Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

2490. Navodilo o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu Evropske unije in družinskemu članu državljana Evropske unije, stran 6105.

Na podlagi četrtega odstavka 118. člena in petega odstavka 127. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.) minister za notranje zadeve izdaja
N A V O D I L O
o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu Evropske unije in družinskemu članu državljana Evropske unije
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
S tem navodilom se podrobneje predpisujejo razlogi za zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: vstop) državljanu Evropske unije in državljanu države članice Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: državljan EU) ter družinskemu članu državljana EU in družinskemu članu slovenskega državljana (v nadaljnjem besedilu: družinski član) v Republiko Slovenijo.
II. ZAVRNITEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO
2. člen
(zavrnitev vstopa)
(1) Državljanu EU policist zavrne vstop, če obstajajo razlogi, določeni v tretjem odstavku 118. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr., v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Družinskemu članu policist zavrne vstop, če obstajajo razlogi, določeni v četrtem odstavku 127. člena zakona.
3. člen
(veljavna osebna izkaznica ali potni list)
Šteje se, da državljan EU ali njegov družinski član nima veljavne osebne izkaznice ali potnega lista za vstop, če:
– je potekel rok veljavnosti osebne izkaznice ali potnega lista, razen v primerih, določenih z mednarodnim sporazumom;
– je osebna izkaznica ali potni list ponarejen ali predrugačen;
– poskuša uporabiti osebno izkaznico ali potni list druge osebe;
– je osebna izkaznica ali potni list raztrgan, razpadel ali tako poškodovan, da ne predstavlja več enotne listine ali če iz te listine ni mogoče z zanesljivostjo ugotoviti identitete imetnika, imetnik pa pri sebi nima nobene druge listine za dokazovanje identitete.
4. člen
(postopek pred zavrnitvijo vstopa)
(1) Kadar državljan EU ali njegov družinski član nima veljavne osebne izkaznice ali potnega lista ter vizuma ali dovoljenja za prebivanje, če sta zahtevana, policist pred zavrnitvijo vstopa tej osebi omogoči, da si najkasneje v šestih urah, pridobi veljavne dokumente potrebne za vstop, ali da se ji jih dostavi, ali da izkaže ali na druge načine dokaže, da zanjo velja pravica do prostega gibanja in prebivanja.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka policist lahko:
– napoti državljana EU na najbližje diplomatsko predstavništvo ali konzulat ene izmed držav članic EU izven Republike Slovenije, da si pridobi veljavno osebno izkaznico ali potni list;
– napoti družinskega člana na najbližje diplomatsko predstavništvo ali konzulat njegove države izven Republike Slovenije, da si pridobi veljavno osebno izkaznico ali veljaven potni list oziroma na najbližje diplomatsko predstavništvo ali konzulat ene od držav članic EU izven Republike Slovenije, da si pridobi vizum ali dovoljenje za prebivanje, kadar je ta zahtevan;
– omogoči državljanu EU, da izkaže ali dokaže identiteto in državljanstvo EU z listinami ali drugimi dokazi, ki to nedvomno potrjujejo;
– omogoči družinskemu članu, da izkaže ali dokaže identiteto in dejstvo, da je družinski član z listinami ali drugimi dokazi, ki to nedvomno potrjujejo;
– omogoči, da si državljan EU ali njegov družinski član uredi dostavo potrebnih dokumentov in se zadržuje na območju mejnega prehoda za čas dostave dokumentov, vendar ne več kot šest ur.
(3) Policist, ki je državljanu EU ali njegovemu družinskemu članu omogočil katero izmed možnosti, navedenih v prejšnjem odstavku ali drugo primerno možnost, to vpiše v poročilo.
(4) Napotitev državljana EU ali njegovega družinskega člana na najbližje diplomatsko predstavništvo ali konzulat izven Republike Slovenije v skladu s prvo in drugo alineo drugega odstavka tega člena ne pomeni zavrnitve vstopa.
(5) Če državljan EU v šestih urah ne pridobi veljavnega potnega lista ali veljavne osebne izkaznice ali nedvoumno ne izkaže ali dokaže identitete in državljanstva EU, mu policist zavrne vstop.
(6) Če družinski član v šestih urah ne pridobi veljavne osebne izkaznice, veljavnega potnega lista ter vizuma ali dovoljenja za prebivanje, če je ta zahtevan, ali če nedvoumno ne izkaže ali dokaže identitete in dejstva, da je družinski član, mu policist zavrne vstop.
5. člen
(nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije)
(1) Državljanu EU ali družinskemu članu policist zavrne vstop, če bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije.
(2) Nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije obstaja, kadar na podlagi osebnega obnašanja državljana EU ali družinskega člana, obstaja resnična, sedanja in dovolj resna grožnja da bo ogrožal javni red ali da bo njegovo prebivanje v državi povezano z:
– izvajanjem terorističnih dejanj,
– izvajanjem drugih nasilnih dejanj,
– izvajanjem nezakonitih obveščevalnih dejavnosti,
– izvrševanjem kaznivih dejanj v zvezi s prepovedanimi drogami ali
– izvrševanjem drugih kaznivih dejanj.
(3) Predhodne kazenske sodbe ali odločbe o prekršku same po sebi še ne predstavljajo razloga za zavrnitev vstopa, lahko pa se presojajo v povezavi z osebnim obnašanjem, ki mora predstavljati resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije.
6. člen
(postopek zavrnitve vstopa)
(1) Policist, ki zavrne vstop državljanu EU ali družinskemu članu, mora posamezen razlog za zavrnitev natančno utemeljiti. Utemeljitev, ki se nanaša na splošno preventivo, ni dovoljena. Pisna utemeljitev se izda na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega navodila in je objavljena skupaj z njim.
(2) Obrazec pisne utemeljitve se da zavrnjeni osebi v podpis. Če zavrnjena oseba odkloni podpis, vpiše policist vzrok odklonitve v obrazec. Original obrazca se izroči zavrnjeni osebi, kopija obrazca pa se arhivira.
(3) Policist zavrnitev vstopa označi tudi v potni listini, in sicer tako, da odtisne vstopni žig mejnega prehoda in ga z neizbrisnim črnilom črne barve prečrta v obliki križa. Ob desni strani odtisnjenega žiga napiše črko oziroma črke, ki označujejo razlog zavrnitve vstopa v državo, kot jih določa obrazec pisne utemeljitve.
(4) Če ima družinski član v potnem listu izdan vizum, se zavrnitev vstopa označi poleg vizuma.
(5) Ukrepi zavrnitve vstopa se vpisujejo v evidenco tujcev, ki jim je bil zavrnjen vstop v državo.
(6) V primerih, ko državljanu EU ali družinskemu članu ni mogoče označiti zavrnitve vstopa na način določen v tretjem in četrtem odstavku tega člena, policist ukrep zavrnitve vstopa vpiše le v evidenco tujcev, ki jim je bil zavrnjen vstop v državo.
7. člen
(preklic ukrepa zavrnitve vstopa)
(1) Če policist ugotovi, da so prenehali razlogi, na podlagi katerih je bil izrečen ukrep zavrnitve vstopa, dovoli vstop in izrečeni ukrep razveljavi. Kadar je bil ukrep označen v potnem listu, ga razveljavi tako, da se pod označbo zavrnitve ali poleg nje znova odtisne vstopni žig mejnega prehoda.
(2) Policist, ki ugotovi, da so prenehali razlogi za zavrnitev vstopa, takoj prekliče ukrep zavrnitve tudi v evidenci tujcev, ki jim je bil zavrnjen vstop v državo.
III. KONČNI DOLOČBI
8. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem, ko začne veljati to navodilo se preneha uporabljati Navodilo o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu Evropske unije (Uradni list RS, št. 74/06 in 75/06 – popr.).
9. člen
(začetek veljavnosti)
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 214-157/2011
Ljubljana, dne 1. avgusta 2012
EVA 2011-1711-0035
dr. Vinko Gorenak l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost