Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

Št. 5440-23/2012/9 Ob-3780/12 , Stran 1825
Št. 5440-23/2012/9 Ob-3780/12
Sprememba
V Javnem razpisu za izbor operacij za sofinanciranje projekta »Znanje za prihod­nost«, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, prednostne usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 55, z dne 20. 7. 2012, se spremeni: – 4. točka javnega razpisa, in sicer merilo pod zap. št. 12, tako, da se merilo sedaj glasi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – 20. točka javnega razpisa se spremeni tako, da se sedaj glasi: “20. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 31. 8. 2012, do 13. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zapečateni ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis »Znanje za prihodnost«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v zgoraj določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene prijavitelju.” – 21. točka javnega razpisa se spremeni tako, da se sedaj glasi: “21. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljevanju besedila: komisija), ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Odpiranje prispelih vlog bo dne 3. 9. 2012, ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, Ljubljana (sejna soba P23/24) in bo javno. Komisija bo v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.”
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost