Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2560. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Brežice, stran 3495.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92, 58/95 – odločba US) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 67/94) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Brežice
1. člen
S to uredbo se uvede agromelioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Brežice.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
Blažinčič Heda, Orešje 93, Bizeljsko – k.o. Orešje
parc. št. 924/1-del
Bostole Ivan, Oklukova gora 17, Sromlje – k.o. Zg. Pohanca
parc. št. 646/2-del
Ribič Ivan, Drameljšek 31, Bizeljsko – k.o. Bizeljsko
parc. št. 1502/1-del
Blažinčič Marta, Stara vas 72, Bizeljsko – k.o. Brezovica
parc. št. 278/1-del
Balon Anton, Drenovec 3, Bizeljsko – k.o. Drenovec
parc. št. 179
Bertole Ivan, Sromlje 13, Sromlje – k.o. Sromlje
parc. št. 664-del
Cizl Ivan, Zg. Pohanca 5, Zdole – k.o. Oklukova gora
parc. št. 187-del
Hotko Marija, Bojsno 12, Globoko – k.o. Bojsno
parc. št. 414/1, 414/3-del
Horžen Franc, Črešnjice 73, Cerklje pri Krki – k.o. Stojanski vrh
parc. št. 1204/3-del
Ivačič Albin, Dečno selo 63, Artiče – k.o. Curnovec
parc. št. 1398-del
Iljaš Jože, Bizeljska c. 113, Bizeljsko – k.o. Bizeljsko
parc. št. 512, 513, 572, 573
Jazbec Ivan, Jože, Bizeljska vas 7, Bizeljsko – k.o. Orešje
parc. št. 354, 356, 360
Koren Anton, Orešje 81, Bizeljsko – k.o. Orešje
parc. št. 298, 295-del
Kovačič Martin, Priolova 6, Maribor – k.o. Bizeljsko,
parc. št. 1522/1
– k.o. Vitna vas, parc. št. 3/3
Kvartuh Ivan, Koritno 12, Jesenice na Dolenjskem – k.o. Velika dolina
parc. št. 1833, 1839, 1832/1
Kunst Franc, Orešje 78, Bizeljsko – k.o. Orešje
parc. št. 307/2, 1022/1, 1023, 1024/1, 1024/2
Kelhar Franc, Brezovica 31, Bizeljsko – k.o. Vitna vas
parc. št. 678/3-del
Lipar Mihael, Blatno 25, Pišece – k.o. Blatno
parc. št. 181-del
Lipej Ivan, Pot na Žalce 7, Bizeljsko – k.o. Drenovec
parc. št. 941, 942
Lepšina Franc, Stara vas 19, Bizeljsko – k.o. Bizeljsko
parc. št. 1176-del
Lupšina Živko, Vinarska c. 7, Bizeljsko – k.o. Drenovec
parc. št. 619
Mihelin Jože, Stara vas 86A, Bizeljsko – k.o. Stara vas
parc. št. 1162/2, 1168-del
Oštrbenk Franc, Žejno 11, Krška vas – k.o. Cerina
parc. št. 1299/13-del, 1254/13
Petrišič Franc, Orešje 84, Bizeljsko – k.o. Orešje
parc. št. 932/1-del
Pinterič Simon, Bizeljska c. 115, Bizeljsko – k.o. Drenovec
parc. št. 22, 23, 24
Preskar Marjan, Boršt 28, Cerklje pri Krki – k.o. Globočice
parc. št. 71
Petan Marija, Volčje 26, Sromlje – k.o. Zg. Pohanca
parc. št. 417/2, 417/3, 417/4, 417/5
Plevnik Vlado, Pišece 110, Pišece – k.o. Pišece
parc. št. 727, 729
Petan Terezija, Oklukova gora 13, Sromlje – k.o. Oklukova gora
parc. št. 252-del
Pšeničnik Ivan, Vrhje 68, Kapele – k.o. Vrhje
parc. št. 444/1, 444/2
Rožman Frančiška, Pišeška c. 8, Bizeljsko – k.o. Podgorje
parc. št. 691/3, 695/1
Rožman Vinko, Gregovce 6A, Bizeljsko – k.o. Bizeljsko
parc. št. 1110, 1257/1
Rožman Marija, Artiče 25, Artiče – k.o. Sromlje
parc. št. 80-del
Varlec Jože, Podgorje 38, Pišece – k.o. Podgorje
parc. št. 691/4, 741/1
Varlec Martin, Greta, Blatno 28, Pišece – k.o. Blatno
parc. št. 131-del
Zagmajster Ivan, Gradišče 43, Bizeljsko – k.o. Bizeljsko
parc. št. 1475
Zagmajster Anton, Orešje 76, Bizeljsko – k.o. Orešje
parc. št. 524/1-del
Zorenč Franc, Vladimira, Bizeljska c. 109, Bizeljsko – k.o. Bizeljsko
parc. št. 1241/2, 1243
Zavišek Anton, Bukovje 37, Bizeljsko – k.o. Bukovje
parc. št. 222
Žibert Karl, Vel. Mraševo 38, Podbočje – k.o. Cerklje
parc. št. 714/1
Neral Ivan, Dečno selo 42, Artiče – k.o. Dečno selo
parc. št. 331/1
Kodrič Marija, Magdalena, Šutna 2, Podbočje – k.o. Bušeča vas
parc. št. 467/1
Žerjav Franc, Curnovec 22, Sromlje – k.o. Sromlje
parc. št. 352-del
Volčanjšek Stanko, Sromlje 20, Sromlje – k.o. Sromlje
parc. št. 442-del
Varlec Ivan, Blatno 37, Globoko – k.o. Blatno
parc. št. 1339-del
Petan Jožica, Arnova sela 24, Artiče – k.o. Arnova sela
parc. št. 47, 48
Petan Rezika, Oklukova gora 13, Artiče – k.o. Oklukova gora,
parc. št. 246/1, 245/1, 234
– k.o. Volčje, parc. št. 170
Koršič Mirko, Arnova sela 23, Artiče – k.o. Arnova sela
parc. št. 58/2, 55, 58/1-del, 54-del
Molan Franc, Arnova sela 17, Artiče – k.o. Arnova sela
parc. št. 21/1, 19-del, 18/1-del, 11/1
Strnad Alojz, Arnova sela 6, Artiče – k.o. Arnova sela
parc. št. 145/3-del, 145/4-del
Cerjak Stanko, Dečno selo 62, Artiče – k.o. Curnovec
parc. št. 1148/1, 1149-del, 1148/2
Bogovič Jože, Dečno selo 52, Artiče – k.o. Arnovo selo
parc. št. 143/8, 143/12
Klavžar Jože, Dečno selo 3, Artiče – k.o. Dečno selo
parc. št. 575, 576, 579-del, 577-del
Butkovič Jože, Dečno selo 34, Artiče – k.o. Curnovec
parc. št. 1328/2-del
Veble Anton, Nimnik 8, Bizeljsko – k.o. Bizeljsko
parc. št. 959
Grahek Jožefa, Dečno selo 68, Artiče – k.o. Dečno selo
parc. št. 321/2, 325, 324-del
Petan Marija, Volčje 26, Artiče – k.o. Zg. Pohanca
parc. št. 416, 414/1-del, 415-del
Bratanič Leon, Brezje 11, Globoko – k.o. Brezje
parc. št. 217, 228, 62, 63, 64, 82
Deržanič Darko, Arnova sela 20, Artiče – k.o. Arnovo selo
parc. št. 4-del, 5/1, 117-del, 118-del
Černoga Sonja, Zdole 23, Zdole – k.o. Oklukova gora
parc. št. 299, 300
Rajterič Ivan, Orešje 87, Bizeljsko – k.o. Orešje
parc. št. 130-del
Krošelj Janko, Arnova sela 50, Artiče – k.o. Arnova sela
parc. št. 917, 907, 915/1-del
Grmšek Marija, Pečice 20, Podsreda – k.o. Križe
parc. št. 1749, 1748/3
Kunej Silvo, Zg. Pohanca 3, Artiče – k.o. Zg. Pohanca
parc. št. 38, 39, 8/2, 7, 10, 15
Kovačič Hedica, Dramlja 1, Bizeljsko – k.o. Vitna vas
parc. št. 1308, 1310, 1311
Savnik Jože, Arnova sela 53, Artiče – k.o. Arnovo selo
parc. št. 345/4, 349/2
Zorko Jože, Arnova sela 5, Artiče – k.o. Arnova sela
parc. št. 181
Balas Franc, Arnovo selo 30, Artiče – k.o. Arnovo selo
parc. št. 473, 655, 466/1-del
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS – k.o. Šentlenart
parc. št. 809/55
Verstovšek Miran, Pleterje 20, Krško – k.o. Zg. Pohanca
parc. št. 477/1, 477/2, 472/3, 473, 474, 475, 476
Jarkovič Anton, Brod 23, Podbočje – k.o. Stojanski vrh
parc. št. 1147/1, 1147/2, 1147/3, 1147/4, 1147/5
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma Kmetijsko svetovalni službi Brežice.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih melioracijskih območjih.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec, ali
– pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki ali uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu, in zajema:
– krčenje izrojenih nasadov in druge drevesne rasti ter grmičevja,
– zasipanje depresij in planiranje,
– kalcifikacija in založno gnojenje po gnojilnem načrtu,
– rigolanje in brananje,
– količenje in druga dela po investicijskem programu.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na agromelioracijskih območjih iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti očiščevalna dela na zemljiščih.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu, odredi Upravna enota Brežice – organizacijska enota, pristojna za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih, izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča iz 2. člena te odredbe.
Investitor mora vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/09/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti