Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

2504. Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto, stran 6140.

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 16. seji dne 12. 7. 2012 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina odloka)
Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Mestni občini Novo mesto, način njihovega izvajanja, strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb v Mestni občini Novo mesto.
2. člen
(Javne službe)
Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne gospodarske javne službe, določene s tem odlokom.
II. NAČIN OPRAVLJANJA LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
(Način opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb)
(1) Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo vlada in pristojna ministrstva.
(2) Občina s posamičnimi odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih služb oziroma podrobneje določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije),
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in načinov njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, ki so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj lokalne gospodarske javne službe.
III. LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4. člen
(Obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe)
(1) Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in izbirne.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene z zakonom in s tem odlokom.
(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene s tem odlokom.
5. člen
(Obvezne lokalne gospodarske javne službe)
(1) Na območju Mestne občine Novo mesto se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje komunalnih odpadkov,
4. prevoz komunalnih odpadkov,
5. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
7. urejanje in čiščenje javnih površin,
8. vzdrževanje občinskih javnih cest,
9. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
10. zagotovitev zavetišča za zapuščene živali.
(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.
6. člen
(Izbirne lokalne gospodarske javne službe)
Na območju Mestne občine Novo mesto se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. odvoz in hramba nepravilno parkiranih vozil,
2. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem,
3. gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti,
4. ravnanje s posebnimi odpadki,
5. urejanje javne razsvetljave,
6. urejanje svetlobnih prometnih znakov,
7. urejanje mestnega prometa,
8. izvajanje del v gozdovih v lasti Mestne občine Novo mesto,
9. urejanje javnih parkirnih hiš,
10. upravljanje s pristanišči oziroma vstopno – izstopnimi mesti na plovbnem območju reke Krke,
11. urejanje zelenih površin.
7. člen
(Območje opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb)
Lokalne gospodarske javne službe iz 5. in 6. člena tega odloka se opravljajo na celotnem območju Mestne občine Novo mesto, če s tem odlokom ali odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno lokalno gospodarsko javno službo ni drugače določeno.
8. člen
(Javne dobrine)
(1) Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom ali odlokom občine, dostopne vsakomur.
(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače.
(3) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne primere ne določa drugače.
IV. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
9. člen
(Oblike zagotavljanja javnih služb)
Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno s 3. členom tega odloka v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu,
– v javnem podjetju,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– z dajanjem koncesij.
1. Režijski obrat
10. člen
(Režijski obrat)
(1) Režijski obrat se ustanovi za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
(2) Režijski obrat se organizira kot notranja organizacijska enota občinske uprave oziroma službe občine.
(3) Režijski obrat se organizira kot samostojen ali nesamostojen režijski obrat. Organizacijo in delovno področje režijskega obrata določi občinski svet v okviru organizacije in delovnega področja občinske uprave na predlog župana.
(4) Režijski obrat ni pravna oseba.
2. Javni gospodarski zavod
11. člen
(javni gospodarski zavod)
(1) V obliki javnega gospodarskega zavoda lahko občina zagotovi izvajanje gospodarske javne službe, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj.
(2) Občina ustanovi javni gospodarski zavod za opravljanje ene ali več gospodarskih dejavnosti, kadar se v celoti izvajajo kot neprofitne, njihovo izvajanje pa zahteva samostojno organizacijo izven uprave ali lokalnih služb. Soustanovitelji javnega gospodarskega zavoda so lahko tudi druge pravne in fizične osebe, vendar njihovi ustanoviteljski deleži skupaj ne smejo presegati 49 %.
(3) Javni gospodarski zavod je pravna oseba, če ni z aktom o ustanovitvi določeno drugače. Če pa javni gospodarski zavod ni pravna oseba, izvršuje pooblastila v pravnem prometu, ki jih ima na podlagi akta o ustanovitvi, v imenu in za račun ustanovitelja.
(4) Ustanovitev javnega gospodarskega zavoda, razmerja v javnem gospodarskem zavodu in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim gospodarskim zavodom se ob uporabi zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb, opredelijo z aktom o ustanovitvi.
3. Javno podjetje
12. člen
(Javno podjetje)
(1) Javno podjetje se ustanovi za opravljanje ene ali več lokalnih gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot lokalna gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno.
(2) Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom.
(3) Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje Mestna občina Novo mesto. V primeru, da so poleg Mestne občine Novo mesto ustanoviteljice javnega podjetja tudi druge občine, se lahko izvajajo ustanoviteljske pravice preko posebnega skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, ustanovijo ustanoviteljice javnega podjetja.
(4) V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje pogodbeno izvaja gospodarske javne službe ali druge dejavnosti tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
4. Koncesija
13. člen
(Koncesija)
(1) Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, katera je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije.
(2) Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta.
(3) Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za del območja občine.
(4) Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za ravnanja zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja in ostala vprašanja v tej zvezi se uporabljajo določila zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
(5) Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb iz 7., 8. in 10. točke prvega odstavka 5. člena in 2., 5., 6., 7., 10. in 11. točke 6. člena tega odloka.
14. člen
(Javni razpis za podelitev koncesije)
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:
– predmet koncesije,
– območje, za katero se podeljuje koncesija,
– pogoje za koncesijo,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pričetek in trajanje koncesije,
– merila za izbiro koncesionarja,
– druge elemente, določene s predpisi in koncesijskim aktom.
(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni.
15. člen
(Odločitev o izbiri koncesionarja)
(1) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo.
(2) O pritožbi zoper odločbo direktorja občinske uprave odloča župan.
(3) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine župan.
V. STROKOVNOTEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
16. člen
(Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge)
(1) Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja občinska uprava.
(2) Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospodarskih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za koncesionirane lokalne gospodarske javne službe,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem lokalnih gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb.
(3) Naloge iz prve, druge, tretje in pete alineje prejšnjega odstavka se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
17. člen
(Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin)
(1) Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbi svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki šteje 5 članov in ga imenuje Občinski svet Mestne občine Novo mesto izmed občanov na predlog svetniških skupin v občini.
(2) Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin je imenovan za obdobje mandata Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
18. člen
(Pristojnosti sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin)
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku:
– zastopa in usklajuje interese občanov in predlaga skupne predloge občinskemu svetu občine in županu občine,
– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem, funkcioniranjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občine.
19. člen
(Odločitev o pravici uporabnika)
V primeru kršitve dolžnosti sklenjene pogodbe s strani izvajalca lokalne gospodarske javne službe lahko uporabnik od upravnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
20. člen
(Pripombe in predlogi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin)
(1) Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripombe in predloge sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku.
(2) Občinski svet je dolžan obvestiti svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, župan pa najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejel njegovo pripombo ali predlog.
VII. FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
21. člen
(Financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb)
Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstev,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
22. člen
(Oblikovanje cen)
(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akt ali odlok občine v skladu z zakonom.
(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrinah.
(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrinah.
23. člen
(Sredstva proračuna)
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(Uskladitev predpisov)
(1) Mestna občina Novo mesto je dolžna uskladiti predpise in sprejeti nove predpise v skladu s tem odlokom najkasneje v roku 12 (dvanajstih) mesecev po uveljavitvi tega odloka.
(2) Do uskladitve in uveljavitve novih predpisov, izdanih na podlagi drugega odstavka 3. člena tega odloka, ostanejo v veljavi odloki, sprejeti na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/01, 11/02, 31/05, 6/06, 68/07).
(3) Do sprejetja področnih odlokov, ki bodo urejali gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč, ravnanje s posebnimi odpadki, urejanje javnih parkirnih hiš, gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti, ravnanje s posebnimi odpadki in odvoz nepravilno parkiranih vozil, izvaja te gospodarske javne službe Javno podjetje Komunala Novo mesto, d.o.o.
(4) V primerih, ko posamezne gospodarske javne službe ob uveljavitvi tega odloka ne izvaja v celoti Javno podjetje Komunala Novo mesto, d.o.o., lahko del te dejavnosti na podlagi pogodbe z Javnim podjetjem Komunala Novo mesto, d.o.o., izvaja druga pravna oseba; pred podpisom nove pogodbe oziroma aneksa k že sklenjenim pogodbam je potrebno pridobiti pisno odobritev župana Mestne občine Novo mesto.
(5) Obvezni gospodarski javni službi obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov izvaja javno podjetje CEROD, d.o.o.
(6) Obvezni gospodarski javni službi zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov izvaja Javno podjetje Komunala Novo mesto, d.o.o.
25. člen
(Prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/01, 11/02, 31/05, 6/06, 68/07).
26. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin se imenuje najpozneje v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka.
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2012
Novo mesto, dne 12. julija 2012
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost