Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2565. Odredba o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju Občine Črnomelj, stran 3500.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odločba US RS) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju Občine Črnomelj
1. člen
S to odredbo se uvede hidromelioracijski postopek – namakanje kmetijskih zemljišč na območju Občine Črnomelj.
2. člen
Hidromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
Jožef Črnič, Griblje 53, Gradac
parc. št. 3030, 3031, 3032
Jože Križan, Griblje 81, Gradac
parc. št. 2815, 2820, 2821, 2901
Jožef Štubler, Griblje 44, Gradac
parc. št. 2802
Jožef Štrucelj, Griblje 85, Gradac
parc. št. 2799
Jožef Brodarič, Griblje 72, Gradac
parc. št. 2826, 2902, 2903, 2904
Nikolaj Hlebec, Griblje 7, Gradac
parc. št. 1619, 910, 914/1, 914/2, 909
Anton Filak, Griblje 11a, Gradac
parc. št. 1574, 1573, 1575, 913/1, 913/2, 917, 925, 926/2
Jože Šimec, Griblje 66, Gradac
parc. št. 2818
Jožefa Kure, Griblje 41, Gradac
parc. št. 2800, 2824
Anton Križan, Griblje 42, Gradac
parc. št. 2816, 2823
Anton Milek, Griblje 50, Gradac
parc. št. 2825
Anton Piškurič, Griblje 26, Gradac
parc. št. 2801
Anton Jerčinovič, Griblje 65, Gradac
parc. št. 2819
Anton, Neža Macele, Griblje 87, Gradac
parc. št. 2828
Anton Husic, Griblje 90, Gradac
parc. št. 2831, 2832
Ivan Moravec, Paka 12, Ribnik
parc. št. 2829
Ljubica, Ivan in Janko Lukač, Pravutina 49, Žakanje
parc. št. 2805
Dragica in Jože Brinc, Griblje 48, Gradac
parc. št. 2827
Nikola Gebič, Pravutina 85, Ribnik
parc. št. 2803
Franjo Miketinac, Pravutina 16, Ribnik
parc. št. 2804
Alojz Štrucelj, Griblje 6, Gradac
parc. št. 922, 923/3, 945/2
Alojz Totter, Griblje 13, Gradac
parc. št. 942/1, 942/2, 9424/4
Ivana Totter, Griblje 13, Gradac
parc. št. 926/1
vse k.o. Griblje.
Meje območij hidromelioracij so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju in pri Kmetijski svetovalni službi pri Kmetijskem zavodu Ljubljana, Enota za kmetijsko svetovanje Črnomelj.
Investicijsko tehnična dokumentacija je v skladu s programom agrarnih operacij za obdobje 1995-2000 Občine Črnomelj.
3. člen
Investitorji hidromelioracije po tej odredbi so lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, njihov pooblaščenec ali pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za hidromelioracije iz te odredbe zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev za obnovo iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
5. člen
Hidromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za intenzivnejšo rabo po investicijskem programu in zajema:
– izdelava črpališča ob reki Kolpi za potrebe namakanja,
– izdelava akumulacije,
– izdelava primarnega cevovoda s hidrantsko mrežo,
– izdelava sekundarnega omrežja z namakalno opremo za posamezne parcele.
Investitorji iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti vsa potrebna dela v skladu z investicijskim programom.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo del v roku določenem v investicijskem programu, odredi Upravna enota Črnomelj – organizacijska enota pristojna za kmetijstvo v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika iz 1. člena te odredbe.
Investitor je dolžan vsa dela opravljati v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končani hidromelioraciji usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo intenzivno obdelovati trajni nasad in skrbeti za primerno rodovitnost vinograda.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/28/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost