Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

Št. 198/2012 Ob-3744/12 , Stran 1833
Št. 198/2012 Ob-3744/12
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) – v nadaljevanju uredba, Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2012 (Naš časopis, št. 389/2011) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2012 (Naš časopis, št. 389/2011, 395/2012)
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (matična številka: 5883407, identifikacijska številka: SI 43542204). 2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. 3. Predmet javne dražbe Predmet javne dražbe je nepremičnina – zemljišče brez stavbe – parc. št. 2586/4, k.o. Blatna Brezovica, v površini 1231 m², vrsta rabe – travnik. Na parceli se v naravi nahaja montažni skladišči objekt, ki ni predmet prodaje na javni dražbi. Zemljišče je glede na prostorske akte Občine Vrhnika po namenski rabi stavbno zemljišče za stanovanjsko gradnjo (S). Za zemljišče veljata Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 1/95, 6/99, Naš časopis, št. 292/03, 323/06, 349/08) in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1 Drenov Grič (Uradni list RS, št. 4/95, 43/05, Naš časopis, št. 271/01, 303/04, 314/05), ki ga uvršča v območje urejanja L1 S/2, morfološka enota 2D/1. 4. Izklicna cena: izklicna cena zemljišča znaša 101.400,00 EUR. Navedena cena ne vključuje 20 % davka na dodano vrednost, ki ga je dolžan plačati kupec. 5. Pravila in pogoji javne dražbe 5.1 Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). 5.2 Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine znaša 500,00 EUR. 5.3 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. 5.4 Nepremičnina se proda v celoti po načelu »videno–kupljeno«. 5.5 Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 5.6 Varščina: dražitelji morajo najkasneje do vključno 21. 8. 2012 vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene, kar znaša 10.140,00 EUR, na podračun Občine Vrhnika, številka: 01340-0100001093, odprt pri Banki Slovenije, sklic na številko: 00 478-13-2009, z navedbo »plačilo varščine«. Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. 5.7. Izbira najugodnejšega dražitelja: izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj sprejme razpisne pogoje dražbe ter obveznost pristopiti k dražbi. Izklicna vrednost nepremičnine oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če noben od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. Na dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno. 5.8 Rok sklenitve pogodbe: prodajna pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, ali kupnine ne poravna v dogovorjenem roku, ima Občina Vrhnika pravico zadržati vplačano varščino. 5.9 Način in rok plačila kupnine in drugih stroškov: celotno kupnino, vključno z 20 % davkom na dodano vrednost, je dolžan kupec plačati v roku 15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kupec poravna kupnino na podračun Občine Vrhnika, številka: 01340-0100001093, odprt pri Banki Slovenije. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5.10 Zemljiškoknjižno dovolilo: Občina Vrhnika bo izdala kupcu zemljiškoknjižno dovolilo po prejemu celotne kupnine. 5.11 Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 23. 8. 2012, ob 9. uri, v sejni sobi v kletnih prostorih, na sedežu Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika. 5.12 Pogoji za udeležbo na javni dražbi Dražitelji se morajo najkasneje do 9. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Na javni dražbi lahko sodeluje pravna in fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, in sicer tako, da do 22. 8. 2012, do 12. ure, na naslov: Občina Vrhnika, Glavna pisarna, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v zaprti ovojnici s pripisom »Javna dražba nepremičnine 23. 8. 2012« predložijo naslednje dokumente: – potrdilo o plačani varščini, iz katere je razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine, – davčno številko za fizične osebe oziroma identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba, s.p.), staro največ 30 dni, – izpisek iz poslovnega registra RS za pravne osebe oziroma za s.p., star največ 30 dni, – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, – fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list) – za fizične osebe, s.p. ter zastopnike in pooblaščence pravnih oseb. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. Na dan javne dražbe se mora dražitelj identificirati s predložitvijo izvirnika osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista). Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, organizator javne dražbe ne nosi odgovornosti za založitev le-te. 5.13 Izvedba javne dražbe: javno dražbo vodi komisija, ki jo imenuje župan. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Župan ali komisija s soglasjem župana lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina brez zamudnih obresti. 5.14 Drugi pogoji: za montažni skladiščni objekt, ki se nahaja na zemljišču, je sklenjena najemna pogodba z veljavnostjo do 30. 9. 2016. Predmet najema je zemljišče v celotni površini. Kupec se zaveže, da bo kot novi lastnik zemljišča vstopil v najemno razmerje kot najemodajalec, pod enakimi pogoji kot trenutni najemodajalec, v primeru, da kupec ne bo najemnik zemljišča. 6. Dodatne informacije: dodatne informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini, o vsebini in pogojih najemnega razmerja in informacije za ogled nepremičnine dobijo interesenti na Občini Vrhnika, Oddelku za okolje in komunalo. Kontaktna oseba je Eva Čarman, elektronski naslov: eva.carman@vrhnika.si, tel. 01/755-54-46, 01/755-54-40. To besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Vrhnika, www.vrhnika.si.
Občina Vrhnika

AAA Zlata odličnost