Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

Ob-3776/12 , Stran 1849
Ob-3776/12
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in 14. členom Statuta delniške družbe Gostinsko podjetje Ljubljana d.d., Ljubljana upravni odbor družbe sklicuje
20. sejo skupščine
družbe Gostinsko podjetje Ljubljana d.d., Ljubljana,
ki bo 5. 9. 2012, ob 12. uri, na sedežu družbe, Dunajska 270, Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa upravnega odbora: za predsednika skupščine se izvoli Bojana Vinkovič, za preštevalko glasov se izvoli Slavica Gjerek. Na seji skupščine je prisoten vabljeni notar. 2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom za poslovno leto 2011, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011. Predloga sklepov upravnega odbora: a) Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011, mnenjem revizorja in pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011. b) Skupščina podeljuje razrešnico za delo upravnemu odboru ter izvršnemu direktorju, s katero potrjuje in odobrava delo teh organov družbe za poslovno leto 2011. 3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2012. Predlog sklepa upravnega odbora: skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana za revidiranje računovodskih izkazov družbe GP Ljubljana d.d. za poslovno leto 2012. Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d. Ljubljana tri dni pred zasedanjem skupščine, oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničar oziroma njegov pooblaščenec ali zastopnik, ki se želi udeležiti skupščine in na njej glasovati, mora svojo udeležbo na skupščini pisno prijaviti družbi vsaj tri dni pred skupščino. Pooblaščenec lahko uresničuje glasovalno pravico le s pisnim pooblastilom, ki ga predloži družbi, kjer ostane shranjeno. Udeleženci morajo svojo identiteto izkazati z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz registra pravnih oseb in pooblastilom. Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro pred začetkom skupščine. Zaradi potreb identifikacije upravičencev do udeležbe in glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki se skupščine udeleži pravočasno. Gradivo Popolno gradivo s predlogi sklepov, letno poročilo, poročilo upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak delavnik, od 10. do 13. ure. V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 13. uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
GP Ljubljana d.d. Upravni odbor

AAA Zlata odličnost