Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

Št. 6130-7/2012/3 Ob-3758/12 , Stran 1825
Št. 6130-7/2012/3 Ob-3758/12
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 in 40/12 – ZUJF) in v skladu z Zakonom o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 812 – ZVRS-F, 21/12), Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12), Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 22/12 – ZUKN-C in 37/12), Proračunom Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 37/12) in Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011) minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje otroške, mladinske in strokovne periodike v Republiki Sloveniji v letu 2012
1. Neposredni uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje: A. otroških in mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja, in B. strokovnih periodičnih publikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja, 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji vlog: 3.1. Na javni razpis se lahko prijavijo izdajatelji periodičnih publikacij (v nadaljnjem besedilu: revij), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da je revija vpisana v razvid medijev skladno z 12. členom Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – Odl. US in 87/11 – ZAvMS), – da revija izhaja v nakladi najmanj 400 izvodov na številko, – da letno izidejo vsaj 3 številke, – da je uredniški program revije skladen s cilji vzgoje in izobraževanja, opredeljenimi v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, – da pomoč, ki jo je izdajatelj prejel v preteklih treh letih kot de minimis pomoč, ne presega 200.000 evrov ne glede na inštrument ali namen pomoči, – da revija izhaja v Republiki Sloveniji in v slovenskem jeziku (v primeru znanstvenih člankov mora biti v slovenskem jeziku vsaj polovica obsega vsake številke revije), – da revija do dneva objave razpisa izhaja najmanj eno neprekinjeno leto, – da revija izhaja v tiskani obliki, – da ima revija zagotovljen stalni prihodek od naročnine, članarine ali prodaje revije, – da revija objavlja kontinuirane rubrike in – da ima založnik poravnane vse pogodbene obveznosti do ministrstva iz predhodnih razpisov za sofinanciranje otroške, mladinske in strokovne periodike v Republiki Sloveniji. 3.2. Dodaten pogoj za otroško in mladinsko periodiko: v posamezni številki revije oglasni prostor ne sme presegati 10 odstotkov celotnega obsega številke (oglaševalske vsebine določa 46. člen Zakona o medijih). Prijaviteljem, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj navedenih pogojev, se bo vloga s sklepom zavrgla. 4. Merila za izbor prejemnikov sofinanciranja Merila in postopek za izbor revij so naslednja: 4.1. za otroško in mladinsko periodiko: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (skupaj največ 85 točk) 4.2. za strokovno periodiko: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (skupaj največ 85 točk) Po opravljeni oceni ekspertna skupina izloči tiste mladinske oziroma strokovne revije, ki so po merilih iz 4. točke dosegle skupaj manj kot 51 točk, in tiste revije, ki pri kateremkoli posameznem merilu iz 4. točke niso dosegle nobene točke. Višina odobrenih sredstev za posamezno vlogo je odvisna od skupne višine prejetih točk tistih predlagateljev vlog, ki so dosegli vsaj 51 točk. Korigiranje točk poteka po opisni vrednostni lestvici (kategorije) in na način, ki je naveden v razpisni dokumentaciji. 5. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev tega razpisa znaša 100.000 evrov: – okvirno 75.000 evrov za sofinanciranje strokovnih periodičnih publikacij in – okvirno 25.000 evrov za sofinanciranje otroških in mladinskih periodičnih publikacij. Sredstva so v proračunu za leto 2012 zagotovljena na proračunski postavki 709710 – strokovna literatura. 6. Rok, do katerega morajo biti porabljena dodeljena sredstva: otroške, mladinske in strokovne revije, ki bodo sofinancirane po tem razpisu, morajo biti izdane do 31. 12. 2012, zahtevki za izplačilo subvencije pa posredovani do 15. 10. 2012. 7. Vloga za razpis Vloga za razpis mora vsebovati: 7.1. pravilno in v celoti izpolnjen ter podpisan prijavni obrazec MIZKŠ SOMP/2012; 7.2. obvezne priloge I.: 1. potrjen uredniški program za leto 2012, z zapisnikom seje uredniškega odbora, na kateri je bil program sprejet; 2. predračun tiskarne, ki mora vsebovati vse tehnične podatke, ki vplivajo na ceno revije; iz predračuna mora biti razvidna cena tiska na izvod revije; 3. opis recenzentskih meril za objavo prispevkov v reviji (velja samo za strokovne revije); 7.3. obvezne priloge II. (velja le za revije, ki v letu 2011 niso prejemale subvencije MIZKŠ): 1. po en izvod zadnjih dveh številk, izdanih v letu 2011, 2. dokazilo o vpisu v razvid medijev (del prijavnega obrazca) in 3. recenzija o ustreznosti revije glede na področje, ki ga revija pokriva, oddana na obrazcu za recenzente, ki je del prijavnega obrazca. Recenzent mora biti strokovnjak z znanstvenim nazivom s področja, ki ga pokriva revija, in ne sme biti član uredništva ne uredniškega odbora revije. Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec iz razpisne dokumentacije in zgoraj navedene obvezne priloge. Komisija bo v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. 8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog 8.1. Rok za predložitev vlog in način predložitve ne glede na način dostave: Vloge morajo v zapečateni ovojnici na glede na način dostave prispeti v vložišče ministrstva (na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije, Masarykova 16, 1000 Ljubljana) do petka, 17. avgusta 2012, do 14. ure (velja tudi priporočena pošiljka s poštnim žigom do vključno 17. 8. 2012). 8.2. Opremljenost vloge – obvezne oznake na ovojnici: – vidna označba: "Ne odpiraj – vloga na javni razpis za subvencioniranje otroške, mladinske in strokovne periodike v letu 2012: sklic na 6130-7/2012", – naslov ministrstva in – naslov vlagatelja. 8.3. V vsaki poslani pošiljki je lahko le po ena vloga. 8.4. Nepravilno označene ali nepravilno izpolnjene vloge ter vloge, ki niso oddane v roku, se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene predlagatelju. 9. Odpiranje vlog: postopek javnega razpisa in odpiranje vlog, prispelih na razpis, vodi strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo potekalo 20. 8. 2012. Glede na pričakovano veliko število vlog odpiranje vlog ne bo javno. 10. Rok, v katerem bodo predlagatelji vlog obveščeni o izidu javnega razpisa Predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog. Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vložijo pisno pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje otroške, mladinske in strokovne periodike v Republiki Sloveniji v letu 2012«. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku 15 dni s sklepom. 11. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisni dokumentaciji 11.1. Razpisna dokumentacija obsega: – podatke o razpisu, – postopek in merila za izbor revij, – opis vloge na razpis, – vzorec pogodbe, – vzorec zahtevka za izplačilo, – vzorec vmesnega/končnega poročila in – prijavni obrazec MIZKŠ SOMP/2012. 11.2. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, www.mizks.gov.si. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo tudi osebno, v vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan, med 9. in 13. uro. 11.3. Dodatne informacije: vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri Tonetu Vrhovniku Straki, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, Ljubljana, osebno ali po tel. 01/400-57-20, vsak delavnik, od 9. do 13. ure. 12. Prepoved dvojnega financiranja: za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ne sme prejeti sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel sredstva za isto opravljeno delo tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost