Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

Št. 478-54/12 Ob-3742/12 , Stran 1837
Št. 478-54/12 Ob-3742/12
Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter 35. do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) ter Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) objavlja Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid,
javni poziv
za zbiranje ponudb za nakup nepremičnin
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, matična številka 5881463000, tel. 05/38-99-200; faks 05/38-99-211; e-mail: obcina@kobarid.si. II. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb z izhodiščno ceno: a) Predmet prodaje je nepremičnina, parc. št. 1546/2, k.o. Sedlo. Gre za nezazidano stavbno zemljišče v vasi Stanovišče, komunalno opremljeno, s površino parcele 125 m2. Izhodiščna vrednost: a) Izhodiščna cena znaša 1.450,00 EUR. b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20 %. c) V primeru, da bo podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo med najugodnejšimi ponudniki takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb opravljena javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno določena cena, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji znesek višanja pa bo 1 % tako določene izklicne cene. b) Predmet prodaje so poslovni prostori, ki se nahajajo v vzhodnem delu objekta, na naslovu Podbela 35, Breginj, ki stoji na nepremičnini parc. št. 300/118, k.o. Sedlo, in sicer pisarna, v izmeri 15,02 m2, skupni prostor, v izmeri 35,30 m2, sanitarije, v izmeri 12,34 m2 in vetrolov, v izmeri 3,29 m2, skupaj 65,95 m2, ter pripadajoče funkcionalno zemljišče, v izmeri 515 m2, ki predstavlja vzhodni del nepremičnine parc. št. 300/118 Sedlo in nepremičnino parc. št. 300/122, iste k.o. Izhodiščna vrednost: a) Izhodiščna cena znaša 28.800,00 EUR. b) V ceni ni zajet davek na promet nepremičnin 2 %. c) Na podlagi 7. točke 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3, 18/11, 78/11, 38/12) je plačila DDV oproščena dobava objektov ali delov objektov in zemljišč, na katerih so objekti postavljeni, razen če je dobava opravljena, preden so objekti ali deli objektov prvič vseljeni oziroma uporabljeni, ali če je dobava opravljena,preden potečeta dve leti od začetka prve uporabe oziroma prve vselitve. Del objekta, ki je predmet te ponudbe, je bil zgrajen leta 1978. d) V primeru, da bo podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo med najugodnejšimi ponudniki takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb opravljena javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno določena cena, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji znesek višanja pa bo 1 % tako določene izklicne cene. Etažna lastnina za navedeno nepremičnino še ni urejena in jo urejajo kupci sami. Poslovne prostore in pripadajoče funkcionalno zemljišče na nepremičnini parc. št. 300/118 in parc. št. 300/122, obe k.o. Sedlo, ki so predmet tega javnega poziva, uporablja Krajevna skupnost Borjana-Podbela. Uporabnik predmeta prodaje bo izpraznil navedene prostore in funkcionalno zemljišče po prevzemu novega objekta krajevne skupnosti. c) Predmet prodaje je nepremičnina, parc. št. 173/6, k. o. Kobarid. Gre za nezazidano stavbno zemljišče na jugozahodni strani naselja Kobarid, vzporedno s Stresovo ulico, komunalno opremljeno, s površino parcele 120 m2. Izhodiščna vrednost: a) Izhodiščna cena znaša 7.500,00 EUR. b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20 %. c) V primeru, da bo podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo med najugodnejšimi ponudniki takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb opravljena javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno določena cena, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji znesek višanja pa bo 1 % tako določene izklicne cene. d) Predmet prodaje je nepremičnina ID 5676575. Gre za posamezni del št. 7, v stavbi št. 129, k.o. Kobarid, s pripadajočim solastniškim deležem do 439/10000 na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini, tj. nepremičnini, parc. št. 166/5 in 166/20, obe k.o. Kobarid, ter posameznem delu št. 8, v navedeni stavbi. V naravi gre za garažo v 1. etaži večstanovanjskega objekta, na naslovu Stresova 5, 5222 Kobarid, s površino 24,60 m2. Izhodiščna vrednost: a) Izhodiščna cena znaša 8.000,00 EUR. b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20 %. c) V primeru, da bo podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo med najugodnejšimi ponudniki takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb opravljena javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno določena cena, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji znesek višanja pa bo 1 % tako določene izklicne cene. Garažo, ki je predmet tega javnega poziva, v trenutku njegove objave uporablja Občinsko redarstvo. Uporabnik bo izpraznil predmet prodaje nemudoma po sklenitvi prodajne pogodbe. e) Predmet prodaje je nepremičnina ID 5798022 Gre za posamezni del št. 9, v stavbi št. 131, k.o. Kobarid, s pripadajočim solastniškim deležem do 125/10000 na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini, tj. nepremičnini, parc. št. 147/5 in 139/7, obe k.o. Kobarid, ter posameznem delu št. 14 v navedeni stavbi. V naravi gre za garažo v 1. etaži večstanovanjskega objekta, na naslovu Volaričeva 9, 5222 Kobarid, s površino 11,75 m2. Izhodiščna vrednost: a) Izhodiščna cena znaša 4.000,00 EUR. b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20 %. c) V primeru, da bo podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo med najugodnejšimi ponudniki takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb opravljena javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno določena cena, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji znesek višanja pa bo 1 % tako določene izklicne cene. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe Vrsta pravnega posla je: – prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča (pod tč. a); – prodaja poslovnih prostorov in pripadajočega funkcionalnega zemljišča (pod tč. b); – prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča (pod tč. c); – prodaja garaže, v etažni lastnini (pod tč. d in tč. e). IV. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 1. Nepremičnina je naprodaj po sistemu »videno–kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak prodajalec ne bo upošteval. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo, in bo s sklepom županje izbran za najugodnejšega ponudnika. 3. Stroške overitve podpisa prodajalca pri notarju ter stroške zemljiškoknjižnega prepisa, kakor tudi davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin plača kupec. 4. Rok za podpis pogodbe je 15 dni od opravljenega izbora najugodnejšega ponudnika (tj. prejema sklepa o izboru). Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, lahko prodajalec na njegovo zahtevo podaljša rok za sklenitev pogodbe, za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, se pogodba ne sklene, prodajalec pa zadrži njegovo varščino. 5. Kupnino je kupec dolžan plačati v roku 30 dni po podpisu pogodbe na podlagi računa, ki mu ga izstavi prodajalec skupaj z izvodom pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 6. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo prodajalec izroči kupcu po prejemu celotne kupnine. 7. Vplačano varščino bo prodajalec uspelemu dražitelju vračunal v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se bo varščina vrnila brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. V. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 1. V postopku zbiranja ponudb lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se izkaže, da ima sedež na območju Evropske unije ali katerekoli izmed njenih članic. 2. Ponudnik mora v roku za zbiranje ponudb v urejeni mapi predložiti zavezujočo ponudbo z naslednjo vsebino: – kopijo osebnega dokumenta za fizične osebe; – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za samostojne podjetnike posameznike, ki ne sme biti starejši od treh mesecev; – v primeru, da je ponudnik iz katere druge države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz pristojnega registra za pravne osebe; – kopijo davčne številke oziroma ID za DDV; – potrdilo o plačani varščini v znesku 10 % izhodiščne cene za nepremičnino, na transakcijski račun Občine Kobarid, številka SI56 0124 6010 0015 011, BIC BANKE: BSLJSI2X, koda namena: OTHR, namen: »varščina – javno zbiranje ponudb – nepremičnina parc. št. _____ (ponudnik navede parc. št. nepremičnine, ki je predmet ponudbe), k.o. _________ (ponudnik navede katastrsko občino, v kateri se nahaja nepremičnina, ki je predmet ponudbe)«, referenca: SI00 478-0054-2012; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene nepremičnine; – način in rok plačila kupnine; – izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb (Priloga 1) in – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom (Priloga 2). Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 3. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine parc. št. _____ (ponudnik navede parc. št. nepremičnine, ki je predmet ponudbe), k.o. _________ (ponudnik navede katastrsko občino, v kateri se nahaja nepremičnina, ki je predmet ponudbe)«, na naslov Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid. 4. Rok za oddajo vseh ponudb je ponedeljek, 20. avgust 2012, do 10. ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine Kobarid, najkasneje do roka za oddajo ponudb, ne glede na vrsto dospetja. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov ponudnika. 5. Odpiranje ponudb je javno in bo v ponedeljek 20. avgusta 2012 ob: – 12. uri (za prvonavedeno nepremičnino), – 12.30 (za drugonavedeno nepremičnino), – 13. uri (za tretjenavedeno nepremičnino), – 13.30 (za četrtonavedeno nepremičnino) in – 14. uri (za petonavedeno nepremičnino). Ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni po odpiranju prispelih ponudb. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija kot glavni kriterij upoštevala višino ponujene cene; najugodnejši bo torej ponudnik z najvišjo ponujeno ceno, ki pa ne sme biti nižja od izhodiščne cene. V primeru, da bo podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo med najugodnejšimi ponudniki takoj po javnem odpiranju ponudb opravljena javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno določena cena, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji znesek višanja pa bo 1 % tako določene izklicne cene. VI. Drugi pogoji: objava javnega poziva za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet javnega poziva. Občina Kobarid lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla ustavi postopke prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina, ter stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. VII. Informacije Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini Kobarid, tel. 05/38-99-200 (vsak delovni dan, med 9. in 10. uro), faks 05/38-99-211, e-mail: obcina@kobarid.si. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru, najkasneje tri dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Na sedežu občine je možno pridobiti obrazec izjave o strinjanju s pogoji in obrazec o vezanosti ponudnika. Navedena obrazca sta objavljena tudi na spletni strani občine (www.kobarid.si). Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Kobarid: www.kobarid.si, na oglasni deski Občine Kobarid in na oglasni deski krajevne skupnosti, na območju katere se nahaja nepremičnina, ki je predmet javnega zbiranja ponudb.
Občina Kobarid

AAA Zlata odličnost