Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

Št. 133/2012 Ob-3740/12 , Stran 1827
Št. 133/2012 Ob-3740/12
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 z vsemi sprem.), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 z vsemi sprem.), Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – ZP-1-UPB8), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2 z vsemi sprem.), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06 z vsemi sprem.) Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Radenci (Uradne objave slovenskih občin, št. 35/2011), Odloka o občinskih cestah (Uradne objave Občine Radenci 2/1999), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah (Uradne objave slovenskih občin, št. 17/2011), Odloka o ureditvi zimske službe v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2007), Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Radenci (Uradne objave, 10. 6. 2009), Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Občine Radenci (Lex localis 1. 6. 2012, št. 18/2012), Sklepa o prenosu izvajanja vzdrževanja makadamskih javnih poti na Krajevno skupnost Radenci in Krajevno skupnost Kapela (št. 371-4/2012), Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011) ter skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje gospodarske javne službe, ki je predmet javnega razpisa, objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe Vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Občine Radenci
Naročnik: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci. 1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe Vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Občine Radenci. 2. Čas trajanja koncesijskega razmerja: petnajst let po sklenitvi koncesijske pogodbe. 3. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Radenci, www.radenci.si. 4. Način, kraj in čas oddaje vloge Ponudniki morajo oddati svoje prijave v zaprtih ovojnicah, katere morajo biti na naslovni strani opremljene z naslovom naročnika/koncedenta: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci. V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj – Prijava – Koncesija za vzdrževanje občinskih javnih cest«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov ponudnika. Naročnik/koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na naslov: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, najpozneje do 5. 9. 2012, do 10. ure. 5. Izdelava prijave Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije. 5.1 Pogoji za pravilnost prijave Prijava se bo štela za popolno, če bo pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala vse v tej razpisni dokumentaciji zahtevane obrazce, izjave in dokumente. Za pravočasnost, sprejemljivost, primernost in pravilnost ponudbe ter s tem popolnost ponudbe bodo za tolmačenje terminov uporabljene določbe ZJN-2. Prijava mora biti zložena v mapi in zvezana z vrvico. Ponudniki morajo pri pripravi prijave in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila iz razpisne dokumentacije. 6. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije Ponudnik lahko do zaključka roka za oddajo prijav prijavo umakne/spremeni/dopolni, kar mora na ovojnici označiti na naslednji način: »Ne odpiraj – prijava – Koncesija za vzdrževanje občinskih javnih cest – z oznako Umik/sprememba/dopolnitev«, glede na to ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo že oddane prijave. V spremembi/dopolnitvi za že oddano prijavo mora biti jasno navedeno kateri del prijave se spreminja/dopolnjuje in kateri del prijave ostaja nespremenjen in v veljavi. Prijave ni mogoče umakniti/spremiti/dopolniti po poteku roka za oddajo prijav. V primeru, da ponudnik umakne svojo prijavo po poteku roka za oddajo prijav, bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. 7. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša prijava ob izpolnjevanju vseh zahtevanih razpisnih pogojev. Izbran bo ponudnik, ki bo prejel največje število točk po spodaj navedenem vrednotenju: Naročnik bo za oceno ponudb uporabil naslednja merila: 1. cena 70 = največ 70 točk, 2. sposobnost odprave napake v primerih interventnega izvajanja javne službe 9 % = največ 9 točk, 3. finančna in poslovna sposobnost (stanje) ponudnika 8 % = največ 8 točk, 4. reference ponudnika 7 % = največ 7 točk, 5. druge ponujene ugodnosti, ki pomenijo ekonomsko korist za koncedenta (fiks­nost cen) 3 % = največ 3 točke, 6. druge ponujene ugodnosti, ki pomenijo socialno korist za koncedenta 2 % = največ 2 točki, 7. ustreznost in lokacija poslovnih prostorov 1 % = največ 1 točka. 8. Način, mesto in rok odpiranja prijav Javno odpiranje prijav bo 5. 9. 2012, ob 11. uri, na naslovu naročnika/koncedenta: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci. Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju prijav, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Pooblastilo ni potrebno, če se javnega odpiranja prijav udeleži zakoniti zastopnik sam, ki pa se bo moral izkazati z osebnim dokumentom. Nepravočasne prijave ali nepravilno opremljene prijave bodo ponudnikom vrnjene neodprte.
Občina Radenci

AAA Zlata odličnost