Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

Št. 3/2012 Ob-3739/12 , Stran 1829
Št. 3/2012 Ob-3739/12
Na podlagi 22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 39/07, 90/09) Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko objavlja
javni razpis
za kandidata/-ko za mladega raziskovalca v letu 2012
1. Raziskovalno področje in mentor Kandidat se lahko prijavi na naslednje raziskovalno področje pri izbranem mentorju: – priimek in ime mentorja: Dean Komel, – šifra mentorja: 11259, – šifra – raziskovalno področje: 6.10.00 – Humanistične vede / Filozofija. 2. Pogoji za kandidiranje na javni razpis Kandidat za mladega raziskovalca mora v skladu s 25. členom Pravilnika o usposab­ljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 39/07 in 90/09) (glej http://www.arrs.gov.si/sl/mr/akti/prav-mr-RO-nov09.asp) – v nadaljevanju: Pravilnik – izpolnjevati naslednje pogoje: Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje: – ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje, ali – ima izobrazbo druge stopnje ustrezne smeri, doseženo po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju prve stopnje in podiplomskem študiju druge stopnje (brez diplome) najmanj 8,00, ali – ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 ali – glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini in – da ni minilo več kot 5 let od zagovora diplome iz prve ali druge alineje oziroma od zagovora magisterija iz tretje alineje, pri čemer se pet letno obdobje računa do 30. 9. tekočega leta; če je kandidat za mladega raziskovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij tretje stopnje, se obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto. Če je kandidat za mladega raziskovalca že vpisan na podiplomski študij tretje stopnje ali ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna, razen v primeru ponovnega vpisa v prvi letnik podiplomskega študija tretje stopnje. Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let. Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata. Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, se ne morejo prijaviti na razpis. 3. Merila za ocenjevanje kandidatov (v skladu s 26. členom Pravilnika): – povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju (brez diplome), opravljenih mora biti vsaj 80 % vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju; – že zaključen magisterij; – vpis na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva; – prejete nagrade oziroma priznanja; – objavljeni članki; – sodelovanje pri raziskovalnem delu. Vrednotenje meril določi raziskovalna organizacija. V skladu s 27. členom Pravilnika bo izbor prijavljenih kandidatov opravil Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko v soglasju z izbranim mentorjem, ki bo preveril izpolnjevanje pogojev kandidatov in podal pisno oceno glede na postavljena merila, navedena v tem razpisu. 4. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 25. člena Pravilnika: – življenjepis, – potrdilo o državljanstvu, – dokazilo o opravljeni diplomi z dodatkom k diplomi, – uradno potrjen seznam opravljenih izpitov in vaj na dodiplomskem študiju s povprečno oceno. Prijavi naj kandidat priloži tudi: – morebitno potrdilo o zagovoru magisterija, – dokazilo o vpisu na podiplomski študij (če je že vpisan na podiplomski študij), – dokazilo o prejetih nagradah oziroma priznanjih, – dokazilo o objavljenih znanstvenih člankih, – opis drugega sodelovanja pri raziskovalnem delu. 5. Rok in način oddaje prijave Pisne vloge z življenjepisom, z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter drugimi zahtevanimi dokazili naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po datumu objave v Uradnem listu RS, na naslov: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, Cankarjeva 10b, 1000 Ljubljana, z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce«. Kandidati bodo o izidu izbora obveščeni predvidoma v roku 30 dni po opravljenem izbirnem postopku.
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

AAA Zlata odličnost