Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2544. Odlok o občinskih upravnih taksah, stran 3478.

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 1. in 4. člena zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90, 4/91, 20/91, 12/92, 19/92, 8/93, 16/94 in 19/95) in 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95 in 48/95), je Občinski svet občine Kočevje na 18. seji dne 16. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o občinskih upravnih taksah
1. člen
Na območju Občine Kočevje se za vloge, odločbe, potrdila ter za druge spise in dejanja pri organih občinske uprave, plačujejo občinske upravne takse.
Za spise in dejanja iz občinske pristojnosti ter za druga dejanja v upravnih stvareh, se glede vrednosti točke uporabljajo določbe zakona o plačevanju določenih upravnih taks (Uradni list RS, številka 34/91-I in 13/93).
2. člen
Takse se smejo zaračunati samo za spise in dejanja, ki so določeni v taksni tarifi tega odloka.
Taksna tarifa je sestavni del tega odloka in določa število točk glede na vrednotenje posameznega dejanja občinskega upravnega organa.
3. člen
Občinske upravne takse se plačujejo v gotovini.
Takso mora plačati tisti, ki s svojo vlogo oziroma zahtevo sproži postopek za dejanja, ki so predvidena v taksni tarifi.
Če sta za isti spis ali dejanje dva taksna zavezanca ali več, je njihova obveznost solidarna.
4. člen
Zavezanci za plačilo takse so: fizične osebe, gospodarski subjekti in pravne osebe, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.
Zavezanec za plačilo takse je tudi skupina občanov, ki nima statusa pravne osebe.
5. člen
Takse ne plačujejo državni organi, samoupravne organizacije in skupnosti, ki jih določa zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, številka 18/90-prečiščeno besedilo, popravek v št. 33/90, 20/91-I in 12/92).
Taks so oproščeni tudi spisi in dejanja, ki jih določa 20. člen zakona o upravnih taksah.
6. člen
Za občinske upravne takse veljajo oprostitve in olajšave, ki jih določa zakon o upravnih taksah.
7. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana upravna taksa, je treba navesti, da je taksa plačana, kolikšen znesek in po kateri številki taksne tarife.
8. člen
Naravnost od stranke se ne sme sprejeti vloga oziroma zahteva, za katero ni plačana upravna taksa.
Če pa pride vloga oziroma zahteva po pošti, se pošlje taksnemu zavezancu pismeni opomin, naj v 10 dneh po prejemu opomina plača takso v skladu s tem odlokom.
9. člen
Če taksni zavezanec ne plača takse po opominu, se mu ne izda odločba, mnenje oziroma drugo dejanje, za katero je pristojen organ občinske uprave.
10. člen
Takso je treba plačati takrat, ko nastane taksna obveznost.
Taksna obveznost pa nastane, ko vloga prispe po pošti, oziroma se izroči pristojnemu organu občine.
11. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti enake pravice in obveznosti, kot jih imajo slovenski državljani.
12. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal večjo takso, kot je predpisana, ima pravico do povrnitve vse oziroma preveč plačane takse.
13. člen
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen župan, oziroma, po njegovem pooblastilu, načelnik urada župana.
14. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 417-3/96-121
Kočevje, dne 18. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.
             TAKSNA TARIFA

                          Taksa v točkah

              I. Vloge


              Tar. št. 1

Za prošnje, zahteve, predloge, prijave,
priglasitve in druge vloge, če ni v tej tarifi
predpisana kakšna druga taksa.                 5


              Tar. št. 2

Za vlogo, s katero stranka zaprosi za koncesijo 120


              Tar. št. 3

Za vloge o odkupu, menjavi ali najemu
družbene lastnine v splošni rabi
Opomba: Taksa se ne plača za poznejše
vloge, ki so potrebne tekom postopka.             100


              Tar. št. 4

Za vloge o odkupu in menjavi družbene
lastnine oziroma pravice uporabe                80


              Tar. št. 5

Za vlogo o izdaji mnenja o podaljšanju
obratovalnega časa za gostinske dejavnosti           20


             II. Potrdila

Za pritožbo zoper odločbo ali sklep, izdan v upravni stvari.


              Tar. št. 6

Za izdajo potrdila o vrsti rabe po veljavnem
družbenem planu, izdanega na podlagi posebnega
ugotovitvenega postopka                    20


              Tar. št. 7

Za izdajo potrdila o vrsti rabe po veljavnem
družbenem planu, izdanega na podlagi uradnih evidenc      10


             III. Odločbe

              Tar. št. 8

Za izdajo odločbe o obratovalnem času trgovin.
Opomba: Za odločbo o pritožbi se ne plača taksa.        20


              Tar. št. 9

Za vse odločbe, za katere ni prepisana
posebna taksa                         20


              IV. Opomin

              Tar. št. 10

Za opomin za plačilo takse od zneska neplačane takse:

1. nad 75 točk                         50

2. do 75 točk                         15


AAA Zlata odličnost