Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

Št. 8328 Ob-3745/12 , Stran 1843
Št. 8328 Ob-3745/12
Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 33. in v povezavi z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnin (raziskovalne opreme) Kemijskega inštituta
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. 3. Predmet prodaje in izhodiščna cena Predmet prodaje je validirana (velja do 20. 6. 2013) raziskovalna oprema: HPLC sistem (HPLC-2)(High-performance liquid chromatograph) ki ga sestavljajo komponente: UV/VIS detektor (Thermo, Spectro System, UV2000 (UV/VIS detector, programmable, dual)), ID številka, 062/26144-5, leto nabave 2002; Autosampler z možnostjo gretja kolon (Thermo Spectra System, AS1000 (Fixed injection volume (menjava zank 5 – 100 ul)), ID številka 030/11078-5, leto nabave 2002; Črpalka (Thermo Spectra System, P1000 – izokratska), ID številka 20179, leto nabave 2011; Degazer (Thermo Spectra System, SCM 1000), ID številka: 092/202331, leto nabave 2002; Povezava HPLC računalnik (Thermo SN 4000 controler), ID številka: 125/02253-5, leto nabave 2002; Računalnik (Philips), ID številka: 10080501793, leto nabave 2002, Monitor (HP 1740) in Printer (HP LaseJetP2014). Izhodiščna cena: 6.450,00 EUR. Premičnina se prodaja po načelu »videno–kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec. 4. Dodatne informacije, ogled premičnin Dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom premičnine lahko dobite vsak delovni dan, na tel. 01/476-02-69 ali e-naslov: alenka.golc.wondra@ki.si, kontaktna oseba dr. Alenka Golc Wondra, ali na tel. 01/476-03-46, e-naslov: aljosa.trtnik@ki.si, kontaktna oseba Aljoša Trtnik. Priloga razpisne dokumentacije je obrazec ponudba (priloga 1), na katerem ponudniki oddajo svojo ponudbo ter vzorec pogodbe (priloga 2), v katerem so določene pogodbene obveznosti kupca premičnine. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Kemijskega inštituta: http://www.ki.si, v tiskani verziji jo lahko ponudniki prevzamejo osebno pri kontaktni osebi na sedežu Kemijskega inštituta. 5. Pogoji za udeležbo v postopku 5.1. Plačilo varščine Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % ponujene cene na račun Kemijskega inštituta, št. 01100-6030344533 pri UJP (Banka Slovenije), in sicer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Varščina se ne obrestuje. Prodajalec ima pravico zadržati plačano varščino: – če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri, – če izbrani ponudnik odstopi od pogodbe, – če izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe ter prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe. 5.2. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah, najkasneje do 30. 8. 2012, do 10. ure, na naslov: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup raziskovalne opreme«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naziv in naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudba, ki ne bo pravočasno dostavljena na naslov prodajalca, bo neodprta vrnjena ponudniku. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno, vsak delovni dan, na vložišču prodajalca, na naslovu Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana. 5.3. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 1. ponudbo za nakup premičnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, in izjavo o veljavnosti ponudbe do dne 31. 10. 2012 (ponudba na predpisanem obrazcu in dokazilo o plačilu varščine) – priloga 1; 2. vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, na vsaki strani parafirano in pravne osebe tudi žigosano prodajno pogodbo – priloga 2. 6. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 31. 8. 2012, ob 12. uri, v prostorih Kemijskega inštituta, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana. K javnemu odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno pooblastilo. 7. Izbor najugodnejšega ponudnika, sklenitev pogodbe in plačilo kupnine Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena najvišja cena. V primeru, da enako ceno ponudi več ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje poziv k oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna pogajanja o ceni. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe. Kupnina se plača na račun prodajalca, ki je določen v prodajni pogodbi. Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 8. Drugi pogoji in pogodbene obveznosti Izbrani ponudnik mora prevzeti premičnino v roku 5 dni po plačilu celotne kupnine, in sicer na način in pod pogoji, ki so določeni v prodajni pogodbi. V primeru, da izbrani ponudnik ne prevzame premičnine v roku iz prejšnjega odstavka, ima prodajalec pravico zaračunati izbranemu ponudniku pogodbeno kazen v višini 50,00 EUR za vsak dan zamude. 9. Ustavitev postopka: prodajalec si pridrži pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pogodbe prekine oziroma ustavi postopek prodaje. Ob morebitni ustavitvi postopka se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije in vplačane varščine v neobrestovanem znesku.
Kemijski inštitut

AAA Zlata odličnost