrede v plačnih skupinah G in J.
2. člen 
Nova delovna mesta plačne skupine G se določijo in uvrstijo v naslednje plačne razrede:
Zap. št. DM/N
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez napr.
PR 
z napr.
1
Asistent realizacije
V
21
31
2
Redaktor VI (m/ž)
VI
26
36
3
Snemalec VI (m/ž)
VI
25
35
4
Kamerman VI (m/ž)
VI
25
35
5
Montažer slike in zvoka VI (m/ž)
VI
25
35
6
Oblikovalec video (m/ž)
VI
25
35
7
Glasbeni redaktor VI (m/ž)
VI
25
35
8
Medijski arhivist (m/ž)
VI
25
35
9
Scenski fotograf VI (m/ž)
VI
25
35
10
Asistent režije VI
VI
26
36
11
Tajnica režije I
VI
27
37
12
Realizator VII/1
VII/1
31
41
13
Likovni TV oblikovalec VII/1 (m/ž)
VII/1
27
37
14
Asistent kostumografa (m/ž)
VII/1
27
37
15
Mešalec slike VII/1 (m/ž)
VII/1
27
37
16
Montažer napovednikov VII/1 (m/ž)
VII/1
27
37
17
Inženir videa VII/1 (m/ž)
VII/1
27
37
18
Inženir predvajanja VII/1 (m/ž)
VII/1
28
38
19
Producent VII/1 (m/ž)
VII/1
29
39
20
Mojster likovnega TV oblikovanja VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
35
45
21
Mojster likovnega TV oblikovanja specialist (m/ž)
VII/2
38
48
22
Mojster osvetljave VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
35
45
23
Mojster mešalec slike VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
35
45
24
Realizator napovednikov (m/ž)
VII/2
35
45
25
Realizator napovednikov specialist (m/ž)
VII/2
38
48
26
Mojster videa VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
35
45
27
Mojster videa specialist (m/ž)
VII/2
38
48
28
Glasbeni producent glasbenih sestavov (m/ž)
VII/2
41
51
29
Aranžer specialist
VII/2
37
47
30
Mojster predvajanja programov VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
35
45
31
Mojster predvajanja programov specialist
VII/2
38
48
32
Glasbeni vodja orkestra 
VII/2
45
55
33
Glasbenik 
VII/1
32
42
34
Tehnični producent
VII/2
40
50
3. člen 
Nova delovna mesta plačne skupine J se določijo in uvrstijo v naslednje plačne razrede:
Zap. št. DM/N
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez napr.
PR z napr.
1
Tapetnik dekorater (m/ž)
IV
16
26
2
Oblikovalec plastike in stiroporja (m/ž)
IV
16
26
3
Slikar pleskar (m/ž)
IV
16
26
4
Kašer (m/ž)
IV
16
26
5
Scenski mizar (m/ž)
IV
16
26
6
Monter scene – rekviziter (m/ž)
IV
16
26
7
Voznik avtobusa (m/ž)
V
20
30
8
Samostojni referent VI
VI
27
37
9
Gradbeni nadzornik (m/ž)
VI
24
34
10
Inženir energetik (m/ž)
VII/1
27
37
11
Varnostni inženir VII/1 (m/ž)
VII/1
28
38
12
Inženir tehnolog VII/2 (I) (m/ž)
VII/2
35
45
13
Samostojni strokovni raziskovalec RTV programov VII/2 (m/ž)
VII/2
38
48
14
Upravitelj produkcijskih sistemov 
VII/2
35
45
15
Strokovni sodelavec specialist
VII/2
35
45
16
Sindikalni zaupnik RTV Slovenija
VII/2
41
51
17
Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija
VII/2
48
57
4. člen 
Delodajalec je na pobudo javnega uslužbenca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi v nižji tarifni skupini, dolžan javnemu uslužbencu omogočiti nadaljevanje in zaključek študija za pridobitev izobrazbe, ki se zahteva za delovno mesto, ki ga je opravljal pri delodajalcu pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
5. člen 
Zaradi uveljavitve sprememb tega Aneksa in novih delovnih mest, določenih v tem Aneksu, se delavcem osnovna plača po pogodbah o zaposlitvi, veljavnih pred sklenitvijo tega Aneksa, ne bo znižala.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
6. člen 
Pogodbene stranke soglašajo, da se za namen trajne rešitve kadrovske problematike pri delodajalcu skladno s PPN2016 v času od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 namesto 5. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe javnega zavoda RTV Slovenija (reševanje problema morebitnih presežkov delavcev: začasni presežki, trajni presežki, kriteriji za ohranitev zaposlitve) glede določitve višine odpravnine neposredno uporablja 108. člen ZDR-1, pri čemer višina odpravnine ne sme presegati 10-kratnika osnove iz prvega odstavka 108. člena ZDR-1.
7. člen 
Določilo 4. člena tega Aneksa se začne uporabljati, ko bodo kogentni predpisi s področja plač v javnem sektorju to dopuščali.
8. člen 
Aneks št. 3 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016.
Za delodajalsko stran: 
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod 
mag. Marko Filli l.r.
generalni direktor 
 
Za delojemalsko stran: 
Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije 
Tom Zalaznik l.r.
predsednik 
 
Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev Radiotelevizije Slovenija 
Peter Kosmač
predsednik 
NI PODPISAL 
Na podlagi X. poglavja Kolektivne pogodbe JZ RTV Slovenija podajajo podpisniki naslednjo
R A Z L A G O  6.  Č L E N A  A N E K S A  Š T.  3 
h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija 
Podpisniki se strinjajo, da se 6. člen Aneksa št. 3 razlaga tako, da se za določitev višine odpravnine namesto določil v Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija (5. točka II. poglavja, 41. člen) neposredno uporabljajo določila Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, številka 21/2013 s spremembami in dopolnitvami – ZDR-1) in sicer v delu, kjer ZDR-1 določa osnovo za izračun odpravnine (1. odstavek 108. člena ZDR-1), višino odpravnine (2. odstavek 108. člena ZDR-1), 3. odstavek 108. člena ZDR-1 ter maksimalno višino odpravnine v višini 10-kratnika osnove iz prvega odstavka 108. člena ZDR-1 (4. odstavek 108. člena ZDR-1).
Podpisniki se prav tako strinjajo, da se 6. člen Aneksa št. 3 uporablja samo v letu 2016 ter za namen trajne rešitve kadrovske problematike Radiotelevizije Slovenija, ki je bila s Programsko-produkcijskim načrtom za leto 2016 potrjena na Programskem svetu Radiotelevizije Slovenija dne 30. 11. 2015 ter na Nadzornem svetu Radiotelevizije Slovenija dne 16. 12. 2016.
Ta razlaga je sestavni dela Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija.
Za delodajalsko stran: 
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod 
mag. Marko Filli l.r.
generalni direktor 
 
Za delojemalsko stran: 
Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije 
Tom Zalaznik l.r.
predsednik 
 
Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev Radiotelevizije Slovenija 
Peter Kosmač
predsednik 
NI PODPISAL 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti