Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2513. Odlok o imenovanju ministra za zunanje zadeve

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2514. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2515. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2516. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2517. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2584. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kombinirani nomenklaturi carinske tarife
2585. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996
2586. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov

Odloki

2588. Odlok o spremembi odloka o določitvi regionalnih cest

Sklepi

2589. Sklep o določitvi blaga, ki se začasno izvaža na oplemenitenje in pri vrnitvi tega blaga, ni potrebno preverjanje njegove istovetnosti

Drugi akti

2587. Soglasje k cenam naftnih derivatov
2590. Soglasje k ceni utekočinjenega naftnega plina

MINISTRSTVA

2518. Odredba o spremembi odredbe o pogojih za odkup pšenice in rži 1996/97
2519. Odredba o dopolnitvi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev iz Zvezne Republike Jugoslavije,...
2520. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev iz Republike Turčije
2521. Odredba o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov
2522. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
2523. Odredba o normativih in standardih za financiranje višjih strokovnih šol
2524. Pravilnik o spremembi pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
2525. Količnik za preračun katastrskega dohodka
2558. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Črnomelj - agromelioracijski kompleks Lipa-Hrast
2559. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Piran
2560. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Brežice
2561. Odredba o spremembi odredbe o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Velenje za leto 1996
2562. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Kungota
2563. Odredba o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju Občine Semič
2564. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na kompleksu Stranska vas na območju Občine Semič
2565. Odredba o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju Občine Črnomelj
2566. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Črnomelj - agromelioracijski kompleks Črnomelj I
2567. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Šentjur pri Celju - Planina
2568. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Krško
2569. Odredba o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju Občine Krško
2570. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka za obnovo trajnih nasadov na območju Občine Krško
2571. Odredba o uvedbi namakanja na območju Občine Starše
2572. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka za ureditev trajnih nasadov na območju Občine Ajdovščina
2573. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na zemljiščih, predvidenih za vinogradniško proizvodnjo na območju Občine Trebnje
2574. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Pesnica
2575. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijsekga postopka na območju Občine Lendava
2576. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Lenart
2577. Odredba o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju Občine Lenart
2578. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracij in obnovi vinogradnih nasadov na območju Občine Slovenske Konjice
2579. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracij in obnovi vinogradnih nasadov na območju Občine Zreče
2580. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Žalec
2581. Odredba o uvedbi namakanja na območju Mestne občine Maribor

USTAVNO SODIŠČE

2526. Odločba o ugotovitvi, da določbe zadnje alinee tretjega odstavka 1. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti sklada za razvoj Republike Slovenije in obveznostih Agencije Republike Slovenije...
2527. Sklep o sprejemu pobude ter začasnem zadržanju izvrševanja 7. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov v delu,...
2528. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanju 3. člena odloka o financiranju krajevnih skupnosti iz sredstev proračuna Mestne občine Ljubljana z določitvijo načina izvršitve zadržanja
2529. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 546. člena zakona o kazenskem postopku in prvi odstavek 250. člena zakona o prekrških nista v skladu z ustavo
2530. Odločba o ugotovitvi skladnosti tretjega odtavka 18. člena in dela 19. člena zakona o lokalni samoupravi v ustavo ter o ugotovitvi neskladnosti zakonske ureditve z ustavo, ker ne ureja glavnih statusnopravnih značilnosti ožjih delov...
2531. Odločba o ugotovitvi, da zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, ki se na stečaje začete pred uveljavitvijo zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji še uporabljajo, ni v neskladju z ustavo
2532. Odločba o odpravi predloga odlokov Komisije Državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, o začetku postopka za oceno ustavnosti in o začasnem zadržanju izvrševanja prvega odstavka 6. člena zakona o začasni ureditvi ...

BANKA SLOVENIJE

2582. Sklep o pogojih in načinu registracije kreditnih poslov s tujino

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2533. Sklep o razvrstitvi zdravil na liste
2534. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
2583. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji

OBČINE

Beltinci

2535. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 1996

Bohinj

2536. Odlok o komunalnih taksah v Občini Bohinj
2537. Pravilnik o sofinanciranju obnove degradirane travne ruše

Dobrepolje

2538. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Gorišnica

2555. Odlok o grbu in zastavi Občine Gorišnica
2556. Odlok o obliki in vsebini pečata Občine Gorišnica
2557. Sklep o povečanju vrednosti povračil za priključke na vodovodno omrežje na celotnem območju Občine Gorišnica

Grosuplje

2539. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje

Kobarid

2540. Sklep o določitvi parkirnih območij in cen parkiranja ob rekah Soči in Nadiži za leto 1996

Kobilje

2541. Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin v Občini Kobilje
2542. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobilje

Kočevje

2543. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje za leto 1995
2544. Odlok o občinskih upravnih taksah
2545. Odlok o komunalnih taksah v Občini Kočevje
2546. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem

Krško

2547. Poročilo o izidu volitev članov sveta Krajevne skupnosti Brestanica iz II. volilne enote

Laško

2548. Odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja v Občini Laško
2549. Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v prometu Občine Laško
2550. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov sprememb in dopolnitev zazidalnih načrtov območij oznak KS 2, KS 3 in KC 2/1

Lendava

2551. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada občin Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Kobilje

Ljutomer

2552. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselje Godemarci in Precetinci v Krajevni skupnosti Radoslavci

Mežica

2553. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni pozidanega in nepozidanega stavbnega zemljišča

Slovenske Konjice

2554. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1996
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti