Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

Št. 014-00001/2012-16 Ob-3763/12 , Stran 1829
Št. 014-00001/2012-16 Ob-3763/12
Občina Moravske Toplice na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 in 23/08) in 7. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02, 28/03), objavlja
javni razpis
za podelitev nadomestne koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih na območju Občine Moravske Toplice
1. Naročnik (koncedent): Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice. 2. Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih na lokaciji Martjanci 35, 9221 Martjanci. 3. Začetek in čas trajanja koncesije Koncesija se bo pričela izvajati najkasneje v enem letu po podpisu pogodbe o koncesiji med koncesionarjem in koncedentom. Koncesijsko razmerje se bo sklenilo za določen čas 20 let z možnostjo podaljšanja. 4. Lokacija izvajanja dejavnosti: obravnavale se bodo le tiste vloge, iz katerih bo razviden namen vlagatelja, da bo dejavnost zobozdravstvenega varstva odraslih opravljal v prostorih na naslovu: Martjanci 35, 9221 Martjanci. 5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj: 5.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti): – da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo; – da ni v delovnem razmerju oziroma bo z začetkom opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi podeljene nadomestne koncesije iz tega javnega razpisa prekinil delovno razmerje; – da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; – da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre; – da pridobi mnenje pristojne zbornice. 5.2. Dodatni pogoji: – opravljanje dejavnosti v prostorih bivšega koncesionarja na naslovu: Martjanci 35; – prevzem vseh opredeljenih zavarovanih oseb bivšega koncesionarja, ki bodo to želele; – parafiran osnutek koncesijske pogodbe. 6. Kriteriji in merila za vrednotenje vlog Naročnik javnega razpisa (koncedent) bo pri izbiri vlog za podelitev koncesije uporabil naslednje kriterije: 1. delovna doba: maksimalno število točk 4, 2. dodatne funkcionalna znanja: maksimalno število točk 4, 3. ordinacijski čas: maksimalno število točk 3, 4. Pričetek z delom: maksimalno število točk 3. 7. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge Vloge morajo prispeti na naslov ponudnika najkasneje do 3. 9. 2012, do 12. ure. Vlagatelji morajo vlogo oddati izključno v pravilno opremljenih ovojnicah, na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice. Vloge morajo biti oddane v zapečateni kuverti, z oznako: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis: koncesija zobozdravstvo«. Na hrbtni strani mora biti naslov vlagatelja. Neveljavnih vlog (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) komisija za odpiranje vlog ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem. 8. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo vsak delavnik, od 7. do 14. ure, na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, sprejemna pisarna. Razpisna dokumentacija z obveznimi obrazci je na voljo tudi na spletni strani Občine Moravske Toplice: www.moravske-toplice.si. Dodatne informacije dobijo pri tajnici občine Martini Vink Kranjec, elektronski naslov: martina.vink.kranjec@moravske-toplice.si. 9. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi.
Občina Moravske Toplice

AAA Zlata odličnost