Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2571. Odredba o uvedbi namakanja na območju Občine Starše, stran 3508.

Na podlagi 101. in 103. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90, 5/91 ter 46/92 in 58/95 odl. US) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. členom zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi namakanja na območju Občine Starše
1. člen
S to odredbo se uvede namakanje ter izvedba kompleksnega namakalnega sistema na kmetijskih zemljiščih, na območju Občine Starše, na površini 65 ha.
2. člen
Namakanje kmetijskih zemljišč po tej odredbi obsega ukrepe za zagotavljanje optimalnega vodnega režima za intenzivno kmetijsko pridelavo.
3. člen
Namakanje se uvede na kmetijskih zemljiščih, ki so vključena v namakalni kompleks Miklavž.
Meje namakalnega območja so določene s parcelnimi štev. v k.o. Loka Rošnja, kot sledi:
parc. štev. 88/16, 88/15, 88/14, 88/13, 88/12, 88/11, 88/10, 88/9, 88/8, 88/7, 88/6, 88/5, 88/4, 88/3, 88/2, 88/1, 87, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8, 86/9, 86/10, 86/11, 86/12, 86/13, 86/14, 86/15, 86/16, 437/1, 438, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 451, 452, 454, 455, 456, 459, 469, 468, 467, 470, 471, 472, 473, 476, 477, 480, 481, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 520, 521, 522, 523, 525, 526, 527, 528, 29, 530, 529, 530, 531, 532, 533/1, 533/2, 533/3, 533/4 in parc. št. 533/5.
Meje območij namakanja ter izvedbe namakalnih sistemov so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko-tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri Konzorciju za namakanje Podravja, Maribor.
4. člen
Namakanje predlaganih kmetijskih zemljišč ter izdelava investicijsko-tehnične dokumentacija je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Starše (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/96).
Kmetijske površine in člen 3 te odredbe ležijo v območjih, ki se urejajo na osnovi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 11/93), ki velja na območju Občine Starše.
5. člen
Investitorji namakanja po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 3. člena te odredbe; zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec, ali
– pravne osebe, ki jih za to ustanovijo oziroma jih za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 3. člena te odredbe.
6. člen
Sredstva za namakanje zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 3. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije, na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
7. člen
Namakanje zemljišč po tej odredbi obsega izgradnjo namakalnega sistema, ki mora biti v skladu z investicijskim programom, ki zajema:
– objekte in naprave, za katere bodo morali lastniki oziroma uporabniki sami zagotoviti sredstva za njihovo delovanje,
– način rabe kmetijskih zemljišč na namakalnem območju,
– prispevek, ki ga plačujejo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč na namakalnem območju za skupne naprave in objekte.
8. člen
Investitor mora vsa dela opraviti v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna organizacija opravila strokovni nadzor nad vsemi deli.
Za izgradnjo namakalnih sistemov, si mora investitor pridobiti predhodno lokacijsko dovoljenje, za izgradnjo objektov pa še gradbeno dovoljenje ter zagotoviti higiensko ustreznost vode za namakanje.
9. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 3. člena te odredbe mora biti po končani izgradnji namakalnega sistema usklajena z novo kakovostjo zemljišč, ustrezati mora predpisom o dobrem gospodarjenju in izvedena uskladitev katastrskih podatkov z dejanskim stanjem v naravi.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 3. člena te odredbe morajo redno vzdrževati objekte in naprave na svojih zemljiščih tako, da so trajno uporabni ter vzdrževati doseženo rodovitnost namakalnih zemljišč.
10. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-01/0026/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost