Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2582. Sklep o pogojih in načinu registracije kreditnih poslov s tujino, stran 3516.

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena in 19. člena zakona o kreditnih poslih s tujino (Uradni list RS, št. 1/91-I, 63/95) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Banka Slovenije
S K L E P
o pogojih in načinu registracije kreditnih poslov s tujino
1. Domače osebe, ki sklepajo posle v smislu zakona o kreditnih poslih s tujino oziroma nastopajo v vlogi pooblaščencev skleniteljev posla, so dolžne te posle predložiti v registracijo Banki Slovenije na način, ki ga predpisuje ta sklep. Banka Slovenije registrira in spremlja posle na podlagi obrazcev, ki so jih dolžni predložiti obvezniki in so sestavni del tega sklepa.
Glede registracije se med kreditne posle po tem sklepu uvrščajo tudi pravni posli dajanja garancij in drugih oblik poroštva.
2. Domače osebe predložijo Banki Slovenije naslednje obrazce, kadar odobravajo kredite tujini:
1) prijavo na obrazcu KO-2 ter plan črpanja na obrazcu KO-3;
2) prijavo o spremembah dogovorjenih pogojev oziroma stornu na obrazcu KO-2;
3) poročilo o črpanju, plačilu glavnice, obresti in stroškov ter odpisu ali pripisu in pobotu, in sicer na obrazcu KO-3;
4) okvirno prijavo na obrazcu KO-2 in obrazec KO-7, če je pri kreditiranju udeleženih več kreditorjev.
3. Domače osebe predložijo Banki Slovenije naslednje obrazce, kadar najemajo kredite v tujini:
1) prijavo na obrazcu KZ-2, skupaj s planom črpanja in planom odplačila na obrazcu KZ-3 oziroma KZ-4;
2) spremembo oziroma storno prijave na obrazcu KZ-5;
3) poročilo o črpanju na obrazcu KZ-3 in odplačilu na obrazcu KZ-4;
4) specifikacijo na obrazcu KZ-7.
4. Domače osebe so dolžne predložiti Banki Slovenije ustrezne obrazce iz druge in tretje točke v petih delovnih dneh po nastanku poslovnih dogodkov.
Ne glede na določilo prvega odstavka te točke domače osebe niso dolžne predložiti Banki Slovenije ustreznih obrazcev v primerih, ko skupna obveznost, oziroma terjatev do posameznega upnika, oziroma dolžnika ne presega 1,000.000 SIT. Vendar pa se v tem primeru te obveznosti in terjatve vključujejo v stanje obveznosti in terjatev, ki jih domače osebe poročajo na obrazcu SK-V na podlagi navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino.
Domača oseba in Banka Slovenije se lahko dogovorita tudi za drugačen način in roke spremljanja poslov.
Obrazcem KO-2, KO-7, KZ-2, KZ-5 in KZ-7 priložijo domače osebe tudi ustrezne pogodbe in dokazila.
Domače osebe so dolžne v obrazec prijave kredita najetega v tujini (obrazec KZ-2) navesti vsakršno obliko zavarovanja kreditnega posla in predložiti ustrezen dokument o zavarovanju oziroma izjavo, da kreditni posel ni zavarovan.
5. Banke pošiljajo Banki Slovenije desetdnevna poročila o stanju, planih odplačil in prometu v zvezi s kratkoročnimi krediti najetimi v tujini, na obrazcu KP-1 in sicer za stanje na vsak 10., 20. in zadnji dan v mesecu.
Ti krediti se ne registrirajo na KZ obrazcih.
Ne glede na določila prvega in drugega odstavka te točke je potrebno posle, najete za Republiko Slovenijo, registrirati na KZ obrazcih pri Banki Slovenije. Banke teh poslov v poročilih iz prvega odstavka te točke ne navajajo.
6. Banke so dolžne poročati Banki Slovenije o vsakem sklepu banke, s katerim je bila sprejeta odločitev o sklenitvi kreditnega posla s tujino, kadar znesek kredita oziroma dane garancije presega 10% jamstvenega kapitala ali 300,000.000 SIT, vsaj petnajst delovnih dni pred predvideno sklenitvijo posla.
Poročilo mora biti poslano v treh delovnih dneh od sprejetja sklepa banke in mora vsebovati informacije o bistvenih sestavinah pogodbe, predvsem pa znesek, valuto, ročnost in predvideni datum črpanja kredita.
Banka je dolžna poročati Banki Slovenije tudi o vseh spremembah sklepa banke, ki se nanašajo na bistvene sestavine pogodbe.
7. Banke in ostale gospodarske družbe pošiljajo Banki Slovenije poročila o stanju in prometu v zvezi z garancijami in poroštvi na obrazcu KP-2 v desetih delovnih dneh tekočega meseca za pretekli mesec.
Zavarovalnice pošiljajo na obrazcu KP-Z Banki Slovenije mesečno poročilo o stanju in prometu obveznosti iz naslova kakršnekoli posredne ali neposredne vrste zavarovanja, ki se navezujejo na kreditni posel sklenjen med domačimi in tujimi osebami.
8. S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o pogojih in načinu registracije kreditnih poslov s tujino (Uradni list RS, št. 18/91-I, 32/92, 25/93, 60/93 in 10/95), razen v delu, ki določa obliko in vsebino obrazcev.
9. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Banke Slovenije
Guverner
France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost