Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

Št. 671-68/2012-1 Ob-3759/12 , Stran 1827
Št. 671-68/2012-1 Ob-3759/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02 in 15/03), 3. in 72. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08, 82/11) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL)
2. javni razpis
za zbiranje predlogov za dodelitev uporabe prostora programov Letnega programa športa v MOL za leto 2012
1. Pomen izrazov – povzeti po Pravilniku o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08). Izvajalec letnega programa športa v MOL (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je lahko vsakdo, ki je izbran na tem razpisu. Izvajalcu se lahko poleg statusa izvajalca letnega programa športa v MOL na podlagi tega razpisa odobri: – uporabo javnih športnih objektov. Konzorcij izvajalcev letnega programa športa sestavljajo izvajalci, ki se za potrebe izvedbe enega ali več programov povežejo z namenom učinkovitega izvajanja programa in poslovodenja. Člani konzorcija izmed sebe določijo nosilca konzorcija. Vsi člani konzorcija morajo izpolnjevati pogoje za pridobitev statusa izvajalca letnega programa športa v MOL. Športna panoga je tista panoga, ki je opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom, v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne sisteme mednarodnih športnih zvez. Prednostna športna panoga je: alpsko smučanje, atletika, gimnastika (športna in ritmična), hokej, judo, kajak kanu – slalom, kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, rugby, smučarski skoki, smučarski teki, tenis in vaterpolo. Skupine športnih panog so štiri, v katerih so združeni športi s sorodnimi značilnostmi: – I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka; – II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov ekipnega državnega prvaka; – III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo različne športno-rekreativne programe; – IV. skupina: izvajalci miselnih iger. Mreža javnih športnih objektov obsega pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju Javnega zavoda Šport Ljubljana. V mreži javnih športnih objektov so tudi pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju vrtcev in osnovnih šol, vendar v času, ko ne poteka redni program vzgoje oziroma izobraževanja. Uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov za izvajalce letnega programa športa pomeni, da lahko upravljavci športnih objektov izvajalcem zaračunavajo le stroške obratovanja športnega objekta in ne najemnine. 2. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov dodelitev uporabe prostora športnim društvom v športnih objektih. Vlagatelj poda predloge za dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2012. Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi predlogov za ta razpis v obliki brezplačne uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov in se bo morala odraziti v sorazmerno nižji ceni programa za končnega uporabnika. I. Dodelitev uporabe prostora, Obrazci 1, 2, 3, 4, 5, 9 Dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo programov se izvede, ko je izvajalcem že dodeljen domicil na posameznih športnih objektih. Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah v mreži javnih športnih objektov in namen uporabe športnih objektov se za izvedbo letnega programa športa opredelita in objavita v razpisni dokumentaciji. Za izvedbo interesnih programov športne vzgoje otrok in mladine pristojni organ v sodelovanju z upravljavci športnih objektov opredeli obseg uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov. Prednost pri uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov imajo programi interesne športne vzgoje otrok in mladine ter programi športne vzgoje otrok in mladih, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport. Vadbena enota za dodeljevanje uporabe prostora je 45 minut. Na podlagi števila točk, ki so jih programi izvajalcev dosegli v postopku vrednotenja na posameznem področju letnega programa športa, in vlog izvajalcev za uporabo športnih objektov, se na posameznih športnih objektih izdela prednostni vrstni red, na podlagi katerega se posameznim izvajalcem programov določi obseg uporabe športnih objektov izražen v urah. Vlagatelji lahko v razpisni dokumentaciji zaprosi za dodelitev uporabe športnega objekta v mreži MOL. V vlogi lahko navede želeno in nadomestno lokacijo. V postopku dodeljevanja uporabe prostora lahko komisija v primeru zasedenosti želenega in nadomestnega objekta dodeli katerikoli prost športni objekt, ki je v mreži javnih športnih objektov MOL. Obseg uporabe športnih objektov se za Programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, v katere so vključeni registrirani športniki, določi glede na starostne kategorije, kot jih opredeljujejo pravila posameznih panog: – mlajši dečki in deklice v obsegu do 240 ur, – starejši dečki in deklice v obsegu do 320 ur, – kadeti in kadetinje v obsegu do 400 ur, – mladinci in mladinke v obsegu do 560 ur. Obseg uporabe športnih objektov se za Programe kakovostnega in vrhunskega športa, v katere so vključeni registrirani športniki, določi v starostni kategoriji: – člani in članice v kakovostnem športu v obsegu do 320 ur, – člani in članice v vrhunskem športu v obsegu do 800 ur. Seznam objektov in okviren obseg ur: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo izvajalci, ki spadajo v naslednje kategorije: – športna društva in zveze športnih društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06); – zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP); – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo); – zasebniki, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu; – vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa. Pravico do pridobitve statusa izvajalca in uporabe mreže javnih športnih objektov imajo izvajalci, ki: – imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOL, delujejo za območje MOL in izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce MOL z državljanstvom Republike Slovenije; – so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu; – imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov; – imajo status športnega društva, katerih člani plačujejo članarino, in imajo urejeno zbirko članstva in zbirko udeležencev programov; – imajo status športnega društva in v kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju MOL, razen v primeru, da tega zaradi objektivnih razlogov ne morejo; – nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma tekočih sodnih sporov z državo, Mestno občino Ljubljana in njenimi povezanimi osebami; – delujejo najmanj dve leti; – izpolnjujejo druge pogoje, določene z razpisom. Status izvajalca lahko dobi vsak izvajalec, ki se mu: – dodeli uporaba javnega športnega prostora ali – v postopku vrednotenja programov po merilih prejme vsaj 40 % točk. Na razpis lahko s programi na posameznih področjih kandidirajo tudi izvajalci, ki so združeni v konzorcij znotraj posamezne športne panoge, pri čemer morajo v vlogi na razpis s konzorcijsko pogodbo oziroma izjavo opredeliti vlogo vsakega posameznega člana konzorcija in način razdelitve uporabe prostora, s katerim kandidirajo. Konzorcij se v postopku vrednotenja obravnava kot vloga enega vlagatelja. Vsi člani konzorcija morajo izpolnjevati pogoje za pridobitev statusa izvajalca letnega programa športa v MOL. 4. Merila za izbor programov Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje. Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Ocenjuje se upravičenost programa, kakovost in realnost programa. Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo izvajalci, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej. 5. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 8. 8. 2012 (velja datum poštnega žiga). Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (e- Razpis). Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi in samo ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po pošti skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti priložena v e-Razpis v skenirani obliki. Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e- Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne bo poslan po pošti, ne bo upoštevana. Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev uporabe prostora mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOL« v e-Razpisu; – pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu; – izjave oddane preko e-Razpisa; – obvezna dokazila in druge priloge skenirane in oddane preko e-Razpisa; – prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku; – vloga poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa. Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslane v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«. Z izvajalci se sklene pogodba. Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja programov se objavi na spletni strani MOL. Izvajalci morajo v svojih komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi navajati, da program sofinancira MOL. 6. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Pričelo se bo 10. 8. 2012 in ne bo javno. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju imenovana komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo. 7. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi odločitve/predloga razpisne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Merila za izbor programov so določena s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08) in pritožba glede izbora meril v okviru razpisa ni možna. Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti vloge. Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene z »Obrazcem ovojnica« (razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo obravnavala in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način (razen glede formata ovojnice), ki je določen v 8. točki besedila tega razpisa; – ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene na drug naslov; – ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje oziroma te ne bodo oddane v e-Razpis in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje, – ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 120 dni. 8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/sport/razpisi/, kjer jo vlagatelji »on line« izpolnijo, elektronsko oddajo in natisnejo izpis s podatki o vlogi. 9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom bodo zainteresiranim dobili: – pri skrbnikih društev po telefonu oziroma po e-pošti; – na tel. 08/200-39-00, v času uradnih ur.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost