Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

Ob-3746/12 , Stran 1848
Ob-3746/12
Direktor družbe Ultramarin, razvojno podjetje d.d., Babinska c. 5, Ljutomer, na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe sklicuje
skupščino
družbe Ultramarin, razvojno podjetje d.d.,
ki bo v četrtek, 6. 9. 2012, ob 10 uri, v poslovnih prostorih družbe Ultramarin, razvojno podjetje d.d., Babinska cesta 5, 9240 Ljutomer. Dnevni red in predlog sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov ter notarja. Predlog sklepa: 1. Skupščina izvoli za predsednico skupščine Horvat Blanko, za preštevalki glasov Počič Dragico in Kuster Suzano. Skupščina se seznani, da bo zapisnik o delu skupščine vodil notar Šömen Franc. 2. Seznanitev z Letnim poročilom družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta skupščini družbe, uporaba bilančnega dobička leta 2011 in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011. Predlog sklepa: 1. Skupščina družbe Ultramarin, razvojno podjetje d.d. se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe za leto 2011 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. 2. Čisti poslovni izid družbe Ultramarin d.d. za leto 2011 znaša 121.650,98 EUR. Uprava je 5 % čistega poslovnega izida za leto 2011 razporedila v zakonske rezerve v znesku 6.082,55 EUR. Sprejme se uporaba bilančnega dobička družbe na dan 31. 12. 2011, in sicer: – da se preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let razporedi za oblikovanje zakonskih rezerv v višini 240.645,81 EUR; – da se čisti poslovni izid leta 2011 oziroma bilančni dobiček družbe v znesku 115.568,43 EUR razporedi za: oblikovanje zakonskih rezerv v višini 6.174,45 EUR; preostali del čistega poslovnega izida v višini 109.393,98 EUR ostane nerazporejen. 3. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2011, s čimer potrdi in odobri njuno delo. 3. Imenovanje revizorja družbe za leto 2012. Predlog sklepa: 1. Za izvedbo revizije poslovanja družbe za leto 2012 se imenuje revizijska hiša AUDIT&Co, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz Murske Sobote. 4. Ugotovitev knjigovodske vrednosti delnic delničarja-družbe Avtoimpex d.o.o., Ljubljana – v stečaju. Predlog sklepa: 1. Za potrebe prodaje 286.590 navadno prosto prenosljivih kosovnih delnic last družbe Avtoimpex d.o.o., Ljubljana – v stečaju skladno z ZFPPIPP, delničarji potrjujejo ugotovitev knjigovodske vrednosti ene delnice na dan 31. 12. 2011, ki znaša 4,94 EUR. Skupaj knjigovodska vrednost vseh 286.590 navadno prosto prenosljivih kosovnih delnic znaša 1.415.754,60 EUR. 5. Dezinvestiranje dolgoročne naložbe. Predlog sklepa: 1. Skupščina se seznani in soglaša s postopno odprodajo deleža v družbi Poliester cevi d.o.o. Priboj z namenom zmanjšanja obveznosti do banke. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju:presečni dan), in ki svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred njenim zasedanjem pisno prijavijo v tajništvu družbe na naslov: Ultramarin d.d., Babinska cesta 5, 9240 Ljutomer. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom za zastopanje na skupščini, zakoniti zastopniki še z izpisom iz sodnega registra. Pooblastila morajo biti v pisni obliki in dana v hrambo na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Udeleženci skupščine se pred zasedanjem skupščine prijavijo v tajništvu družbe, kjer bodo s podpisom na seznam prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Ponovno zasedanje skupščine Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, v istih prostorih in z istim dnevnim redom, čez 30 minut. Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Delničarjeva pravica do obveščanja Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitev točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo Na sedežu družbe Babinska cesta 5, Ljutomer, so vsak delavnik, od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, v času od 10. do 12. ure, v tajništvu družbe dostopni in brezplačno na voljo predlogi in obrazložitve sklepov.
Ultramarin, razvojno podjetje d.d. Uprava družbe

AAA Zlata odličnost