Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

2503. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja NA4-Naklo – ob avtocesti – 1. faza, stran 6139.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10, 43/11) in 25. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je župan Občine Naklo sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja NA4-Naklo – ob avtocesti – 1. faza
1. člen
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za območje urejanja NA4-Naklo – ob avtocesti – 1. faza, ki se nahaja v enoti urejanja NA4(*).
Predvideni OPPN se izdela skladno z določbami Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
2. člen
(Vsebina)
Vsebina sklepa:
– ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN;
– območje OPPN;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz;
– navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti;
– obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN.
3. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)
V občinskem prostorskem načrtu Občine Naklo (Uradni list RS, št. 11/10, v nadaljevanju: OPN) se obravnavano območje NA4-Naklo – ob avtocesti, nahaja v enoti urejanja NA4(*), po osnovni namenski rabi S namenjeno območju stanovanj, ki so pretežno namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, podrobnejšo namensko rabo SS, kot stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi. V naravi predstavlja območje južno od avtoceste in severo-vzhodnem delu roba naselja Naklo in predstavlja pas zemljišč v širini cca 50 m ter zajema zemljišča parc. št. 306/1 (del), 308/9 (del), 308/12 (del), 309/1 (del), 310/10, 310/11 (del), 311/16 in 311/17 in 656 (del), vse k.o. Naklo. Območje obsega skupno površino 7 854 m2 zemljišč.
Pobudo za pripravo OPPN za ureditveno območje NA4-Naklo – ob avtocesti – 1. faza so podali lastniki zemljišč v obravnavanem območju parc. št. 306/1 (del), 308/9 (del), 308/12 (del), 309/1 (del), 310/10, 310/11 (del), 311/16 in 311/17 in 656 (del), vse k.o. Naklo, kateri želijo zgraditi 12 prostostoječih stanovanjskih objektov. Ker širitev (novogradenj) ni možna brez posegov na območje, ki se ureja z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtom Občine Naklo se predlaga 1. faza izvedbe OPPN NA4-Naklo – ob avtocesti, ki je bila podana s strani investitorjev poleg, pobude za pričetek postopka novega OPPN.
1. faze izvedbe OPPN NA4-Naklo – ob avtocesti se izvede zaradi osebnih odločitev preostalih lastnikov zemljišč, ki se nahajajo znotraj enote urejanja NA4(*) ter zaradi možnosti realizacije njegove investicijske namere.
Glede na zgoraj navedena dejstva je bila sprejeta odločitev, da se pobuda v celoti sprejme ter se omogoči faznost sprejemanja predvidenega OPPN, pri čemer morajo posamezne faze predstavljati zaključene prostorske in funkcionalne celote ter hkrati tudi dopusti možnost prilagajanja meje območja OPPN.
Faznost ter meje območij posameznih faz OPPN se določijo v postopku priprave OPPN.
4. člen
(Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje OPPN NA4-Naklo – ob avtocesti – 1. faza se nahaja na severo-vzhodnem delu roba naselja Naklo med obstoječo zazidavo in avtocesto E61 Kranj–Jesenice in obsega dele ali celotna zemljišča parc. št. 306/1 (del), 308/9 (del), 308/12 (del), 309/1 (del), 310/10, 310/11 (del), 311/16 in 311/17 in 656 (del), vse k.o. Naklo, ki v naravi predstavljajo ravna, nepozidana stavbna zemljišča, katera so na severu omejena z avtocesto E61 Kranj–Jesenice, na jugo-zahodnem delu z obstoječim in zaključenim delom naselja Naklo, na jugovzhodnem delu pa z lokalno cesto Naklo–Cegelnica.
Območje OPPN NA4-Naklo – ob avtocesti – 1. faza obsega zemljišča in dele zemljišč parc. št. zemljišča parc. št. 306/1 (del), 308/9 (del), 308/12 (del), 309/1 (del), 310/10, 310/11 (del), 311/16 in 311/17 in 656 (del), vse k.o. Naklo.
5. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru in obstoječo komunalno opremo območja.
V postopku priprave dopolnjenega osnutka OPPN je potrebno zagotoviti vse potrebne strokovne podlage; obvezna je izdelava vsaj naslednjih strokovnih podlag:
– urbanistična zasnova pozidave,
– zasnova ureditve infrastrukturnega omrežja,
– zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– strokovna ocena vplivov načrtovane prostorske ureditve na okolje.
Izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag, če potreba izhaja iz načrtovanih rešitev predvidene prostorske ureditve ali če to izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora, se določi v postopku priprave OPPN.
6. člen
(Roki in posamezne faze za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Postopek priprave OPPN bo potekal skladno z določbami in roki, ki jih predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju.
Predvideni okvirni roki priprave OPPN so naslednji:
+--------------------------------+--------------+
|priprava osnutka OPPN      |  45 dni  |
+--------------------------------+--------------+
|pridobitev smernic in sklepa MOP|  40 dni  |
|(CPVO)             |       |
+--------------------------------+--------------+
|dopolnjen osnutek OPPN     |  60 dni  |
+--------------------------------+--------------+
|javna razgrnitev in javna    |  40 dni  |
|obravnava OPPN         |       |
+--------------------------------+--------------+
|priprava stališč in predloga  |  60 dni  |
|OPPN              |       |
+--------------------------------+--------------+
|pridobitev mnenj k OPPN     |  40 dni  |
+--------------------------------+--------------+
|predložitev OPPN občinskemu   |  30 dni  |
|svetu v sprejem         |       |
+--------------------------------+--------------+
Predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora lahko tudi spremenijo.
V primeru zahteve po vodenju postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter se izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema OPPN.
7. člen
(Navedba nosilcev urejanja prostora)
Navedeni nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice na osnutek OPPN ter mnenja k predlogu OPPN.
Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za območje zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za gospodarske javne službe, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
– Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj
– Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj
– Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
– Komunala Kranj d.o.o., PE Komunala, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
– Komunala Kranj d.o.o., PE Vodovod, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
– Komunala Kranj, PE Kanalizacija in čistilne naprave, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
– Domplan, d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj
– TELE-TV komunikacijski engineering d.o.o., Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj
– T-2 d.o.o., Brnčičeva 41, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje – Urad za okolje, Sektor za presoje vplivov na okolje.
Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku priprave OPPN izkaže, da so njihove smernice in mnenja potrebni oziroma, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Osnutek prostorskega akta se pošlje na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje – Urad za okolje, Sektor za presoje vplivov na okolje, ki odloči ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
8. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave OPPN zagotovijo lastniki zemljišč oziroma pobudniki izdelave OPPN.
9. člen
(Končne določbe)
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu in na spletnih straneh Občine Naklo ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0005/2011-29/122
Naklo, dne 23. julija 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost