Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

2511. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtno servisna cona Logiče-1, stran 6156.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe) in 6. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB) je župan Občine Škocjan dne 23. 7. 2012 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtno servisna cona Logiče-1
1. Ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtno servisna cona Logiče-1 (v nadaljevanju: OPPN Obrtno servisna cona Logiče-1)
Za OPPN Obrtno servisna cona – Logiče 1 je bil sprejet Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtno servisna cona Logiče-1, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/11, v nadaljevanju Sklep. Sklep je obravnaval izdelavo delnega OPPN na parc. št. 1931/2 – del, 1931/4 – del, 3022/5 – del (lokalna cesta) in 3022/1 – del (regionalna cesta), vse k. o. Stara vas.
V času izdelave OPPN Obrtno servisna cona – Logiče 1 se je pojavil interes po gradnji stanovanjske hiše na parceli št. 1931/1 k. o. Stara vas, lastnik Ferkolj Jože, Hrastulje 20, 8275 Škocjan. Dostop do parcele je preko parc. št. 3055 k. o. Stara vas, ki je javna pot v lasti Občine Škocjan. Obe parceli sta na podlagi občinskega prostorskega plana Občine Škocjan opredeljeni, da se urejata z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Pobudo za razširitev meje OPPN na parc. št. 1931/1 – del in 3055 – del, vse k.o. Stara vas je podal g. Jože Ferkolj.
Na podlagi smernic za načrtovanje št. 3712-22/2011/3-0034188, ki jih je izdalo Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana z dne 4. 8. 2011, je bila podana zahteva za izdelavo prometne študije glede priključka servisne cone na regionalno cesto R3/674-1384 Škocjan–Sevnica. Na podlagi izdelanega osnutka OPPN št. OPPN-04/10, ki ga je izdelal Proplan, Ivanka Kraljič s. p., Kovinarska 9, 8270 Krško, junij 2011, in na podlagi zaključkov elaborata št. 1072-PROM Prometna študija priključevanja obrtno-servisne cone Logiče 1 na regionalno cesto R3-674/1384, ki ga je izdelalo podjetje Lineal d. o. o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, november 2011, priključek poteka po delu parc. št. 1939/2 k.o. Stara vas, ki je tudi na podlagi občinskega prostorskega plana občine Škocjan opredeljena, da se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
2. Območje OPPN
Območje širitve meje OPPN se nanaša na parc. št. 1931/1 – del, 3055 – del (pot) in 1939/2 – del, vse k.o. Stara vas.
Skupno območje osnovnega in razširjenega OPPN se nanaša na parc. št. 1931/2 – del, 1931/4 – del, 3022/5 – del (lokalna cesta), 3022/1 – del (regionalna cesta), 1931/1 – del, 3055 – del (pot) in 1939/2 – del, vse k. o. Stara vas. Skupna površina OPPN je cca. 1,1 ha.
Na vzhodu območje meji na regionalno cesto R3/674-1384 Škocjan–Sevnica, na jugu na kmetijske površine vključno z lokalno cesto Škocjan–Zloganje, na zahodu na obvodno zemljišče Dolskega potoka, na severu na travniške površine.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za razširjeni OPPN se pridobijo na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 15/98, 112/00, 12/01, 19/01, 75/04, 120/08, 16/09), prikaza stanja prostora, variantnih rešitev, ki jih je izdelal Proplan, Ivanka Kraljič s. p., Kovinarska 9, 8270 Krško in investicijskih namer pobudnika OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira pobudnik oziroma naročnik. Izbrano je bilo podjetje PROPLAN, Ivanka Kraljič, s. p., Kovinarska 9, 8270 Krško.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Postopek priprave in sprejema OPPN Obrtno servisna cona Logiče-1 bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
+-----------------------------+-------------+
|Faze             |Rok izdelave |
+-----------------------------+-------------+
|spremembe in dopolnitve   |julij 2012  |
|Sklep o začetku postopka   |       |
|priprave OPPN        |       |
+-----------------------------+-------------+
|priprava dopolnjenega    |10 dni    |
|osnutka OPPN         |       |
+-----------------------------+-------------+
|pridobivanje dopolnjenih   |30 dni    |
|smernic nosilcev urejanja  |       |
|prostora (NUP)        |       |
+-----------------------------+-------------+
|priprava dopolnjenega    |45 dni    |
|osnutka OPPN         |       |
+-----------------------------+-------------+
|obravnava dopolnjenega    |30 dni    |
|osnutka na seji občinskega  |       |
|sveta            |       |
+-----------------------------+-------------+
|obvestilo javnosti o javni  |7 dni    |
|razgrnitvi in javni     |       |
|obravnavi OPPN        |       |
+-----------------------------+-------------+
|javna razgrnitev in javna  |30 dni    |
|obravnava OPPN, morebitna  |       |
|javna razgrnitev okoljskega |       |
|poročila           |       |
+-----------------------------+-------------+
|priprava predloga OPPN,   |20 dni    |
|preučitev pripomb in     |       |
|predlogov javnosti na    |       |
|dopolnjen osnutek OPPN,   |       |
|priprava stališč in     |       |
|seznanitev s stališči do   |       |
|pripomb           |       |
+-----------------------------+-------------+
|vloga za mnenje NUP –    |7 dni    |
|pregled           |       |
+-----------------------------+-------------+
|pridobivanje mnenj NUP    |30 dni    |
+-----------------------------+-------------+
|obravnava in sprejem odloka |30 dni    |
|o OPPN na seji občinskega  |       |
|sveta            |       |
+-----------------------------+-------------+
|izdelava končnega dokumenta |14 dni    |
+-----------------------------+-------------+
|objava odloka o OPPN v    |7 dni    |
|Uradnem listu RS       |       |
+-----------------------------+-------------+
Navedeni roki, ki se nanašajo na obravnave občinskega sveta, se prilagodijo časovnim terminom njegovega zasedanja. Roki, navedeni v terminskem planu, so odvisni tudi od drugih udeležencev v postopku, zato so informativni.
5. Nosilci urejanja prostora, ki predložijo dopolnitev smernic za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora in nosilci javnih pooblastil, ki podajo dopolnitev smernic za načrtovanje prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (varstvo voda);
3. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije);
4. Komunala Novo mesto d. o. o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto (vodovod, kanalizacija, odvoz odpadkov);
5. Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto (električna energija);
6. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, p. p. 2608, 1001 Ljubljana (varstvo narave, vode);
7. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto (varstvo narave);
8. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (cestno omrežje);
9. Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan (občinske ceste, javne površine).
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana, sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravljavec OPPN je Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan. Naročniki in investitorji OPPN so:
MGM Transport, Marjan Gornik s. p., Hrastulje 27, 8275 Škocjan,
AVTOCENTER KRAŠNA, Škocjan d. o. o., Škocjan 22, 8275 Škocjan,
FERKOLJ JOŽE, Hrastulje 20, 8275 Škocjan.
Finančna sredstva za izdelavo OPPN zagotovijo naročniki.
7. Začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu na spletnih straneh Občine Škocjan in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0004/2009
Škocjan, dne 23. julija 2012
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost