Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012, Kazalo


MINISTRSTVA

2488. Pravilnik o kakovosti mesnih izdelkov
2489. Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
2490. Navodilo o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu Evropske unije in družinskemu članu državljana Evropske unije
2491. Navodilo o razlogih za zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo državljanu tretje države
2492. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova dr. Peter Antunović, fundacija za štipendiranje oseb z območja Kozjansko ter slepih in slabovidnih oseb«
2512. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

BANKA SLOVENIJE

2493. Sklep o poročanju institucij, ki izvajajo dejavnost najema

SODNI SVET

2494. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Kranju

OBČINE

Bled

2495. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja BL – S 24 Mlino

Dobrna

2496. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Dobrna
2497. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Gorenja vas-Poljane

2498. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gorenja vas - Poljane
2499. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju Občine Gorenja vas - Poljane
2500. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kranj

2501. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje
2502. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah

Naklo

2503. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja NA4-Naklo – ob avtocesti – 1. faza

Novo mesto

2504. Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto
2505. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija v naselju Krka«
2506. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija v naseljih Birčna vas, Stranska vas in Poganci«
2507. Odlok o programu opremljanja in podlagah za odmero komunalnega prispevka za 1. fazo izgradnje komunalne opreme znotraj območja OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem
2508. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012
2509. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto
2510. Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Novo mesto

Škocjan

2511. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtno servisna cona Logiče-1

POPRAVKI

2513. Popravek Sklepa o imenovanju predsednika Občinske volilne komisije Občine Pivka

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti