Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2546. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem, stran 3483.

Na podlagi 4. in 111. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-I in 21/94) in 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95 in 48/95-I), je Občinski svet občine Kočevje na 18. seji, dne 16. 7. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o oddaji službenih stanovanj v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci do službenih stanovanj, merila za dodeljevanje stanovanj v najem, točkovanje ter postopek oddaje službenih stanovanj.
2. člen
Službena stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v lasti Občine Kočevje, ki so namenjena za zadovoljevanje stanovanjskih potreb kadra, zaposlenega v javnih zavodih s področja družbenih dejavnosti, katerih ustanoviteljica je Občina Kočevje, v občinskih javnih podjetjih in občinski upravi. To so: Osnovna šola Zbora odposlancev, Kočevje, Osnovna šola Ob Rinži, Kočevje, Osnovna šola Stara Cerkev, Osnovna šola Fara, Osnovna šola Ljubo Šercer, Kočevje, Glasbena šola Kočevje, Vrtec Kočevje, Center za socialno delo občine Kočevje, Zdravstveni dom Kočevje – za kader, ki je vključen v mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni, Lekarna Kočevje, Knjižnica Kočevje, Muzej Kočevje, Hydrovod Kočevje, Komunala Kočevje in Občinska uprava občine Kočevje.
Do službenih stanovanj je upravičen tudi kader v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica ni Občina Kočevje, njihova normalna dejavnost pa je v občinskem interesu, to sta: Gimnazija Kočevje in Srednja šola Kočevje.
3. člen
Službena stanovanja oddaja v najem župan občine za določen čas, to je za čas trajanja delovnega razmerja upravičencev v dejavnostih, naštetih v 2. členu tega pravilnika.
4. člen
Kandidati so upravičeni do dodelitve službenega stanovanja v najem, če nimajo ustrezno rešenega stanovanjskega problema po kriterijih iz 1. odstavka 6. člena pravilnika.
Določila iz prvega odstavka ne veljajo v primerih, če ni rednega javnega prevoza iz mesta stalnega bivališča do delovnega mesta oziroma je mesto stalnega bivališča oddaljeno nad 35 km.
II. OSNOVE IN MERILA ZA DODELJEVANJE SLUŽBENIH STANOVANJ
5. člen
Službena stanovanja se oddajo v najem na podlagi naslednjih osnov in meril:
I. Pomembnost delovnega mesta               točke
1. direktor, ravnatelj, predstojnik, funkcionar        35
2. pomočnik ravnatelja ali direktorja,
vodja oddelka ali službe in višji upravni delavec
s posebnimi pooblastili                    30
3. profesor, zdravnik, strokovni delavec           25
II. Stopnja dejanske strokovne izobrazbe točke
1. doktorat                          25
2. magisterij                         20
3. visokošolska izobrazba                   15
4. višješolska izobrazba                   10
V primeru, da imata dva ali več kandidatov enako število točk, ima prednost kandidat:
1. ki ima večje število ožjih družinskih članov,
2. ki ima v družini starejše otroke.
III. STANOVANJSKI STANDARDI
6. člen
Pri oddaji službenih stanovanj se upoštevajo naslednji maksimalni standardi:
------------------------------------------
Število            Stanovanjska
družinskih članov       površina m2
------------------------------------------
1                    32
2                    45
3                    58
4                    70
------------------------------------------
Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stanovanjska površina poveča za 15 m2. Stanovanjska površina se nanaša samo na bivalno površino, ki vključuje: sobe, kuhinjo, kabinete, shrambo, WC, kopalnico, predsobo in balkon. Župan občine lahko izjemoma dodeli prosilcu tudi večje stanovanje oziroma manjše stanovanje, če ni na voljo stanovanja po normativu in če prosilec s tem soglaša.
IV. POSTOPEK ODDAJE SLUŽBENIH STANOVANJ
7. člen
Oddelek za gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe Občine Kočevje (v nadaljnem besedilu: pristojni oddelek občinske uprave) pripravi razpis za oddajo službenih stanovanj v najem v primeru pridobitve ali sprostitve službenega stanovanja na podlagi sklepa župana občine. Razpis se javno objavi na oglasni deski Občine Kočevje. O poteku razpisa se obvesti tudi organizacije, navedene v 2. členu tega pravilnika, ki razpis objavijo na svojih oglasnih deskah.
8. člen
Razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem mora vsebovati:
– število in vrsto službenih stanovanj,
– upravičence do najema službenih stanovanj,
– rok, do katerega je treba vložiti prijave,
– dokazila, ki morajo biti priložena prijavi,
– naslov, na katerega se pošlje prijava,
– način in rok objave odločitve o oddaji službenega stanovanja.
9. člen
Obrazloženi prijavi na razpis je potrebno priložiti vsa zahtevana dokazila. Po preteku 8-dnevnega roka, ko je bil prosilec pozvan na priložitev manjkajočih dokazil, se vloga zavrže kot nepopolna.
10. člen
Pristojni oddelek občinske uprave pripravi na podlagi prispelih vlog predlog razdelitve službenih stanovanj ob upoštevanju osnov in meril iz 5. in 6. člena tega pravilnika.
11. člen
Na predlog pristojnega oddelka občinske uprave izda vodja tega oddelka sklepe o dodelitvi službenih stanovanj v najem in o tem obvesti vse prijavljene kandidate, kakor tudi tiste, ki jim stanovanja niso dodeljena.
12. člen
Na sklep vodje pristojnega oddelka občinske uprave je možno vložiti pritožbo županu občine v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa.
13. člen
Na podlagi dokončnega sklepa o oddaji službenega stanovanja v najem, sklene župan občine z izbranim prosilcem najemno pogodbo, s katero se uredijo medsebojni odnosi po določilih stanovanjskega zakona in tega pravilnika.
14. člen
Najemnina za službeno stanovanje se določi z najemno pogodbo. Višina najemnine se ugotavlja na podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 47/95), oziroma veljavnega občinskega odloka.
15. člen
Najemna pogodba se lahko najemniku odpove iz razlogov, navedenih v 53. členu stanovanjskega zakona.
16. člen
Župan občine lahko izjemoma odda v najem službeno stanovanje brez razpisa, v primeru kadrovskih težav pri upravičencih iz 2. člena tega pravilnika, kadar le-ti zaradi upravičenih razlogov ne morejo izvajati svojega programa.
17. člen
Če upravičenci iz 2. člena tega pravilnika nimajo potreb po dodelitvi službenih stanovanj v najem, ali prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev, ostanejo stanovanja nedodeljena. Župan občine lahko ta stanovanja ponudi v najem drugim fizičnim osebam, vendar le za določeno dobo, do enega leta, z možnostjo podaljšanja pogodbe, za profitno najemnino. Po poteku te dobe so upravičenci dolžni vrniti stanovanje.
V. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom, se neposredno uporabljajo določbe stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov.
19. člen
Z dnem objave tega pravilnika preneha veljati pravilnik o oddaji službenih stanovanj Občine Kočevje v najem (Uradni list RS, št. 28/95).
20. člen
Ta pravilnik prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

AAA Zlata odličnost