Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4246. Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2016, stran 13833.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 4/15 – uradno prečiščeno besedilo)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o proračunu Občine Piran za leto 2016, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 10. redni seji dne 22. 12. 2015.
Št. 410-3/2014
Piran, dne 22. decembra 2015
 
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Piran na 10. redni seji dne 22. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Piran za leto 2016 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se za Občino Piran za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna in obseg zadolževanja (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
Proračun Občine Piran za leto 2016 znaša 24.918.838,84 eurov.
Splošni del proračuna, ki se izkazuje v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja, se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
V EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Znesek
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2016
1.0
PRIHODKI (70+71+72+73+74)
21.402.833,82
TEKOČI PRIHODKI (I. + II.)
19.435.926,23
I.
70
DAVČNI PRIHODKI 
14.547.948,00
700
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
7.977.448,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
4.247.000,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
2.323.500,00
II.
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
4.887.978,23
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
3.871.378,23
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
24.000,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
213.000,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
3.000,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
776.600,00
III.
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
620.000,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
620.000,00
IV.
73
PREJETE DONACIJE 
3.500,00
730
PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV
3.500,00
V.
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.343.407,59
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
632.445,62
741
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
710.961,97
2.0
ODHODKI (40+41+42+43)
23.923.005,84
I.
40
TEKOČI ODHODKI 
6.173.093,96
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.830.181,27
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
266.320,76
402
IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE
2.984.438,93
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
184.600,00
409
REZERVE
907.553,00
II.
41
TEKOČI TRANSFERI 
10.363.833,44
410
SUBVENCIJE
730.250,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.475.029,34
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
1.820.921,01
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
4.342.633,09
III.
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
7.137.178,44
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
7.137.178,44
IV.
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
243.900,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 
109.500,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
134.400,00
3.0
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 1.0 – 2.0
2.520.172,02
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
4.0 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
3.000,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
3.000,00
5.0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
0,00
6.0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(4.0 – 5.0)
3.000,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
7.0
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
8.0
ODPLAČILA DOLGA (550)
995.833,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
995.833,00
9.0
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (1+4+7-2-5-8)
–3.513.005,02
10.0
NETO ZADOLŽEVANJE (7-8)
–995.833,00
11.0
NETO FINANCIRANJE (6+10-9)
2.520.172,02
12.0
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2015
3.513.010,00 
3. člen 
Podrobnejša razčlenitev razporeditve sredstev proračuna je podana v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del proračuna.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov za obdobje 2016–2019.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov ter načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Piran www.piran.si.
4. člen 
V okviru proračuna delujeta proračunska sklada:
– Proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah,
– Proračunski stanovanjski sklad Občine Piran, ustanovljen z odlokom, objavljenim v Uradnih objavah Primorskih novic, št. 36/2002.
V proračunsko rezervo se v letu 2016 izloči do 35.000,00 eurov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 21.000,00 eurov v posamičnem primeru odloča župan.
O uporabi sredstev nad 21.000,00 eurov odloča občinski svet s posebnim odlokom.
III. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
5. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Sredstva proračuna se zagotavljajo v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo posamezno področje dela javnih služb in tem proračunom.
Neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna se sredstva med letom razporejajo praviloma enakomerno le za namene, določene v posebnem delu proračuna, v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta, župana drugače določeno.
Ostali prejemniki proračunska sredstva lahko pridobijo za namene, opredeljene v razpisih, pozivih ali na podlagi programov, potrjenih s strani župana.
Sredstva proračuna se izplačujejo na podlagi odločb, pogodb ali sklepov.
6. člen 
Proračunski uporabniki in drugi prejemniki sredstev so dolžni sredstva koristiti le za namene, določene v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del proračuna. Svoje finančne načrte so dolžni uskladiti s sprejetim proračunom v roku 30 dni po njegovi uveljavitvi.
Proračunski uporabniki in drugi prejemniki sredstev ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Krajevne skupnosti lahko v okviru planiranih sredstev, znotraj finančnega načrta svoje krajevne skupnosti, prevzemajo obveznosti samostojno do višine 21.000,00 eurov. K pravnim poslom nad tem zneskom, morajo pridobiti soglasje župana. Pri pridobivanju, razpolaganju in upravljanju z nepremičninami so krajevne skupnosti dolžne smiselno uporabljati določila Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in na njegovi podlagi sprejete uredbe.
Proračunski uporabniki in prejemniki sredstev morajo pri poslovanju upoštevati zakonodajo s področja javnih naročil.
7. člen 
Za posamezno nalogo se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati 50 % sredstev, zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno nalogo.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov za blago in storitve) in tekočih transferov, ne smejo presegati 50 % sredstev, zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno nalogo.
Omejitve se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti:
– ki se v celoti ali v pretežnem deležu financirajo iz namenskih prihodkov in prihodkov donacij,
– za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov,
– z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.
Za posamezni investicijski projekt, za katerega je potrjen investicijski program in se financira preko več let, je možno razpisati javno naročilo in prevzeti obveznosti do višine sredstev določenih v načrtu razvojnih programov pod pogojem, da je investicija vključena v proračun tekočega leta.
Obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključujejo v proračun leta, na katerega se nanašajo.
8. člen 
Dinamika izvrševanja investicij, opredeljenih v bilanci odhodkov proračuna, se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov.
Prioriteta v izvajanju investicijskih nalog je dokončanje začetih investicij ter nalog, ki se financirajo iz namensko pridobljenih sredstev in donacij.
9. člen 
Če se med izvajanjem proračuna sprejme zakon, odlok ali drugi akt občinskega sveta, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun, je župan dolžen določiti proračunsko postavko za ta namen v tekočem proračunskem letu v okviru večjih pričakovanih namenskih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru pričakovanih prihodkov.
10. člen 
Sredstva proračuna se zagotavlja za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradenj.
Obveznosti v breme proračuna se plačujejo na način in v rokih, ki se za posamezne namene porabe določijo v Zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
V sprejetem proračunu se lahko odpre novi konto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe. Lahko se spremeni področje porabe, če je potrebno zaradi pravilne uvrstitve.
11. člen 
Če se po sprejetju proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni bil izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov pri uporabniku ter proračun.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– sredstva sofinanciranja projektov,
– sredstva, ki so predmet menjalnih pogodb,
– varščine po odloku o cestno prometni ureditvi v Občini Piran,
– donacije in druga namenska sofinanciranja,
– komunalni prispevki,
– sredstva turistične takse,
– sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo,
– sredstva koncesijskih dajatev od dejavnosti gospodarjenje z loviščem,
– sredstva koncesijskih dajatev od izkoriščanja gozdov.
Namenski prihodki proračuna občine so tudi lastna sredstva krajevnih skupnosti oziroma vsi prihodki krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna, in sicer:
– Prihodki prodaje premoženja in od oddajanja stvarnega premoženja v najem, ki jih krajevne skupnosti namenijo za gradnjo, nakup in vzdrževanje premoženja skladno z določbami Zakona o javnih financah in uredbe izdane na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
– Prihodki od prodaje blaga in storitev za določeno dejavnost, ki jih krajevne skupnosti uporabijo namensko za kritje stroškov te dejavnosti, morebitni presežek se uporabi skladno s finančnim načrtom;
– Donacije, ki jih krajevne skupnosti uporabijo skladno z namenom pridobitve,
– Prihodki od obresti in drugi prihodki, ki jih krajevne skupnosti uporabijo skladno s finančnim načrtom.
V primeru, da občinska uprava ali organ, pristojen za nadzor, ugotovi, da krajevna skupnost nenamensko uporablja sredstva, o tem obvesti izvrševalca proračuna, ki lahko začasno odredi ustavitev financiranja krajevne skupnosti s sredstvi proračuna do odprave nepravilnosti.
12. člen 
Med odhodki proračuna se predvidijo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo pri uporabnikih po namenih, na katere se nanašajo.
13. člen 
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o porabi sredstev proračunske rezerve do višine 21.000,00 eurov v posamičnem primeru, za namene, določene v 2. točki 49. člena Zakona o javnih financah;
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov, odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna do največ 5 % sprejetega proračuna;
– odloča o zadržanju izvrševanja tekoče razporeditve sredstev proračuna do višine 5 % po posameznih namenih in nosilcih sredstev, v kolikor proračunski prihodki ne dotekajo skladno s planirano dinamiko;
– daje soglasje k pravnim poslom krajevnih skupnosti nad višino 21.000,00 eurov;
– lahko odpiše plačilo dolga do višine 1.050,00 eurov v posamičnem primeru, če bi stroški postopka izterjave bili v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati;
– lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost v primeru, da je dolg že zastaran;
– odloča o prerazporeditvah neporabljenih pravic porabe med posameznimi postavkami proračuna, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena. O izvršenih prerazporeditvah mora šestmesečno poročati občinskemu svetu;
– v postopkih priprave dokumentacije za potrebe prijav na objavljene razpise za sofinanciranje, potrjuje investicijsko dokumentacijo oziroma vse potrebne akte;
– lahko spremeni vrednost projektov, ki so uvrščeni v načrtu razvojnih programov oziroma lahko vrednostno in poimensko uskladi projekte v načrtu razvojnih programov.
14. člen 
Sveti krajevnih skupnosti oziroma predsedniki krajevnih skupnosti, če jih svet krajevne skupnosti za to pooblasti, lahko prerazporejajo sredstva v okviru sprejetega finančnega načrta, kolikor se tekom izvrševanja načrta ugotovi, da je to nujno potrebno in da s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena ter lahko spremenijo vrednost projektov krajevnih skupnosti v načrtu razvojnih programov.
Svet krajevnih skupnosti lahko odpiše plačilo dolga do višine 1.050,00 eurov v posamičnem primeru, če bi stroški postopka izterjave bili v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Svet krajevne skupnosti lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost v primeru, da je dolg že zastaran.
15. člen 
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnemu občinskemu uradu predložiti program dela in finančni načrt ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih.
Uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva pristojni občinski urad, župan, nadzorni odbor oziroma občinski svet.
16. člen 
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so prejemniku razporejena iz proračuna, odgovarja po pravilih prejemnika odgovorni organ oziroma oseba.
17. člen 
Odredbodajalec sredstev proračuna je župan in druga oseba, ki jo pooblasti župan.
Odredbodajalec sredstev krajevne skupnosti je predsednik Sveta krajevne skupnosti.
IV. ZADOLŽEVANJE 
18. člen 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se Občina Piran lahko v letu 2016 zadolži do višine 6.200.000 eurov.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Piran v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o začasnem financiranju.
20. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati se začne s 1. januarjem 2016.
Št. 410-3/2014
Piran, dne 22. decembra 2015
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 94/07 – testo unico, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 4/15 – testo unico)
P R O M U L G O 
il Decreto sul Bilancio di previsione del Comune di Pirano per il 2016 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 22 dicembre 2015.
N. 410-3/2014
Pirano, 22. dicembre 2015
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Visto l’art. 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n° 94/2007 – testo ufficiale consolidato), l’art. 29 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta ufficiale della RS, n° 11/2011 – testo ufficiale consolidato e successive modificazioni) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta ufficiale della RS, n° 5/2014 – testo ufficiale consolidato) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 10ª seduta ordinaria il giorno 22 dicembre 2015 approva il seguente
D E C R E T O 
sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2016 
I. DISPOSIZIONE GENERALE 
Art. 1 
Con il presente decreto si determinano l’ammontare del bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2016, i procedimenti per la sua realizzazione e il limite massimo di indebitamento (nel prosieguo: bilancio).
II. AMMONTARE DELLA PARTE GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E STRUTTURA DELLA PARTE PARTICOLARE DELLO STESSO 
Art. 2 
Il bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2016 ammonta a 24.918.838,84 Eur.
La parte generale del bilancio di previsione, riportata nella bilancia delle entrate e delle spese, nel conto dei crediti e degli investimenti, nonché nel conto finanziario, a livello di sottogruppi di conti si determina nei seguenti importi:
IN EUR
A. BILANCIA DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
Importo
Gruppo
/
Sottogruppo di conti
Bilancio 
di previsione 2016
1.0
ENTRATE (70+71+72+73+74)
21.402.833,82
ENTRATE CORRENTI (I + II)
19.435.926,23
I.
70
ENTRATE TRIBUTARIE
14.547.948,00
700
IMPOSTE SUL REDDITO 
E SULL'UTILE
7.977.448,00
703
IMPOSTE SUL PATRIMONIO
4.247.000,00
704
IMPOSTE DI RESIDENZA 
SU MERCI E SERVIZI
2.323.500,00
II.
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
4.887.978,23
710
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E RICAVI PATRIMONIALI
3.871.378,23
711
TASSE E CONTRIBUZIONI
24.000,00
712
AMMENDE ED ALTRE PENE PECUNIARIE 
213.000,00
713
RICAVI DALLA VENDITA 
DI MERCI E SERVIZI
3.000,00
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
776.600,00
III.
72
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
620.000,00
722
RICAVI DALLA VENDITA 
DI TERRENI ED IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
620.000,00
IV.
73
DONAZIONI
3.500,00
730
DONAZIONI DA FONTI NAZIONALI
3.500,00
V.
74
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
1.343.407,59
740
TRASFERIMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE PUBBLICHE
632.445,62
741
FONDI TRASFERITI DAL BILANCIO STATALE, DERIVANTI DAL BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA 
710.961,97
2.0
SPESE (40+41+42+43)
23.923.005,84
I.
40
SPESE CORRENTI
6.173.093,96
400
SALARI ED ALTRE RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI
1.830.181,27
401
CONTRIBUTI DEI DATORI 
DI LAVORO PER LA SICUREZZA SOCIALE
266.320,76
402
SPESE PER BENI E SERVIZI
2.984.438,93
403
INTERESSI PASSIVI SU PIAZZA NAZIONALE
184.600,00
409
RISERVE
907.553,00
II.
41
TRASFERIMENTI CORRENTI
10.363.833,44
410
SOVVENZIONI
730.250,00
411
TRASFERIMENTI A SINGOLI CITTADINI E A NUCLEI FAMILIARI
3.475.029,34
412
TRASFERIMENTI A ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI NON PROFIT 
1.820.921,01
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI NAZIONALI
4.342.633,09
III.
42
SPESE D'INVESTIMENTO
7.137.178,44
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
7.137.178,44
IV.
43
TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO
243.900,00
431
TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO A PERSONE GIURIDICHE E FISICHE NON FRUITORI 
DI BILANCIO
109.500,00
432
TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO A FRUITORI DI BILANCIO
134.400,00
3.0
DISAVANZO DI BILANCIO 1.0 – 2.0
2.520.172,02
B. CONTO DEI CREDITI FINANZIARI E DEGLI INVESTIMENTI
4.0 
RESTITUZIONE CREDITI EROGATI E VENDITA DI QUOTE CAPITALE (750+751)
3.000,00
750
RESTITUZIONE CREDITI EROGATI 
0,00
751
VENDITA DI QUOTE DI CAPITALE
3.000,00
5.0
CREDITI EROGATI E AUMENTO QUOTE DI CAPITALE (440+441)
0,00
440
CREDITI EROGATI
0,00
441
AUMENTO QUOTE DI CAPITALE E INVESTIMENTI
0,00
6.0
CREDITI RICEVUTI MENO I CREDITI EROGATI E MODIFICHE DELLE QUOTE DI CAPITALE (4.0 – 5.0)
3.000,00
C. CONTO FINANZIARIO
 
7.0
INDEBITAMENTO (500)
0,00
500
INDEBITAMENTO NAZIONALE
0,00
8.0
RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)
995.833,00
550
RESTITUZIONE DEL DEBITO NAZIONALE
995.833,00
9.0
MODIFICA DELL'AMMONTARE DEI FONDI SUI CONTI 
(1+4+7-2-5-8)
–3.513.005,02
10.0
INDEBITAMENTO NETTO 
(7-8)
–995.833,00
11.0
FINANZIAMENTO NETTO (6+10-9)
2.520.172,02
12.0
SALDO DEI FONDI SUI CONTI IN DATA 31/12/2015
3.513.010,00 
Art. 3 
L’articolazione dettagliata della disposizione dei mezzi del bilancio è indicata nella sezione particolare del bilancio, che è parte integrante dello stesso.
La sezione particolare del bilancio è composta dai piani finanziari dei fruitori diretti, suddivisi nelle seguenti parti di programma: comparti di spesa di bilancio, programmi principali e sotto programmi, previsti dalla classificazione di programma delle spese dei bilanci comunali. Il sotto programma è suddiviso in partite e, queste in conti, definiti dal piano dei conti prescritto.
È parte integrante del bilancio altresì il piano dei programmi di sviluppo per il periodo 2016–2019.
La sezione particolare del bilancio sino al livello di partite di bilancio – di conti ed il piano dei programmi di sviluppo si pubblicano sulle pagine internet del Comune di Pirano www.piran.si.
Art. 4 
Nell’ambito del bilancio sono operativi due fondi:
– il Fondo di riserva, formato secondo la Legge sulla finanza pubblica,
– il Fondo dell’edilizia residenziale del bilancio del Comune di Pirano, costituito con il decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n° 36/2002.
Sul fondo di riserva per il bilancio di previsione del 2016 si stanziano sino a 35.000,00 EUR.
L’utilizzo dei mezzi del fondo di riserva viene disposto dal Sindaco sino all’importo di 21.000,00 EUR per ogni singolo caso.
Il Consiglio comunale decide in merito all’utilizzo di mezzi per un importo superiore a 21.000,00 EUR mediante specifico decreto.
III. ATTUAZIONE DEL BILANCIO 
Art. 5 
Il bilancio di previsione si attua a livello di voci di bilancio – conto.
I mezzi del bilancio si stanziano in conformità alle leggi ed alle disposizioni che regolano i singoli settori d’operatività dei servizi pubblici ed in conformità al presente bilancio.
I mezzi del bilancio vengono, di regola, erogati ai fruitori diretti e a quelli indiretti durante il corso dell’anno in maniera uniforme, unicamente per le finalità determinate nella sezione particolare del bilancio di previsione, considerando inoltre gli obblighi scaduti e la situazione di liquidità del bilancio comunale, escludendosi il caso in cui un provvedimento di legge o un atto particolare del Consiglio comunale o del Sindaco non prevedano diversamente.
Gli altri fruitori del bilancio comunale possono acquisire mezzi solamente per le finalità disposte dai bandi, dagli inviti o dagli altri programmi confermati dal Sindaco.
I mezzi del bilancio vengono erogati in base ad ordinanze, contratti o deliberazioni.
Art. 6 
I fruitori del bilancio e gli altri beneficiari dei mezzi hanno l’obbligo di utilizzare i mezzi solamente per le finalità sancite nella sezione particolare del bilancio di previsione, che è parte integrante dello stesso. Sono inoltre obbligati ad armonizzare i propri piani finanziari con il bilancio di previsione approvato entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.
I fruitori dei mezzi del bilancio hanno il divieto di assumere obblighi per conto del bilancio comunale in misura maggiore dei mezzi stanziati dal documento di previsione per le specifiche finalità.
Le comunità locali hanno la facoltà di assumere obblighi in modo autonomo, nell’ambito dei mezzi pianificati e del loro piano finanziario, sino all’ammontare di 21.000,00 EUR. Per i negozi giuridici il cui ammontare superi detto importo è obbligatoria l’acquisizione del nullaosta da parte del Sindaco. Nell’acquisizione, disposizione e gestione di immobili, le comunità locali sono tenute ad applicare, in maniera analoga, le disposizioni della Legge sul patrimonio reale dello Stato e delle autonomie locali, nonché del rispettivo regolamento.
I fruitori del bilancio e gli altri beneficiari dei mezzi, nell’ambito della loro gestione, hanno l’obbligo di rispettare la disciplina regolante gli appalti pubblici.
Art. 7 
Per i singoli compiti possono essere assunti obblighi che andranno in pagamento nell’esercizio successivo, se nel bilancio corrente è presente la relativa partita di spesa.
Gli obblighi assunti complessivi che andranno in pagamento negli anni successivi a titolo di spese d’investimento e di trasferimenti d’investimento, non devono superare il 50 % dei mezzi garantiti per singolo compito nel bilancio di previsione corrente.
Gli obblighi assunti complessivi che andranno in pagamento negli anni successivi a titolo di spese correnti (spese per beni e servizi) e trasferimenti correnti, non devono superare il 50 % dei mezzi garantiti per singolo compito nel bilancio di previsione corrente.
Le limitazioni non sono rilevate all’assunzione di obblighi:
– che si finanziano completamente o prevalentemente da entrate finalizzate e da donazioni,
– relativi all’erogazione dell’energia elettrica, dell’acqua potabile, dei servizi comunali e di altro genere, nonché alle spese telefoniche, necessari per il funzionamento operativo dei fruitori diretti,
– tramite i contratti di locazione esclusi i casi in cui, in osservanza di tali contratti, il diritto di proprietà sia trasferito ovvero possa esser trasferito dal locatore al conduttore.
Per ogni singolo progetto d’investimento, per il quale è stato approvato il programma d’investimento e viene finanziato nell’arco di più anni, è possibile bandire l’appalto pubblico ed assumere obblighi sino all’ammontare dei mezzi stanziati nel piano dei programmi di sviluppo, a condizione che l'investimento sia incluso nel bilancio per l'anno in corso.
Gli obblighi ai sensi dei commi precedenti con scadenze di pagamento negli anni futuri s’includono con priorità nel bilancio di previsione dell’anno in cui sono rilevati.
Art. 8 
La dinamica d’attuazione degli investimenti, indicati nel bilancio delle spese, si armonizza nell’ambito delle entrate complessivamente a disposizione.
La priorità nella realizzazione dei compiti d’investimento è assegnata alla conclusione degli investimenti avviati e dei compiti, che vengono finanziati dagli acquisiti mezzi finalizzati e donazioni.
Art. 9 
Se durante l’attuazione del bilancio viene approvata una legge, un decreto o un altro atto del consiglio comunale, in base al quale insorgono nuovi obblighi per il bilancio comunale, il Sindaco è in dovere di determinare la partita delle spese relativa a detto obbligo nel contesto del bilancio corrente, indicandone la copertura nell’ambito di previsti maggiori aumenti delle entrate finalizzate, oppure mediante la ridistribuzione dei mezzi nell’ambito delle entrate previste.
Art. 10 
I mezzi del bilancio si garantiscono per il pagamento di acquisizioni già effettuate di beni e servizi ed opere edilizie già attuate.
Gli obblighi a carico del bilancio vengono pagati nei termini e secondo le modalità sancite per le singole finalità dalla Legge sull’attuazione del bilancio statale.
Ogni spesa e conseguente esborso del bilancio deve essere documentata da un documento contabile attendibile e valido, con cui si dimostra l’obbligo di pagamento.
Nell’ambito del bilancio di previsione approvato è ammessa l’apertura di un nuovo conto, se ciò è necessario per la corretta rilevazione delle spese. È possibile modificare gli ambiti di spesa, se necessario, per conseguire una classificazione corretta.
Art. 11 
Se dopo l’approvazione del bilancio di previsione viene incamerata un’entrata finalizzata, che richiede una spesa finalizzata proporzionale non evidenziata nel bilancio di previsione o non evidenziata nell’ammontare sufficiente, si aumentano per l’importo effettivo sia l’ammontare delle spese del fruitore sia l’ammontare complessivo del bilancio.
Sono entrate finalizzate del bilancio di previsione, oltre alle entrate sancite nel primo periodo del primo comma dell’Art. 43 della Legge sulla finanza pubblica, anche le seguenti entrate:
– la tassa per la prevenzione degli incendi,
– la tassa per l’inquinamento dell’ambiente a causa del trattamento delle acque reflue,
– i mezzi per il cofinanziamento dei progetti,
– i mezzi oggetto di contratti di permuta,
– i depositi cautelativi ai sensi del decreto sulla regolamentazione del traffico nel Comune di Pirano,
– le donazioni ed altri cofinanziamenti finalizzati,
– gli oneri di urbanizzazione,
– i mezzi provenienti dalla tassa di soggiorno,
– i mezzi provenienti dalle imposte di concessione per i giochi d’azzardo particolari,
– i mezzi provenienti dalle imposte di concessione in materia di gestione aziendale delle riserve di caccia,
– i mezzi provenienti dalle imposte di concessione sullo sfruttamento delle foreste.
Sono entrate finalizzate del bilancio comunale anche i mezzi propri delle comunità locali, ovvero tutte le entrate delle stesse comunità che non risultino garantite dal bilancio, e precisamente:
– Le entrate derivanti dalla vendita del patrimonio e dalla locazione del patrimonio reale, che vengono destinate dalle comunità locali alla costruzione, all’acquisto ed alla manutenzione del patrimonio, in conformità alle disposizioni della Legge sulla finanza pubblica, e del Regolamento sul patrimonio reale dello Stato e dei Comuni;
– Le entrate derivate dalle vendite di merci e servizi per una determinata attività, che vengono destinate dalle comunità locali alla copertura dei mezzi di detta attività; l’eventuale eccedenza si utilizza in conformità al piano finanziario;
– Le donazioni, che le comunità locali utilizzano in conformità alla finalità per le quali sono state percepite,
– Le entrate a titolo d’interessi e le altre entrate, che le comunità locali utilizzano in conformità al piano finanziario.
Nel caso l’amministrazione comunale o l’organo competente per il controllo accerti che la comunità locale utilizza i mezzi in maniera non finalizzata, ne informa l’esecutore del bilancio di previsione, che ha la facoltà di ordinare la sospensione temporanea del finanziamento della comunità locale con i mezzi del bilancio comunale, sino all’eliminazione dell’irregolarità.
Art. 12 
Tra le spese del bilancio si prevedono pure i mezzi della riserva generale. Detti mezzi si utilizzano per finalità impreviste, per le quali non sono stati stanziati mezzi nel bilancio, o per finalità, per le quali si accerta durante l’anno di esercizio che i mezzi stanziati a bilancio non sono sufficienti, in quanto durante la stesura del bilancio di previsione non si potevano pianificare.
Il Sindaco ha la facoltà di decidere in merito all’utilizzo dei mezzi stanziati nella riserva generale del bilancio di previsione.
I mezzi della riserva generale utilizzati, si collocano presso i fruitori in base alle finalità alle quali sono rilevati.
Art. 13 
Il Sindaco dispone dell’autorizzazione per decidere in merito:
– all’utilizzo dei mezzi della riserva generale sino all’ammontare di 21.000,00 EUR per ogni singolo caso, per le finalità disposte dal 2° punto dell’Art. 49 della Legge sulla finanza pubblica;
– all’assunzione di crediti a breve termine in favore del bilancio, sino ad un massimo del 5 % del bilancio di previsione approvato, in caso di afflusso non uniforme delle entrate;
– al blocco dell’attuazione della disposizione corrente dei mezzi del bilancio, sino ad un massimo del 5 % del bilancio stesso, per singole finalità e fruitori, nel caso le entrate non vengano incamerate in conformità alla dinamica pianificata;
– al nullaosta ai negozi giuridici stipulati dalle Comunità locali per importi superiori a 21.000,00 EUR;
– all’esenzione dal pagamento di crediti sino all’ammontare di 1.050,00 EUR, se i costi del procedimento di esazione coatta fossero sproporzionati rispetto all’ammontare del credito, o nel caso in cui il patrimonio del debitore non risultasse liquidabile e conseguentemente il credito non fosse esigibile;
– all’esenzione dal pagamento di crediti a prescindere dal loro valore nel caso siano caduti in prescrizione,
– alla ridistribuzione dei diritti non fruiti di utilizzo dei mezzi tra le singole partite del bilancio, se con ciò non viene ostacolata l’attuazione dei compiti, per i quali detti mezzi erano previsti. Il Sindaco ha l’obbligo di relazione semestrale al Consiglio comunale in merito alle ridistribuzioni attuate;
– ai procedimenti di predisposizione documentale di partecipazione ai bandi pubblici, finalizzati all’ottenimento dei cofinanziamenti, con approvazione del fascicolo dedicato all’investimento e di tutti gli atti necessari;
– alla modifica del valore dei progetti elencati nel piano di programmi di sviluppo ovvero all’armonizzazione del valore e al coordinamento nominale/contestuale dei progetti citati nel piano dei programmi di sviluppo.
Art. 14 
Il consiglio ovvero il presidente della comunità locale, se autorizzato dal consiglio, ha la facoltà di ridistribuire i mezzi nell’ambito del piano finanziario approvato, nel caso durante la sua attuazione si accerti che ciò è strettamente necessario e che con la suddetta ridistribuzione non si metta in pericolo la realizzazione dei compiti per i quali i mezzi erano stati stanziati, nonché di modificare il valore dei progetti della comunità locale nel piano dei programmi di sviluppo.
Il consiglio della comunità locale ha la facoltà di esentare dal pagamento di un credito sino all’ammontare di 1.050,00 EUR, per singolo caso, se i costi del procedimento di esazione coatta sono sproporzionati rispetto all’ammontare del credito, o nel caso in cui il patrimonio del debitore non risultasse liquidabile e conseguentemente il credito non fosse esigibile. Il consiglio della comunità locale ha la facoltà di esentare dal pagamento di un credito a prescindere dal suo ammontare, se il credito è caduto in prescrizione.
Art. 15 
I fruitori dei mezzi del bilancio comunale hanno l’obbligo di presentare all’ufficio comunale competente il programma di lavoro, il piano finanziario e la relazione inerente la realizzazione dei programmi e l’utilizzo dei mezzi per le singole finalità.
I fruitori hanno l’obbligo di presentare i dati necessari all’analisi della gestione, richiesti dall’ufficio comunale competente, dal Sindaco, dal Comitato di controllo, oppure dal Consiglio comunale.
Art. 16 
Per la legalità e la finalità dell’utilizzo dei mezzi stanziati dal bilancio in favore del fruitore è responsabile l’autorità, ovvero la persona competente in base alle regole dell’operato del fruitore.
Art. 17 
La persona autorizzata a disporre dei mezzi del bilancio è il Sindaco, ovvero altro soggetto da lui autorizzato. La persona autorizzata a disporre dei mezzi della Comunità locale è il presidente del Consiglio della Comunità locale.
IV. INDEBITAMENTO 
Art. 18 
Il limite massimo di indebitamento del Comune di Pirano a rifinanziamento delle passività di bilancio nell'anno 2016 è di 6.200.000 euro.
V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 19 
Nel periodo dell’esercizio provvisorio, nell’anno 2017, se lo stesso sarà necessario, verrà applicato il presente decreto e la deliberazione sull’esercizio provvisorio.
Art. 20 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, con decorrenza esecutiva a far data dal 1° gennaio 2016.
N. 410-3/2014
Pirano, 22 dicembre 2015
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti