Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

2507. Odlok o programu opremljanja in podlagah za odmero komunalnega prispevka za 1. fazo izgradnje komunalne opreme znotraj območja OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem, stran 6147.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 ZPNačrt-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 16. seji dne 12. 7. 2012 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja in podlagah za odmero komunalnega prispevka za 1. fazo izgradnje komunalne opreme znotraj območja OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 64/10 z dne 6. 8. 2010)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za 1. fazo komunalnega opremljanja v skladu z določili OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-1052 in R2-419 s širšim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 64/10 z dne 6. 8. 2010), – v nadaljevanju OPPN-SP, ki so: obračunska območja komunalne opreme, skupni in obračunski stroški komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v Programu opremljanja stavbnih zemljišč za 1. fazo komunalnega opremljanja območja OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem, katerega je pod številko projekta 792 izdelalo podjetje Locus, d.o.o., in je na vpogled na sedežu občine.
2. člen
(Vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
3. člen
(Razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za:
– odmero komunalnega prispevka za novo gospodarsko javno infrastrukturo, ki ga zavezanec / investitor plača občini pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– sklenitev pogodbe o opremljanju med Mestno občino Novo mesto in investitorji na ureditvenih enotah MS-1 in MS-2 in
– določitev finančnih podrobnosti glede poračuna medsebojnih obveznosti med Mestno občino Novo mesto in investitorji na ureditvenih enotah MS-1 in MS-2.
Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno in vodovodno omrežje, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: Splošni odlok MONM).
Splošni odlok MONM se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, podlage za odmero komunalnega prispevka, izračun komunalnega prispevka, vključno s posebnimi primeri obračuna komunalnega prispevka, odmero komunalnega prispevka, oprostitve plačil komunalnega prispevka in priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev.
II. PODATKI O OBSTOJEČI IN PREDVIDENI KOMUNALNI INFRASTRUKTURI
4. člen
(Obstoječa komunalna infrastruktura)
Območje opremljanja se navezuje na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je potrebno nadgraditi po pogojih soglasodajalcev, znotraj obračunskega območja pa je zagotovljeno priključevanje na kanalizacijsko omrežje.
5. člen
(Predvidena komunalna oprema)
Predvidena je izgradnja nove javne dostopne ceste s pločniki, javno razsvetljavo in ločenim odvodnjavanjem meteornih voda in navezava na obstoječe cestno omrežje pod pogoji upravljalcev ter nadgradnja javnega vodovodnega omrežja z navezavo na obstoječe vodovodno omrežje.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
6. člen
(Obračunsko območje)
(1) Obračunsko območje investicije predstavljata ureditveni enoti MS-1 in MS-2.
(2) Grafični prikaz območja, ki je predmet odmere komunalnega prispevka, je razviden v besedilnem delu programa opremljanja, poglavje: »9 Priloga – Grafični del programa opremljanja«.
7. člen
(Skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] stroškov predvidene komunalne opreme:
+---------------------------------+------------+----------------+
|     Vrsta stroška     |Znesek [S] |   DDV    |
|                 |  [€]   |        |
+---------------------------------------------------------------+
|Podetapa B1                          |
+---------------------------------+------------+----------------+
|Strošek odkupa zemljišč za    |369.000,00 |   z DDV   |
|izgradnjo servisne ceste JC 2 – |      |        |
|1.230 m2 (Revoz)         |      |        |
+---------------------------------+------------+----------------+
|Strošek odkupa zemljišč za    |128.520,00 |   z DDV   |
|izgradnjo servisne ceste JC 2 – |      |        |
|510 m2 (KID)           |      |        |
+---------------------------------+------------+----------------+
|Strošek izgradnje servisne ceste |665.994,06 |   z DDV   |
|JC2, vključno z ureditvijo    |      |        |
|križišča, izgradnje hodnika za  |      |        |
|pešce in kolesarske steze ob DC |      |        |
|ter ureditve meteorne      |      |        |
|kanalizacije           |      |        |
+---------------------------------+------------+----------------+
|Strošek izvedbe začasne meteorne | 8.640,00 |   z DDV   |
|kanalizacije           |      |        |
+---------------------------------+------------+----------------+
|Izgradnja vodovodnega omrežja  | 27.606,50 |  brez DDV  |
+---------------------------------+------------+----------------+
|Izgradnja javne razsvetljave v  | 55.200,00 |   z DDV   |
|sklopu ureditve servisne ceste  |      |        |
|JC 2 ter ob državni cesti in   |      |        |
|križišču servisne z državno   |      |        |
|cesto              |      |        |
+---------------------------------+------------+----------------+
|Semaforizacija križišča     |105.600,00 |   z DDV   |
+---------------------------------+------------+----------------+
|Kabelska povezava        | 26.400,00 |   z DDV   |
|semaforiziranih križišč državne |      |        |
|ceste              |      |        |
+---------------------------------+------------+----------------+
|Izdelava programa opremljanja  | 7.138,80 |   z DDV   |
+---------------------------------+------------+----------------+
|Stroški projektiranja,      | 54.000,00 |   z DDV   |
|inženiringa, nadzora       |      |        |
+---------------------------------+------------+----------------+
|       Skupaj podetapa B1:|1.448.099,36|        |
+---------------------------------------------------------------+
|Podetapa B2                          |
+---------------------------------+------------+----------------+
|Strošek odkupa zemljišč za    |209.160,00 |   z DDV   |
|izgradnjo servisne ceste JC 2 – |      |        |
|830 m(na 2)           |      |        |
+---------------------------------+------------+----------------+
|Strošek izgradnje servisne ceste |145.164,00 |   z DDV   |
|JC2, vključno z ureditvijo    |      |        |
|meteorne kanalizacije      |      |        |
+---------------------------------+------------+----------------+
|Izgradnja vodovodnega omrežja  | 15.000,00 |  brez DDV  |
+---------------------------------+------------+----------------+
|Izgradnja javne razsvetljave v  | 13.200,00 |   z DDV   |
|sklopu ureditve servisne ceste  |      |        |
|JC 2               |      |        |
+---------------------------------+------------+----------------+
|Stroški izdelave programa    | 1.674,00 |   z DDV   |
|opremljanja           |      |        |
+---------------------------------+------------+----------------+
|Stroški projektiranja,      | 6.000,00 |   z DDV   |
|inženiringa, nadzora       |      |        |
+---------------------------------+------------+----------------+
|       Skupaj podetapa B2:|390.198,00 |        |
+---------------------------------+------------+----------------+
|         SKUPAJ B1 in B2:|1.838.297,36|        |
+---------------------------------+------------+----------------+
Prikaz obračunskih [OS] stroškov predvidene komunalne opreme:
+-------------------------------+-------------------------------+
|     Vrsta stroška     |     Znesek [OS]     |
|                |       [€]       |
+-------------------------------+-------------------------------+
|Podetapa B1          |                |
+-------------------------------+-------------------------------+
|Strošek prometnega omrežja   |          1.420.492,86|
+-------------------------------+-------------------------------+
|Strošek vodovodnega omrežja  |           27.606,50|
+-------------------------------+-------------------------------+
|      Skupaj podetapa B1:|          1.448.099,36|
+-------------------------------+-------------------------------+
|Podetapa B2          |                |
+-------------------------------+-------------------------------+
|Strošek prometnega omrežja   |           375.198,00|
+-------------------------------+-------------------------------+
|Strošek vodovodnega omrežja  |           15.000,00|
+-------------------------------+-------------------------------+
|      Skupaj podetapa B2:|           390.198,00|
+-------------------------------+-------------------------------+
|        SKUPAJ B1 in B2:|          1.838.297,36|
+-------------------------------+-------------------------------+
8. člen
(Financiranje in izvedba predvidene investicije)
Predvideno novo komunalno opremo na območju opremljanja v skladu z določili OPPN-SP bosta izvedla investitorja pozidave na ureditveni enoti MS-1 in MS-2 na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju, izdelane projektne dokumentacije ter pogojev pristojnih soglasodajalcev in upravljavcev.
V pogodbi o opremljanju, ki bo sklenjena v skladu z 78. členom ZPNačrt, se investitor in občina dogovorita, da bo investitor sam zgradil in financiral novo predvideno komunalno opremo, pri čemer se šteje, da je na ta način v naravi poravnal tisti del komunalnega prispevka, ki se nanaša na komunalno opremo, ki jo je zgradil.
9. člen
(Terminski plan)
Terminski plan izvedbe projekta je naslednji:
– izdelava projektne       že izdelana
dokumentacije                
 
– pridobitev lastninske in   že pridobljena
drugih stvarnih pravic na          
zemljiških parcelah, ki bodo         
služile komunalni opremi           
 
– začetek gradnje komunalne   poletje 2012
opreme                    
 
– zaključek gradnje       poletje 2013
komunalne opreme               
 
– tehnični pregled         jesen 2013
 
– uporabno dovoljenje       jesen 2013.
.IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(Merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
– KP(ij)    =   znesek dela komunalnega    
           prispevka, ki pripada posamezni
           vrsti komunalne opreme na   
           posameznem obračunskem območju 
 
– A(parcela)  =   površina parcele        
 
– Cp(ij)    =   obračunski stroški, preračunani
           na m2 parcele na obračunskem  
           območju za posamezno vrsto   
           komunalne opreme        
 
– Dp      =   delež parcele pri izračunu   
           komunalnega prispevka     
 
– Ct(ij)    =   obračunski stroški, preračunani
           na m2 neto tlorisne površine  
           objekta na obračunskem območju 
           za posamezno vrsto komunalne  
           opreme             
 
– A(tlorisna) =   neto tlorisna površina     
 
– Dt      =   delež neto tlorisne površine  
           objekta pri izračunu      
           komunalnega prispevka     
 
– K(dejavnost) =   faktor dejavnosti       
 
– i      =   posamezna vrsta komunalne   
           opreme             
 
– j      =   posamezno obračunsko območje.
Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture.
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa, da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi:Dti = 0,3:0,7.
Faktorji dejavnosti po tem odloku so enaki vsakokrat veljavnim faktorjem po Splošnem odloku MONM.
11. člen
(Stroški opremljanja m2 gradbene parcele [Cpi] in m2 neto tlorisne površine objekta [Cti]) za investicijo v novo predvideno komunalno opremo)
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele in m2 neto tlorisne površine objekta, ki predstavljajo obračunske stroške investicije iz 7. člena odloka, preračunane na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture v obračunskem območju, so razvidni iz naslednje tabele:
+------------------------------+----------------+---------------+
|     Vrsta stroška    |   Cpi    |   Cti   |
|               |   [€/m2]   |  [€/m2]   |
+---------------------------------------------------------------+
|Podetapa B1                          |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Strošek prometnega omrežja  |   138,49   |  151,28   |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Strošek vodovodnega omrežja  |   2,69   |   2,94   |
+------------------------------+----------------+---------------+
|      Skupaj podetapa B1:|   141,18   |  154,22   |
+---------------------------------------------------------------+
|Podetapa B2                          |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Strošek prometnega omrežja  |   36,58   |   39,96   |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Strošek vodovodnega omrežja  |   1,46   |   1,60   |
+------------------------------+----------------+---------------+
|      Skupaj podetapa B2:|   38,04   |   41,56   |
+------------------------------+----------------+---------------+
|       SKUPAJ B1 in B2:|   179,22   |  195,78   |
+------------------------------+----------------+---------------+
12. člen
(Obstoječa komunalna oprema)
Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo po splošnem odloku, na podlagi katerega se investitorjem odmeri komunalni prispevek za:
– primarno omrežje cest (C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje),
– primarno in sekundarno omrežje kanalizacije (K2 – omrežje kanalizacije – opremljeno območje),
– primarno omrežje vodovoda (V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje),
– objekte ravnanja z odpadki (KOM – ravnanje z odpadki – območje celotne občine),
– odprte javne površine (JP – odprte javne površine – območje naselja Novo mesto).
13. člen
(Indeksiranje stroškov)
Obračunski stroški opremljanja m2 gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme [Cpi] in obračunski stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme [Cti] se na dan odmere komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen (I) za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod oznako »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Kot izhodiščni datum za indeksiranje obračunskih stroškov za novo predvideno komunalno opremo se uporablja datum uveljavitve tega programa opremljanja. Indeksiranje obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo se upošteva glede na določila Splošnega odloka MoNm.
14. člen
(Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja na podlagi pogodbe o opremljanju v novo načrtovano komunalno opremo)
V primeru izvedbe dela komunalne opreme na podlagi sklenitve pogodbe o opremljanju v skladu z določili 8. člena tega odloka se šteje, da je investitor v naravi poravnal tisti del komunalnega prispevka, ki se nanaša na komunalno opremo, ki jo je zgradil. V tem primeru se investitorju priznana vlaganja po pogodbi o opremljanju upoštevajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo predvideno komunalno opremo.
15. člen
(Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Smiselno se upoštevajo določbe po Splošnem odloku MoNm, ki se nanašajo na oprostitve in plačila komunalnega prispevka, priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo in posebne določbe glede oprostitev.
VI. KONČNE DOLOČBE
16. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-105/2011
Novo mesto, dne 12. julija 2012
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost