Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

Ob-3769/12 , Stran 1850
Ob-3769/12
Uprava družbe Delo Prodaja, družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana, v zvezi z 21. redno sejo skupščine družbe Delo Prodaja, d.d., ki bo 20. 8. 2012, ob 11. uri, na sedežu družbe, Dunajska cesta 5, Ljubljana, obvešča delničarje, da je dne 24. 7. 2012 prejela nasprotni predlog družbe Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper, ki je v svojem imenu in za račun delniškega podsklada PSP Krovnega sklada PSP Modra linija – delniški, podal nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda »Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu« v naslednjem besedilu: »Nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda: a) Bilančni dobiček, ki za leto 2011 znaša 11.713.633,86 EUR, se uporabi za: – izplačilo dividend v višini 1.207.497,50 oziroma 2,5 EUR bruto na delnico, – preostali del v višini 10.506.136,36 EUR se prenese v naslednje leto. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so dva delovna dneva po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic s pravico do dividend, in sicer v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe. b) V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2011. Utemeljitev nasprotnega predloga delničarjem Glede na visok delež finančnih naložb v povezana podjetja, od katerih se pričakujejo primerni prihodki od financiranja, in glede na pozitivni izid iz poslovanja, predlagamo, da se za dividende nameni približno desetina bilančnega dobička, in sicer 2,5 EUR na delnico. Po našem mnenju bo družba kljub izplačilu dela bilančnega dobička še zmeraj lahko nadaljevala s procesom razdolževanja, še posebej, če bo poskrbela za primerno donosnost svojih finančnih naložb. Hkrati bo družba malim delničarjem poslala jasen signal, da jih v obdobju, ko je kotacija delnic na najnižjih ravneh, ni pozabila.«
Delo Prodaja d.d. Jožef Petrovič predsednik uprave

AAA Zlata odličnost