Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

47829-1/2012 Ob-3778/12 , Stran 1842
47829-1/2012 Ob-3778/12
Občina Miklavž na Dravskem polju na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), 88. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/03, 33/10) in Sklepa o posamičnem programu prodaje nepremičnega premoženja, št. 4787-1/2012, z dne 24. 7. 2012, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Miklavž na Dravskem polju
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, mat. št. 1365614000, ID za DDV: SI60592869, faks 02/629-68-28, tel. 02/629-68-20 in e-pošta: obcina.miklavz@miklavz.si. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1 Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja zemljišč – nepremičnin v območju MS2 – mešanem območju – urbano središče, in sicer: – parcele št. 854/6, k.o. Miklavž na Dravskem polju, v izmeri 203,00 m2, ID znak 693-854/6-0, – parcele št. 856/4, k.o. Miklavž na Dravskem polju, v izmeri 532,00 m2, ID znak 693-856/4-0. Nepremičnini parc. št. 854/6 in 856/4, k.o. Miklavž na Dravskem polju, sta stavbno zemljišče po Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Maribor za obdobje 1986–1990 za območje Občine Miklavž na Dravskem polju, spremembe in dopolnitve v letu 2004 (MUV, št. 20/04). Po Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako MS2 – Miklavž na Dravskem polju, naselje »Borov gozd« (sprejetem na 3. izredni seji Občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju, dne 23. 7. 2012, v nadaljevanju: Oppn) je na tem območju možna gradnja objektov s centralno funkcijo (objekti družbenih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti). Predmetni parceli sta predvideni za parkirišče z Oppn predvidenega trgovskega objekta. 2.2 Izhodiščna cena znaša na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin je: – 88,00 EUR/m2, kar znaša skupaj za nepremičnini: 64.680,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nepremičnine se v celoti prodajajo po načelu videno – kupljeno. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine. 3.2 Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena, v primeru več najugodnejših ponudb pa tudi plan izvedbe Oppn (gradnja trgovskega objekta in pripadajoče infrastrukture). O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Miklavž na Dravskem polju. 3.3 S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer, da bo: – plačal celotno kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa iz strani prodajalca na transakcijski račun Občine Miklavž na Dravskem polju odprt pri UJP, št. 01369-0100009566. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se prodajna pogodba šteje za razdrto. V tem primeru prodajalec zadrži prejeto varščino. Zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice bo kupcu izdano po plačilu celotne kupnine; – z Občino Miklavž na Dravskem polju sklenil pogodbo o opremljanju s komunalno infrastrukturo v skladu z Oppn v roku 3 mesecev od sklenitve kupoprodajne pogodbe; – nosil riziko pridobitve gradbenega dovoljenja; – plačal vse javne dajatve pristojnim izvajalcem gospodarskih javnih služb; – dovolil prekope zemljišča zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega ali novega javnega infrastrukturnega omrežja; – nosil vse stroške eventualnih prestavitev obstoječih komunalnih vodov; – nosil vse stroške odprave poškodb, kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju; – plačal pripadajoči davek na dodano vrednost za nepremičnine, stroške notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo. 4. Drugi pogoji 4.1 Kupec se s pogodbo zaveže, da zemljišča ne kupuje iz špekulativnih razlogov, vsled navedenemu je za prodajalca v pogodbi stipulirana predkupna pravica po isti ceni, kot so zemljišča bila prodana, v primeru, da bi se kupec odločil nepremičnine prodati tretji osebi. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 5.1 Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postanejo lastnik nepremičnin. 5.2 Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski račun Občine Miklavž na Dravskem polju pri UJP, št. 01369-0100009566 ter obvezno navesti namen nakazila: varščina, model 00, sklic na št. 201 000. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. 5.3 Pisna ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku, naziv in sedež, – podatke o odgovorni osebi ponudnika, – matično številko ali EMŠO, če gre za fizično osebo, – davčno številko, – pooblaščenega podpisnika pogodbe, – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – dokazila o finančnem stanju ponudnika: bilanca stanja in izkaz uspeha za leto 2011, podatke o boniteti BON – obrazec in potrdilo banke o solventnosti ponudnika, – časovni in vsebinski plan izvedbe Oppn – gradnja trgovskega objekta in pripadajoče infrastrukture; – pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje. 5.4 Ponudbi je potrebno predložiti: – potrdilo o plačilu varščine, – pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe, samostojni podjetniki izpis iz registra, fizične osebe potrdilo o državljanstvu. 5.5 Ponudniki so vezani na dano ponudbo do sklenitve kupoprodajne pogodbe z izbranim najugodnejšim ponudnikom. 5.6 Ponudniki morajo ponudbe predložiti s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, ali oddajo v vložišču občine v roku 15 dni od objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: Ne odpiraj – ponudba za nakup parcel št. 854/6 in 856/4, k.o. Miklavž na Dravskem polju – Borov gozd. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1 Postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Miklavž na Dravskem polju. V primeru, da bo komisija ocenila, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev, izmed ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. Komisija bo po zaključenem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 6.2 Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 8. 2012, s pričetkom ob 9. uri, v prostorih Občine Miklavž na Dravskem polju (sejna soba, 1. nadstropje), Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju. 6.3 Z izbranim ponudnikom bo Občina Miklavž na Dravskem polju sklenila pogodbo najkasneje v roku 15 dni od prejema obvestila. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo Občina Miklavž na Dravskem polju zadržala njegovo varščino. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Komisija lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. 7. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, pri dobijo kontaktnih osebah: Suzana Gomolj, tel. 02/629-69-27, e-mail: suzana.gomolj@miklavz.si ali Aleš Rojko, tel. 02/629-68-29, e-mail: up@miklavz.si. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako MS2 – Miklavž na Dravskem polju, naselje »Borov gozd« je na vpogled na Občini Miklavž na Dravskem polju in na spl. naslovu: http://www.izit.si/muv/index.php?action=showObcina&obcinaID=20 in www.miklavz.si.
Občina Miklavž na Dravskem polju

AAA Zlata odličnost