Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

Ob-3750/12 , Stran 1849
Ob-3750/12
V skladu s točko 6.3. Statuta družbe Kongrad gradbeno, obrtno, instalacijsko in proizvodno podjetje d.d., Tovarniška 3, Slovenske Konjice, uprava družbe sklicuje
18. redno sejo skupščine delničarjev
Skupščina bo dne 4. septembra 2012, ob 18. uri, na sedežu družbe Tovarniška 3, Slovenske Konjice. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda. 2. Izvolitev organov skupščine. 3. Poslovno poročilo za leto 2011. 4. Poročilo nadzornega sveta za leto 2011. 5. Delitev dobička za leto 2011. 6. Pobude in vprašanja delničarjev. Pravico do glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji družbe. Delničarji lahko glasujejo na podlagi glasovnic osebno ali po pooblaščencu, ki se mora izkazati s pisnim pooblastilom. Zaradi ugotovitve števila glasov in razdelitve glasovnic morajo delničarji, ki želijo na skupščini uveljavitvi pravico do glasovanja, prijaviti svojo udeležbo na skupščini tri dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki. Skupščina veljavno odloča z večino glasov, če je na seji prisotnih več kot 15 % vseh glasov delničarjev. V primeru neuspešnega sklica bo ponovna seja skupščine istega dne, v istem prostoru in z istim dnevnim redom, ob 19. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina odloča z večino glasov na seji prisotnih delničarjev. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje k posameznim točkam dnevnega reda in obrazložitve predlogov sklepov delničarjem ter pooblastila za glasovanje na skupščini bodo poslana delničarjem sedem dni pred sklicem skupščine, objavljenem v Uradnem listu RS.
Kongrad d.d. predsednik uprave Franc Lašič inž.

AAA Zlata odličnost