Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

Št. 478-0001/2012/4 Ob-3777/12 , Stran 1841
Št. 478-0001/2012/4 Ob-3777/12
Občina Osilnica, Osilnica 11, p. 1337 Osilnica, objavlja na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
javno zbiranje ponudb
za posek in spravilo lesa ter odkup posekanega lesa
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Osilnica, Osilnica 11, p. 1337 Osilnica, matična številka: 5874220, davčna številka: SI27549887. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet javnega zbiranja ponudb je posek in spravilo lesa (sklop 1) in odkup posekanega lesa (sklop 2) na nepremičnini, parc. št. 2822/226, k.o. Žurge (gozdno gospodarska enota Ravne, odsek/manual 7/12001), 224 dreves iglavcev, skupaj 737 m3 in 571 dreves listavcev, skupaj 596 m3 izbranega in označenega drevja, v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves, št. 3408-06-1005-A019/12, ki jo je dne 23. 7. 2012 izdal Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Kočevska Reka. Posekati je dovoljeno le drevesa, ki jih je izbral in označil Zavod za gozdove Slovenije. Vsi stroški v zvezi z izvedbo sečnje in spravilom lesa, izgradnjo potrebnih gozdnih vlak, vzpostavitvijo gozdnega reda ter ostalih gozdnih del bremenijo ponudnika (kupca). Ni nujno, da je kupec kot ponudnik hkrati tudi izvajalec sečnje in spravila lesa. Zaradi čim bolj racionalne in gospodarne prodaje označenega drevja bo Občina Osilnica ponudbe ocenjevala ločeno po sklopih, tako da je možna oddaja ponudbe za posamezen sklop ali pa za oba sklopa skupaj. Sečnja in spravilo lesa mora biti izvedena najkasneje do dne 31. 12. 2012. Ogled označenih dreves opravi ponudnik sam na navedeni lokaciji. 3. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: – da je ponudnik skladno z veljavnimi predpisi registriran za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih (dejavnost sečnje in spravila lesa), – da ponudnik izpolnjuje pogoje za promet z lesom. 4. Varščina: ponudniki morajo k ponudbi priložiti dokazilo o plačilu varščine. Varščino v višini 1.000,00 eurov plačajo na TRR Občine Osilnica, št. 01288-0100005193, z navedbo »Varščina za zbiranje ponudb«. Plačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Neizbranim ponudnikom prodajalec varščino vrne brez obresti po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, in sicer najkasneje v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. 5. Pogoji in kriteriji za popolno ponudbo: Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo. Ponudba je popolna, če vsebuje izpolnjeno razpisno dokumentacijo in naslednje priloge: – registracijo dejavnosti: dokazilo o registraciji dejavnosti (izpis iz evidenc AJPES ali dokazilo drugega organa za opravljanje dejavnosti), – obrazec podatki o ponudniku, – izjavo o izpolnjevanju pogojev, – ponudbo z navedbo ponujene cene, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 30. 9. 2012, – izjavo o spoštovanju odločbe Zavoda za gozdove Slovenije, – potrdilo o plačilu varščine, – parafiran vzorec pogodbe. 6. Sklenitev pogodbe Z izbranim najugodnejšim ponudnikom bo Občina Osilnica sklenila pogodbo v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, lahko Občina Osilnica podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino, prav tako pa si prodajalec pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni. 7. Izhodiščna cena za predvidene količine lesa znaša 22.000,00 EUR (v ceno ni vključen DDV). 8. Župan lahko predmetni postopek zbiranja ponudb kadarkoli v času do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi. Ponudnik lahko dokumente, ki so sestavni del ponudbene dokumentacije, predloži v fotokopijah, razen podpisanih izjav in parafirane pogodbe, ki jih ponudnik predloži v originalu. Prodajalec ima pravico zahtevati vpogled v originalne dokumente. 9. Pogoji prodaje: 9.1. Les se prodaja na gozdni kamionski cesti (panju). 9.2. Vse stroške sečnje, gradnje potrebnih vlak, spravila in prodaje lesa ter druge morebitne stroške nosi kupec (ponudnik). 9.3. Kupec (ponudnik) mora spoštovati določila odločbe Zavoda za gozdove Slovenije iz 2. točke javnega zbiranja ponudb in navodila revirnega gozdarja Zavoda za gozdove Slovenije. 9.4. Izbrani ponudnik mora po končani sečnji in spravilu lesa urediti sečišče ter odpraviti oziroma sanirati poškodbe v gozdu in na gozdnih prometnicah. Sečišče je potrebno urediti takoj po poseku drevja in spravilu gozdnih lesnih sortimentov. Sečnjo in spravilo lesa je potrebno opraviti tako, da se gozd čim manj poškoduje, posebej pa gozdna tla, gozdno mladje, preostalo drevje v gozdu in gozdne prometnice. 9.5. Vsa morebitna dovoljenja oziroma soglasja, ki so potrebna za izvedbo del po tem razpisu, si mora izvajalec del pridobiti sam. 9.6. Uspešni ponudnik je dolžan kupnino po pogodbi poravnati Občini Osilnica v roku 15 dni od izdaje računa s strani Občine Osilnica. Plačana varščina se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje brezobrestno v kupnino po sklenjeni pogodbi. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen v pogodbi, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru zamude plačila kupnine tečejo zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti plačila kupnine do dne plačila. Občina Osilnica ima v primeru razdrtja pogodbe pravico zadržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku zbiranja ponudb. 10. Postopek izbire ponudnika: 10.1. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija, ki jo imenuje župan, 10.2. Javno odpiranje ponudb bo dne 20. 8. 2012, ob 14. uri, na sedežu občine. 10.3. Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh ponudbenih elementov, komisija izloči iz postopka. Ponudnike, katerih ponudbe vsebujejo vse elemente, imajo pa pomanjkljivo dokumentacijo, se pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Ponudbe, ki ne bodo dopolnjene v roku, se izločijo iz postopka. 10.4. Pogodba se sklene z najugodnejšim ponudnikom. 10.5. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v roku 10 dni po sprejemu odločitve. 10.6. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma do dne 30. 9. 2012. 11. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev iz razpisa, ponudil najugodnejšo ponudbo (najvišjo ponujeno kupnino) in najboljše pogoje po ponudbi oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Župan Občine Osilnica odloči o pravnem poslu in sklene pravni posel z najugodnejšim ponudnikom (kupcem). Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov, lahko komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 12. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. Komisija prav tako izloči ponudbe s pogoji, ki so v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina. 13. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb za prodajo lesa ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo o prodaji lesa po tem razpisu. Občina Osilnica (prodajalec) lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek, pri čemer se ponudnikom brezobrestno povrne že plačana varščina. Ponudnikom se v tem primeru povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 14. Razpisna dokumentacija, informacije: razpisno dokumentacijo je možno dobiti na spletni strani Občine Osilnica, http://www.osilnica.si, ter na sedežu občine. Za informacije lahko pošljete vaša vprašanja na elektronski naslov: obcina@osilnica.si. Kontaktna oseba: Barbara Zdravič. 15. Način oddaje in rok za oddajo ponudbe: ponudba, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Ponudba mora biti označena na naslovni strani z »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb«, na hrbtni strani pa z navedbo ponudnika in njegovega naslova. Ponudba se pošlje ali osebno odda na naslov Občina Osilnica, Osilnica 11, p. 1337 Osilnica. 16. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo ponudb je vključno do dne 20. 8. 2012, do 10. ure. Za pravočasno se šteje ponudba, ki bo najkasneje do dne 20. 8. 2012, do 10. ure, prispela po pošti oziroma osebno oddana na naslov Občina Osilnica, Osilnica 11, p. 1337 Osilnica. Prepozne ponudbe bodo izločene iz postopka. 17. Objava: javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Osilnica: www.osilnica.si.
Občina Osilnica

AAA Zlata odličnost