Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

2495. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja BL – S 24 Mlino, stran 6111.

Na podlagi sedmega odstavka 96. člena in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/11, 106/10 in 43/11) in 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09) je župan Občine Bled sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja BL – S 24 Mlino
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja BL – S 24 Mlino (v nadaljevanju ZN) po skrajšanem postopku
Ocena stanja:
Obravnavano območje, ki predstavlja vzpetino zahodno od starega jedra vasi Mlino, se od sprejetja Odloka o ZN ni spremenilo.
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN po skrajšanem postopku:
Zaradi potrebe po spremenjeni, manjši gostoti pozidanosti območja ter ureditvi prometne infrastrukture in gradnje v smislu funkcionalnejših rešitev, česar sedanji izvedbeni prostorski akt ne dopušča, se pristopi k spremembam ZN.
Ker predmet sprememb ni bistvena sprememba sedaj veljavnih prostorskih ureditev in ne vpliva na rabo sosednjih zemljišč, se spremembe in dopolnitve ZN skladno s 17. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju pripravijo po skrajšanem postopku.
Pravna podlaga:
Veljavni Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Uradni list RS, št. 95/02, z dne 13. 11. 2002);
Veljavni ZN za območje urejanja BL – S 24 Mlino;
Sedmi odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in 17. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A; Uradni list RS, št. 108/09).
2. Predmet in okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN
Predmet sprememb in dopolnitev je zmanjšana gostota pozidave in določitev funkcionalnejših rešitev.
Ureditveno območje obsega območje sedaj veljavnega ZN s parc. št. 936/4, 936/10, 936/11, 936/14 in 936/15 k.o. Želeče ter vplivnim območjem.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
4. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena en mesec po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev ZN je predviden osem mesecev po začetku priprave ZN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
5. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN
Pristojni nosilci urejanja prostora v postopku sprememb in dopolnitev ZN so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj
5. Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj,
6. Telekom Slovenije, Ul. Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj,
7. UPC Telemach, C. Ljubljanske brigade 23, 1000 Ljubljana,
8. Adria plin d.o.o., Dunajska c. 7, 1000 Ljubljana,
9. Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.
Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku. Ker gre za spremembo veljavnega izvedbenega akta, celovita presoja vplivov na okolje ni potrebna.
6. Potrebne strokovne podlage
Za pričetek priprave sprememb in dopolnitev ZN bo izdelovalec pripravil naslednje strokovne podlage:
– geodetski posnetek zemljišč v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu,
– idejne zasnove območja,
– ostale strokovne podlage v skladu z ZPNačrt, kolikor bo to potrebno.
7. Obveznosti financiranja priprave sprememb in dopolnitev ZN
Vse obveznosti iz naslova financiranja priprave sprememb in dopolnitev ZN (izdelavo geodetskega posnetka, vseh potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, celotno izdelavo sprememb in dopolnitev ZN) nosi pobudnik in naročnik. Postopek za Občino Bled ne pomeni finančnih bremen.
8. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj vodi Občina Bled.
9. Objava sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev ZN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Bled in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-1/2012
Bled, dne 23. julija 2012
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost