Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2559. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Piran, stran 3494.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92, 58/95 - odločba US RS) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 67/94) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Piran
1. člen
S to uredbo se uvede agromelioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Piran.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
A - Agromelioracija za sadovnjake:
Mally Klavdij in Livijana, Ul. XXX. divizije 4, Lucija
– k.o. Nova vas
parc. št. 166, 165
Pucer Breda, Puče 48, Šmarje - k.o. Sečovlje
parc. št. 6178, 6177, 6176, 6179, 6180, 6181
B - Agromelioracija za oljke:
Bažika Valter, Parecag 40, Sečovlje - k.o. Sečovlje
parc. št. 248, 249
Bonin Bruno, Seča 105, Portorož - k.o. Piran II
parc. št. 5680
Borovničar Tomo, Oljčna pot 19, Piran - k.o. Piran II
parc. št. 990/3, 994/4, 1012, 1013/2
Bubnič Lovrenc, Strunjan 106, Strunjan - k.o. Piran II
parc. št. 2426/1, 2425/1 in 2416/1 k.o. Portorož
Ferjančič Stane, Liminjanska 79, Portorož - k.o. Piran II
parc. št. 4332/1
Fonda Elviro in Nives, Kampolin 115, Portorož - k.o. Piran II
parc. št. 3046/6, 3046/3
Hvala Elda, Venčeslav, Parecag 19, Sečovlje - k.o. Sečovlje
parc. št. 1040
Južnič Samo, Zonta Neva, Stritarjeva 3, Koper - k.o. Portorož
parc. št. 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370
Klobas Elio, Strunjan 47a, Strunjan - k.o. Portorož
parc. št. 2972/1
Klobas Sonja, Radojkovič Angela, Sečovlje 9, Sečovlje
– k.o. Sečovlje
parc. št. 2341/2
Knez Vili, Malija 64, Izola - k.o. Portorož
parc. št. 2029, 2030, 2031, 2032/1, 2035, 2036, 2033/1
Krmac Klavdij, Ul.borcev 14, Lucija - k.o. Portorož
parc. št. 2014, 2015, 2016, 1993/3, 2026/4, 2026/4, 2026/5, 2020/1, 2010, 2011, 2012, 2013/1, 2013/2, 2020
Markočič Danilo, Rožna pot 3, Izola - k.o. Piran II
parc. št. 318/3
Mlačnik Marko, Vinjole 28, Portorož - k.o. Raven
parc. št. 248, 249, 254, 255
Praček Jože, Parecag 123, Sečovlje - k.o. Sečovlje
2365/2, 2366
Pucer Emil, Padna 52, Sečovlje - k.o. Nova vas
parc. št. 566
Ruzier Pierina, Černe Lado, Parecag 115a, Sečovlje - k.o. Sečovlje
parc. št. 2357
Stipančič Just, Lucan 13b, Portorož - k.o. Portorož
parc. št. 3969/2, 3961, 3954, 3957
Špeh Peter, Sečovlje 123, Sečovlje - k.o. Sečovlje
parc. št. 2561
Špeh Marjan, Sv. Peter 140, Sečovlje - k.o. Raven
parc. št. 1629, 1630, 1637, 1638
Šteger Zvonko, Fazanska 2, Portorož - k.o. Sečovlje
parc. št. 305, 311, 312
Udovič Bojan, Parecag 173a, Sečovlje - k.o. Sečovlje
parc. št. 1988, 1990, 1991, 2006, 2010
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma KVZ Nova Gorica, Kmetijski svetovalni službi Koper.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih melioracijskih območjih.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec, ali - pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki ali uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu in zajema:
– čiščenje terena zarasti,
– planiranje,
– globoka obdelava tal in
– založno gnojenje po analizi tal.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na agromelioracijskih območjih iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti očiščevalna dela na zemljiščih.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu, odredi Upravna enota Piran - organizacijska enota, pristojna za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih, izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča iz 2. člena te odredbe.
Investitor mora vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 355-03/20/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost