Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4293. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2016, stran 13890.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 9. seji dne 22. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Straža za leto 2016 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Straža za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun za leto 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.750.332
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.900.202
70
DAVČNI PRIHODKI
2.435.492
700 Davki na dohodek in dobiček
2.003.859
703 Davki na premoženje
389.334
704 Domači davki na blago in storitve
42.299
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.464.710
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
357.818
711 Takse in pristojbine
2.879
712 Globe in druge denarne kazni
15.227
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
36.000
714 Drugi nedavčni prihodki
1.052.786
72
KAPITALSKI PRIHODKI
657.138
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredm. dolgor. sredstev
657.138
73
PREJETE DONACIJE
90.541
730 Prejete donacije iz domačih virov
90.541
74
TRANSFERNI PRIHODKI
102.451
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
94.951
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
7.500
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.121.113
40
TEKOČI ODHODKI
1.190.798
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
351.659
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
53.178
402 Izdatki za blago in storitve
597.304
403 Plačila domačih obresti
6.657
409 Rezerve
182.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.070.317
410 Subvencije
82.550
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
600.310
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
150.211
413 Drugi tekoči domači transferi
237.245
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.807.433
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.807.433
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
52.565
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporab.
23.065
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
29.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–370.781
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
40.000
55
ODPLAČILA DOLGA
40.000
550 Odplačila domačega dolga
40.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–410.781
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–40.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
370.781
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
410.781
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Straža.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna, če nastanejo zato utemeljeni razlogi oziroma če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija investicij.
Župan Občine Straža je pooblaščen, da brez soglasja občinskega sveta prerazporeja sredstva znotraj posameznega glavnega programa, da prerazporeja sredstva med glavnimi programi do višine 20 % in da prerazporedi sredstva iz posameznega področja porabe v drugo področje porabe proračuna do višine 20 % posameznega področja.
Proračunska sredstva se lahko prosto prerazporejajo med podkonti v okviru iste proračunske postavke. Na posamezni proračunski postavki se lahko odpirajo novi podkonti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan kot predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Vso investicijsko dokumentacijo za projekte vključene v načrt razvojnih programov sprejema župan.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Novi projekti se lahko kot evidenčni projekti uvrstijo v načrt razvojnih programov tekočega leta samo na podlagi odločitve župana.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Občina bo v letu 2016 vplačevala v tri sklade, in sicer:
Sklad za štipendiranje v višini 5.000 EUR
Sklad za dozidavo in rekonstrukcijo OŠ s telovadnico v višini 50.000 EUR
Sklad za evropsko prvenstvo v raftingu v višini 30.000 EUR.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 2.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
9. člen 
(upravljanje s sredstvi) 
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe
Občinska uprava lahko zahteva, da mu posredni uporabniki občinskega proračuna, pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi likvidnosti sredstev oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
10. člen 
(nakup nepremičnin) 
Nakup nepremičnin se izvaja na podlagi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.
11. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 7.500,00 EUR.
Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.
Župan lahko zahteva takojšne plačilo celotnega dolga, katerega plačilo je odloženo, če eden izmed obrokov ni pravočasno plačan.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
12. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Občina se v letu 2016 ne bo dodatno dolgoročno zadolžila. Začeli bomo z odplačilom obrokov, v letu 2015, najetega posojila.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnega zavoda katerega ustanoviteljica je Občina Straža, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000,00 EUR.
13. člen 
(obseg zadolževanja javnega zavoda) 
Posredni uporabnik občinskega proračuna, javni zavod katerega ustanoviteljica je občina se lahko v letu 2016 zadolži do skupne višine 100.000,00 EUR.
14. člen 
(likvidnostno posojilo) 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, ki bo v skladu z zakonom in mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(začasno financiranje v letu 2017) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Straža v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-3/2015
Straža, dne 22. decembra 2015
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti