Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

Ob-3793/12 , Stran 1830
Ob-3793/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08,22/10 in 37/11 – odl. US, v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09; v nadaljevanju: Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), odločbe Eko sklada, Slovenskega okoljskega sklada, št. 3600-7/2011-4 z dne 28. 12. 2011 o potrditvi Programa za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, sheme državnih pomoči SA.34281(2012/X) – Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis PetrolURE/J/2012/U02
Nepovratne finančne spodbude za ukrep vgradnje energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave 1. Namen in predmet javnega razpisa Namen razpisa je zmanjšanje rabe električne energije za potrebe razsvetljave v javnem sektorju. Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte (za projekt se smatra ena zaključena enota posameznega ukrepa: npr. zamenjava energetsko neučinkovitih svetilk v poslovnem objektu ..., ki je lahko sestavljen iz večjega števila aktivnosti, materialov ali opreme), ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za sanacijo notranje in zunanje razsvetljave ter prenova sistemov javne razsvetljave. V skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE se sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa izvaja po pravilih za dodeljevanje subvencij. 2. Pogoji za sofinanciranje projektov Vsi projekti, ki so predmet sofinanciranja, morajo izpolnjevati tehnične pogoje, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Projekt mora zagotoviti vgradnjo sodobnih energetsko varčnih in okolju prijaznih svetilk. Glede minimalne energetske učinkovitosti svetilk se upošteva Uredba Komisije (ES) št. 245/2009 z dne 18. marca 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo fluorescenčnih sijalk brez vdelanih predstikalnih naprav, visokointenzivnostnih sijalk in predstikalnih naprav in svetilk za delovanje teh sijalk ter o razveljavitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/55/ES (Uradni list L 076, 24/03/2009 str. 17–44). V primeru uporabe gospodinjskih svetil za razsvetljavo se glede energetske učinkovitosti upošteva Uredbo Komisije (ES) št. 244/2009 z dne 18. 3. 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo neusmerjenih svetil v gospodinjstvu. Za energetsko učinkovite izdelke, ki so uporabljeni za izvedbo projekta, morajo biti upoštevane vse zahteve in uredbe evropskega pravnega reda, ki se nanašajo na izvajanje Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo izdelkov oziroma na njeno prenovitev: Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (prenovitev). Izvedba zunanje razsvetljave mora biti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07 in 109/107 in 62/10). Skladnost mora biti zagotovljena v času predaje in prevzema opreme v uporabo oziroma ob zaključku izvedbe projekta (izjava o skladnosti opreme na dan primopredaje je sestavni del primopredajnega zapisnika). Za določanje višine prihrankov se uporabljajo normativi v skladu s Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/10), Metod za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije, ki so skladne s končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan, št. IJS-DP-10072, september 2011, pripravljenim skladno z zahtevami in smernicami Direktive 2006/32/ES in po naročilu Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljevanju: metodologija IJS), ter meritve, ki temeljijo na spremljanju porabe, ali katerakoli druga metoda, ki je bila del potrjenega programa za izvajanje tega javnega razpisa. Uporaba metod se nanaša na pripravo vloge in smiselno pri pripravi poročila o rezultatih obratovanj naprav, kolikor podatki o prihrankih ne temeljijo na spremljanju porabe s standardnimi merilnimi enotami. Delež prihrankov projekta na osnovi redukcij oziroma regulacije se priznava le v primeru, če se z izračunom v tehničnem elaboratu in opisu izvedbe projekta jasno dokaže obseg redukcije, to je zmanjšanja napajalne energije z zmanjšanjem moči in skrajšanjem časa obratovanja. 3. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci: – samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept, – javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. 4. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 1.000.000,00 EUR. Višina finančne spodbude za posamezen projekt se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja. Omejitve sofinanciranja posameznih projektov: – skupna višina finančne spodbude v obliki subvencije za izvedbo posameznega projekta lahko znaša največ 50 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, – najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati najmanj 30.000,00 EUR, – višina sofinanciranja ne sme presegati 600,00 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh energije, – višina sofinanciranja ne sme presegati 250.000,00 EUR. Upravičeni stroški so: – nabavo in namestitev (vgradnjo) varčnih in okolju prijaznih svetilk (Svetilka je naprava, ki prižgana oddaja svetlobo. Svetilke so obešene, ali pritrjene na strop ali steno in rabijo za namestitev vira ovojni okov ali natični spoj ter nosijo senčnik za zakrivanje samega vira), – nabavo in vgradnjo varčnih svetil (Izraz svetilo uporabljamo za poimenovanje različnih virov svetlobe npr. žarnica, sijalka. Sijalka je svetlobni vir, kjer svetloba nastaja na osnovi razelektrenja v plinu.) in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav (Šteje izvedba v kompletu ali npr. vgradnja kompaktnih fluorescenčnih sijalk.), – rekonstrukcijo in predelavo pomožne opreme ter postavitev ali gradnjo nove nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole), v primeru, da vlagatelj strokovno utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali se v dokumentaciji projekta izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme primernejša oziroma cenejša od predelave, – nabavo in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter opreme za daljinsko krmiljenje razsvetljave oziroma samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave, – stroške sanacije odjemnih mest razsvetljave, – stroški nabave in vgradnje nove opreme za spremljanje porabe električne energije za razsvetljavo ter nabavo in zagon opreme za izvajanje energetskega knjigovodstva razsvetljave. Za upravičene stroške pri vseh namenih se štejejo tudi stroški, ki se nanašajo na izdelavo dokumentacije, za katero so priložena dokazila o izdelavi in plačilu, pri čemer izvedba (datum računa) ni starejša od dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge, in nadzora za potrebe izvedbe projekta. Ti stroški ne morejo biti višji od 10 % vrednosti vseh upravičenih stroškov projekta. Neupravičeni stroški pri projektih so predvsem: dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev upravičenih stroškov, nakup rabljene opreme, pilotnih naprav in prototipnih naprav, ostali stroški, ki niso navedeni kot upravičeni stroški, davek na dodano vrednost (DDV) za upravičence, ki so davčni zavezanci, in drugi davki. 5. Pogoji za dodelitev sredstev Projekt za katerega se vlaga vloga za dodelitev finančne spodbude mora biti skladen s predmetom javnega razpisa ter določili javnega razpisa. Projekt mora biti v skladu z Uredbo, Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE ter drugo veljavno zakonodajo. Upravičenci, ki kandidirajo na javnem razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko pridobijo pravico do finančne spodbude za nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni nameni. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje; določen začetek in konec, rok za izvedbo projekta. Projekt mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo. Kolikor finančna konstrukcija v vlogi ne bo zaprta, se vloga zavrne. Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo: – o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa, – o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne storitve, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja svetovalne storitve ali če delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, – o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo naziva projekta (svetovalne storitve), naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji, – o morebitnih že pridobljenih pomočeh za iste upravičene stroške, – da investicije pred vložitvijo vloge ni začel izvajati. Za vse navedbe v izjavah velja, da lahko sofinancer v primeru kršitve navedbo, odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev že izplačane finančne spodbude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Projekte, ki so predmet finančne spodbude, lahko izvede le za to usposobljen in registriran izvajalec, izbran ob upoštevanju predpisov o javnem naročanju. Kolikor vlagatelj ni zavezan upoštevati pravil o javnem naročanju, mora za naročila blaga in storitev, ki presegajo vrednost 20.000,00 EUR brez DDV pridobiti najmanj 3 ponudbe; v primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, je vlagatelj dolžan priložiti pisno obrazložitev. Stavbe, naprav in opreme, ki je bila predmet finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu finančne spodbude. Finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme oziroma naprav. Finančno spodbudo je mogoče dodeliti samo, če je vlagatelj zanjo vložil vlogo za dodelitev finančne spodbude pred začetkom izvajanja naložbe. Investitor pred kandidiranjem še ne sme pričeti z izvajanjem gradbenih, obrtniških in drugih del, ki so predmet finančne spodbude. Sredstev se ne podeli, če je investicijski projekt za isti projekt, ki vsebuje elemente državnih pomoči že sofinanciran iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali proračuna EU in če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jih določajo pravila s področja državnih pomoči. Pri projektih za katere izvedbo je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja, je potrebno sofinancerju posredovati le-to najkasneje do 30. 10. 2012. Za vse projekte, ki ne bodo zaključeni do 30. 10. 2012, je potrebno do tega datuma posredovati sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezujočem naročilu ključne opreme. Kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico do sofinanciranja. Za projekt mora biti izdelana in s strani odgovorne osebe vlagatelja podpisana Dokumentacija projekta (DP), ki mora vključevati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o projektu in zagotavljanje spremljanja učinkov projekta. V DP mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da gre za upravičen predmet in namen po tem razpisu ter da projekt izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani. V primeru javne razsvetljave se rešitve, ki so pripravljene za posamezni(e) referenčni(e) odsek(e), za katere(ga) so natančno opredeljene vse karakteristične vrste svetilk, v primerih tipično enakih svetlobnih izboljšav odsekov pod nadzorom projektanta lahko prenesejo na druge podobne odseke prenove javne razsvetljave. Projekt se mora zaključiti najkasneje do 30. 9. 2013. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu niso več mogoča, razen kadar bi zahtevek bil poslan naknadno zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. V kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana. 6. Merila za izbiro projektov Ocenjujejo se le projekti, ki izponjujejo pogoje tega razpisa, in sicer z uporabo dveh meril. Prvo merilo za izbor je učinkovitost investicije oziroma projekta v pogledu letnih prihrankov energije (iz naslova projekta) oziroma letnega zmanjšanja porabe električne energije glede na celotne stroške projekta M1. Delež prihrankov na osnovi redukcij oziroma regulacije PETROLURE/J/2012/U02 se lahko priznava, če se z izračunom v tehničnem elaboratu in opisu izvedbe projekta jasno dokaže obseg redukcije, to je zmanjšanja napajalne energije z zmanjšanjem moči in skrajšanjem časa obratovanja. M1 = Učinkovitost investicije/projekta [kWh/leto/EUR] = letno zmanjšanje porabe električne energije / celotni stroški projekta Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Drugo merilo M2 je ocena, podana v številu točk po izrazu spodaj, in sicer na osnovi povprečno predvidenih stroškov za vzdrževanje v primerjavi s predvidenimi stroški za električno energijo in vzdrževanjev v istem obdobju (letno in po stalnih cenah), pri čemer se upošteva pozitivna ocena, M2 ≥ 0. M2 = [število točk ≥ 0] = 70 – (stroški vzdrževanja razsvetljave / skupaj stroški električne energije in vzdrževanja razsvetljave) * 100 Vloga mora doseči minimalen seštevek točk po obeh kriterijih M=M1 + M2 ≥ 30,00 točk, drugače se zavrne. 7. Priprava in popolnost vlog Vloga za dodelitev sredstev mora vsebovati: – Obrazec št. 1 – Vloga, – Prilogo št. 1 – fotokopija pooblastila ali drugega dokument iz katerega izhaja pooblastilo za podpis in vložitev vloge na javni razpis (če ni podpisnik zakoniti/statutarni zastopnik), – Prilogo št. 2 – odlok ali sklep o sprejemu lokalnega energetskega koncepta (velja samo za samoupravne lokalne skupnosti), – Prilogo št. 3 – akt o ustanovitvi (ne velja za samoupravne lokalne skupnosti), – Prilogo št. 4 – vsaj tri pridobljene ponudbe za izvedbo projekta z navedbo izbora ustreznega ponudnika ali obrazložitev, zakaj treh ponudb ni bilo mogoče pridobiti. – Prilogo št. 5 – Izjava vlagatelja, da bo izvajalec izbran v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS, št. 128/06, št. 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 Odl. US: U-I-211/11-26) (velja zgolj za javne naročnike), – Obrazec št. 2 – vzorec pogodbe o sofinanciranju, – Prilogo št. 6 – osnutki pogodb s predvidenimi izvajalci, – Prilogo št. 7 – zgoščenka, na kateri se nahaja faksimile podpisane vloge in vseh obrazcev ter prilog v pdf formatu. Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce in vse priloge ter izpolnjuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega razpisa in dokumentacije za prijavo. Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte: linda.radoncic@petrol.si. Vlagatelj mora pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam sofinancerja iz navodil in te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu. Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva uradni prevod v slovenskem jeziku. Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo biti lastnoročno podpisani na za to označenih mestih, na vseh drugih straneh pa podpisani ali parafirani. V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna verzija vloge. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja s pripisom »Vloga – Ne odpiraj, Javni razpis PETROLURE/J/2012/U02«. Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 30. 11. 2012. 8. Postopek obravnave vlog Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 15. 8. 2012, ob 8.30, nato vsako drugo delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 13. ure. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prejema. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg izvedenih projektov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog, se smiselno uporabljajo tudi za opiranje dopolnitev vlog. 9. Način izbire projektov za dodelitev finančnih spodbud Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso razdeljena vsa sredstva, ki so predvidena za posamezen namen. Vlogam, ki so prejete istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih glede na upravičene stroške. Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od njega pooblaščena oseba, bo popolnim vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na podlagi predloga komisije. Zoper sklep ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je bila dodeljena pravica do finančne spodbude. Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na posameznem odpiranju vlog obveščeni v roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni od poziva na sklenitev pogodbe pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev finančne spodbude. 10. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi sklenjene pogodbe za projekte, izvedene v skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer po predložitvi ustrezne dokumentacije. Finančna spodbuda se upravičencu izplača na osnovi zahtevka za sofinanciranje, s priloženimi originalnimi računi oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek celotne obveznosti upravičenca. Iz specifikacij računov mora biti jasno razvidna izpolnitev zahtev za skladnost z upravičenimi nameni. Zahtevku morajo biti priložena dokazila o plačilu vseh obveznosti do svojih dobaviteljev iz naslova izvedbe projekta ter poročilo o izvedeni operaciji (gl.: Priloga 1 k pogodbi), ki podaja bistvene podatke o projektu. Višina sofinanciranja je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih stroškov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja. Finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku projekta, ki vključujejo: – zahtevek za sofinanciranje, – seznam preverjenih računov, – izstavljeni originalni račun izvajalca s popisom del in materiala za celoten obseg projekta, – potrdilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, – končno poročilo, – fotografije izvedenega stanja ter končno poročilo izvedenega namena s predvidenimi prihranki energije. Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev. Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun prejemnika. 11. Drugo Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude je prejemnik finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih financiranjih iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancerja nemudoma obvestiti o naknadni pridobitvi takšnih sredstev. Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: linda.radoncic@petrol.si. Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/subvencije.
Petrol d.d., Ljubljana

AAA Zlata odličnost