Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

Ob-3757/12 , Stran 1847
Ob-3757/12
Uprava družbe Skupina Prva, d.d., Ameriška ulica 8, Ljubljana (v nadaljevanju: Skupina Prva, d.d.) na podlagi 375. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 objavlja obvestilo: 1. Skupina Prva d.d., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, obvešča, in javno objavlja, da je Okrožno sodišče v Ljubljani, s sklepom pod št. Srg 2012/29885 z dne 20. 7. 2012 vpisalo skupščinski sklep št. 4 o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic, po katerem se osnovni kapital družbe v višini 15.149.636,00 EUR zmanjša za 1.123.048,00 EUR tako, da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 14.026.588,00 EUR, ki se glasi: »4.1. Osnovni kapital družbe Skupina Prva d.d., Ljubljana, ki po izvedbi povečanja osnovnega kapitala, skladno s točko 3 tega sklepa, znaša 15.149.636,00 EUR in je razdeljen na 275.006 navadnih imenskih delnic razreda A z nominalno vrednostjo delnice 28,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.700.168,00 EUR in 191.012 prednostnih imenskih delnic razreda B z nominalno vrednostjo delnice 39,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.449.468,00 EUR, se po izvedenem povečanju zaradi prevelikega obsega kapitala glede na dejavnost in potrebe družbe, zmanjša po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic. Osnovni kapital se zmanjša za 1.123.048,00 EUR, in sicer tako, da se nominalna vrednost delnic razreda A zmanjša na 26 EUR, nominalna vrednost delnic razreda B pa na 36 EUR. Osnovni kapital po zmanjšanju znaša 14.026.588,00 EUR in je razdeljen na 275.006 navadnih imenskih delnic razreda A z nominalno vrednostjo delnice 26,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.150.156,00 EUR in 191.012 prednostnih imenskih delnic razreda B z nominalno vrednostjo delnice 36,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 6.876.432,00 EUR. 4.2. Delničarjem razreda A pripada izplačilo iz naslova zmanjšanja nominalne vrednosti delnic v višini 2 EUR na delnico razreda A, delničarjem razreda B pa izplačilo v višini 3 EUR na delnico razreda B. Presečni dan za izdajo novih delnic se določi v skladu s 70.a členom Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP), in sicer en delovni dan pred dnem, na katerega klirinško depotna družba začne izvrševati vpise v centralnem registru v zvezi s tem korporacijskim dejanjem izdajatelja. 4.3. Izplačilo delničarjem se skladno s 375. členom ZGD-1 izvede po preteku roka šestih mesecev od objave sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala in potem, ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno javili, zagotovljeno izplačilo ali zavarovanje njihovih terjatev. Izplačilo se opravi na transakcijske račune imetnikov delnic. 4.4. Upnike, katerih terjatve so ali bodo nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, se z objavo opozori na pravico, da lahko zahtevajo zavarovanje, če svoje terjatve v šestih mesecih po objavi sklepa prijavijo, če ne bi mogli biti poplačani. 4.5. Pooblasti se nadzorni svet družbe, da spremeni statut družbe, tako da uskladi besedilo Statuta družbe v skladu s sprejetimi sklepi. 4.6. Sklepi pod to točko ne veljajo, če niso veljavno sprejeti, ne veljajo, prenehajo veljati ali niso vpisani v sodni register: sklepi o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe (kot so predlagani pod točko 3. dnevnega reda 15. redne seje skupščine družbe Skupina Prva d.d.). Sklepi pod to točko so veljavno sprejeti pod pogojem, če s sklepi pod to točko in sklepi pod točko 3. tega dnevnega reda na ločenem zasedanju, s predpisano večino soglašajo prednostni delničarji razreda B.« 2. Prav tako je Okrožno sodišče v Ljub­ljani s sklepom Srg 2012/29885 vpisalo tudi spremembo statuta delniške družbe. 3. Skupina Prva d.d. v skladu z določilom 375. člena ZGD-1 obvešča, da imajo upniki katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v register pravico, da v šestih mesecih po tej objavi prijavijo svoje terjatve in zahtevajo zavarovanje. Pravice zahtevati zavarovanje nimajo tisti upniki, ki imajo ob morebitnem stečajnem postopku pravico do prednostnega poplačila. Upniki lahko zahtevajo zavarovanje tudi, če delničarji niso izplačani. Plačila delničarjem se opravijo na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala šele potem, ko bo od objave vpisa preteklo šest mesecev in potem, ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno javili zagotovljeno poplačilo ali dano zavarovanje.
Skupina Prva, d.d. predsednica uprave Alenka Žnidaršič Kranjc

AAA Zlata odličnost