Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

Ob-3743/12 , Stran 1839
Ob-3743/12
Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, MŠ: 5880734, ID št. za DDV: SI14067765 (v nadaljevanju tudi »prodajalec«). 2. Predmet zbiranja ponudb 2.1. Stanovanje (počitniški apartma), z oznako D17, površine 24,90 m2, v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe – blok A-2 v Novigradu, Konzula Stipana Istrijana 1, 52466 Novigrad, Hrvaška, ki stoji na parcelah št. 317/1 in 316/1, k.o. Novi grad (podatki so iz kupoprodajne pogodbe). Etažna lastnina ni urejena. 2.2. Stanovanje (počitniški apartma), z oznako 9, površine 27,48 m2, v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe, zgrajene na parceli št. 809, v naselju Červar Porat, Park Maestral 5, Hrvaška, vpisano v zemljiški knjigi Občinskega sodišča Poreč v načrtu posebnih delov zgradbe, označeno kot posebni del »9« kot lastnina Občine Grosuplje. Oba zgoraj navedena predmeta zbiranja ponudb se v nadaljevanju tega razpisa navajata z besedo »stanovanje oziroma stanovanji«, v ponudbi pa mora ponudnik nedvoumno navesti, za katero stanovanje velja njegova ponudba. 3. Najnižja pričakovana kupnina Najnižja pričakovana cena (minimalna ponudbena cena) znaša: – za stanovanje z oznako D17 v Novigradu: 27.000,00 EUR, – za stanovanje z oznako 9 v Červar Porat: 32.500,00 EUR. 4. Rok za oddajo ponudbe: ponudbo je treba oddati najkasneje do 14. 9. 2012. Šteje se, da je ponudba pravočasna, če je najkasneje na prej navedeni dan oddana v sprejemni pisarni (pritličje) Občine Grosuplje, Taborska 2, Grosuplje, ali oddana priporočeno po pošti. 5. Varščina Ponudnik mora kot pogoj za veljavno ponudbo najkasneje do poteka roka za vložitev ponudbe vplačati varščino za resnost ponudbe na račun Občine Grosuplje, številka računa: SI56 0123 2010 0001 923, in sklic na številko: – za stanovanje z oznako D17 v Novigradu: SI00 2010-17, – za stanovanje z oznako 9 v Červar Porat: SI00 2010-09. Namen vplačila: plačilo varščine za resnost ponudbe. Znesek varščine mora biti najmanj v višini 10 % od ponujene neto kupnine (kupnina brez davkov in stroškov). Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 6. Pogoji prodaje 6.1. Stanovanji se prodajata opremljeni, kakor sta ter po načelu »videno–kupljeno«, zato reklamacije od vložitve ponudbe in vplačila varščine niso možne. 6.2. Organizator tega zbiranja ponudb si pridržuje pravico pogajanja s ponudniki ali naknadne dražbe za dosego višje cene ali za odločitev med enakimi ponudbami. 6.3. Vzorec prodajne pogodbe je objavljen na spletni strani Občine Grosuplje skupaj s tem razpisom. 6.4. Izbrani ponudnik (kupec) mora prodajno pogodbo podpisati v 5 dneh po prejemu obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. Če pogodbe ne podpiše, organizator tega zbiranja ponudb prejeto varščino zadrži kot skesnino. 6.5. Kupec mora kupnino po prodajni pogodbi plačati v 15 dneh od podpisa prodajne pogodbe. Račun ter sklic za plačilo kupnine bo naveden v prodajni pogodbi. Vplačana varščina se šteje kot delno plačilo kupnine. 6.6. Če kupec v roku iz prodajne pogodbe ne plača celotne kupnine, ima prodajalec pravico, da – potem, ko je kupcu postavil dodatni 10-dnevni plačilni rok, kupec pa tudi v tem roku ne plača kupnine – odstopi od prodajne pogodbe, prejeto varščino pa zadrži kot skesnino. 6.7. Če izbrani ponudnik pravočasno ne sklene prodajne pogodbe ali če ne plača kupnine v roku iz prodajne pogodbe, bo dotično stanovanje prodano naslednjemu (drugemu) najugodnejšemu ponudniku, varščino od nesolidnega kupca pa prodajalec zadrži kot skesnino. 6.8. Stanovanje preide v last kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, v posest pa z opravljeno primopredajo. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec kupcu izstavi po plačilu celotne kupnine. 6.9. Vse davke ter stroške s prodajno pogodbo plača kupec. Za zemljiškoknjižno izvedbo pogodbe mora poskrbeti kupec, če pa kupec tega ne naredi v razumnem roku, pa lahko to na stroške kupca naredi tudi prodajalec. 7. Ponudnik, oblika in vsebina ponudbe 7.1. Ponudbo je treba vložiti ločeno za vsako stanovanje, tudi če en ponudnik ponuja nakup obeh stanovanj. 7.2. Na ovoju (kuverti) ponudbe mora biti pripis: »Ponudba za nakup stanovanja – ne odpiraj«. 7.3. Ponudbe lahko vložijo fizične in pravne osebe, ki so po predpisih Republike Hrvaške lahko imetniki lastninske pravice na teritoriju Republike Hrvaške. 7.4. Ponudba mora biti pisna. 7.5. Ponudba mora vsebovati: ime in priimek oziroma firmo kupca ter njegov naslov; matično in davčno številko; navedbo stanovanja, za katero se daje ponudba; ponujena neto cena (kupnina). 7.6. Ponudbi mora biti priloženo: 7.6.1. potrdilo o državljanstvu fizične osebe oziroma izpisek iz registra (Ajpes, sodni register ipd.) za pravno osebo; 7.6.2. potrdilo o vplačani varščini (položnica, od banke potrjen izpisek ipd.). 7.7. Veljavnost ponudbe mora biti najmanj 60 dni. Če veljavnost ponudbe v ponudbi ne bo navedena, se bo štelo, da le ta velja 60 dni, od 19. 9. 2012 dalje. 7.8. Z vložitvijo ponudbe se šteje, da ponudnik sprejema vse pogoje tega razpisa, tudi vsebino prodajne pogodbe. Predlog prodajne pogodbe je objavljen na spletni strani organizatorja tega zbiranja ponudb (http://www.grosuplje.si/), v sklopu objave tega razpisa. 8. Postopek izbire in sklenitve pogodbe 8.1. Celoten postopek s prispelimi ponudbami vodi s strani župana imenovana komisija. 8.2. Odpiranje ponudb bo 19. 9. 2012, ob 15. uri, v sejni sobi v pritličju Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje. Odpiranje ponudb je javno. 8.3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb. 8.4. Občina Grosuplje si pridržuje pravico, da nobenega ponudnika ne izbere kot najugodnejšega ponudnika oziroma da tudi z že izbranim najugodnejšim ponudnikom ne sklene prodajne pogodbe. 8.5. Občina Grosuplje si pridržuje pravico, da kadarkoli do sklenitve prodajne pogodbe ustavi ta postopek, pri čemer se – ker ni stroška za prevzem razpisne dokumentacije – stroški ne povrnejo nobenemu ponudniku. 9. Informacije o predmetih zbiranja ponudb ter ogledi: informacije o stvarnem in pravnem stanju stanovanj ter informacije o ogledih dobijo interesenti na Občini Grosuplje, Urad za splošne zadeve, do zaključka tega razpisa, pri Eriki Radi Podobnik, tel. 01/788-87-54, vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure. Za ogled se je treba dogovoriti.
Občina Grosuplje

AAA Zlata odličnost