Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2535. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 1996, stran 3468.

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94 in 14/95) in 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 30. maja 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Beltinci za leto 1996
l. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Beltinci za leto 1996 (v nadaljnem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun Občine Beltinci sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del tega odloka.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.
3. člen
Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 1996 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proračuna za leto 1996 v višini 375,560.976 SIT.
Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna, ki dosegajo 375,560.976 SIT, sredstva razporedijo na:
– tekočo porabo v znesku             256,380.213 SIT
– investicijsko porabo v znesku         102,046.800 SIT
– oblikovanje rezerv v znesku           17,133.963 SIT
4. člen
Če se med izvajanjem proračuna, zaradi spremembe zakona, občinskega odloka ali sklepa Vlade Republike Slovenije, spremeni obseg zagotovljene porabe za proračun Občine Beltinci za tekoče leto, župan občine tako spremembo vnese v proračun občine za tekoče leto, ki s tem postane sestavni del proračuna. Spremembo župan posreduje občinskemu svetu v potrditev.
5. člen
Od vseh prihodkov občinskega proračuna Občine Beltinci se 0,5 odstotka izloči na rezervni sklad Občine Beltinci.
Sredstva rezerv po prejšnjem odstavku tega člena se uporabljajo za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo uporabljati sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci odhodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabnikom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugimi akti predpisani pogoji za uporabo sredstev.
7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov, se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno in v skladu s potrebami med vse nosilce oziroma uporabnike, do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali posebnim aktom organov občine ni drugače določeno.
9. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v občinskem proračunu. Na račun proračuna uporabniki ne smejo brez soglasja občine prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegle za ta namen določena in zagotovljena proračunska sredstva.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni pristojni službi občinske uprave predložiti finančne načrte in programe dela do konca leta za naslednje leto in zaključne račune za preteklo leto najpozneje do 28. februarja tekočega leta.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja župan z delavci občinske uprave in nadzorni odbor.
12. člen
V okviru tekoče porabe proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti zagotavljajo sredstva:
– za delo organov krajevnih skupnosti,
– za pokrivanje stroškov javne razsvetljave,
– za odvoz kosovnih odpadkov in vzdrževanje nekaterih zelenih površin,
– za počastitev dneva starejših občanov.
13. člen
V okviru investicijske porabe proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti v skladu z možnostmi proračuna zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov na področju:
– obnove in izgradnje vaških cest do višine 30% vrednosti po končni situaciji,
– obnove in izgradnje sekundarnega vodovodnega omrežja do višine 30% vrednosti po končni situaciji,
– obnove in izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja do višine 50% vrednosti po končni situaciji (cevi, jaški, cestni požiralniki, čistilna naprava),
– obnova vaških domov do višine 50% vrednosti po končni situaciji,
– za investicije v druge komunalne objekte do 25% vrednosti.
Pri investicijah, ki so navedene v prvem odstavku tega člena, mora krajevna skupnost na območju katere se bo investicija izvajala, predhodno zagotoviti lastno udeležbo v višini razlike do 100% za investicijo potrebnih sredstev. V specifičnih primerih lahko občinski svet spremeni udeležbo krajevne skupnosti iz tega odstavka.
14. člen
Krajevne skupnosti so dolžne pristojni službi občinske uprave predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko leto najpozneje do konca leta za naslednje leto.
Nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti ter smotrnostjo in namenskostjo porabe sredstev občinskega proračuna v krajevni skupnosti opravlja občinska uprava, služba pristojna za finance in proračun, župan in nadzorni odbor.
15. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo v višini 4,13 odstotka prihodkov proračuna.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo za:
– nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo. Če takšne postavke ni, se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan in o tem seznanja občinski svet v skladu z določili statuta občine.
16. člen
Sredstva za amortizacijo uporabnikom proračunskih sredstev se zagotavljajo v skladu z možnostmi proračuna.
17. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Beltinci. Za zakonito uporabo sredstev sta odgovorna tudi zakoniti predstavnik uporabnika proračuna in vodja računovodstva pri uporabniku.
18. člen
Uporabniki proračuna smejo nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela, druga izvajalska dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu z veljavnimi predpisi, brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 1,000.000 SIT (z besedo: milijon tolarjev).
Investicijska, investicijsko vzdrževalna dela in storitve se oddajo s pogodbo, v skladu z veljavnimi predpisi.
19. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna občine, po načelu dobrega gospodarja, upravlja župan Občine Beltinci in obvešča občinski svet.
20. člen
Po sprejetju premoženjske delitvene bilance občin pravnih naslednic dosedanje Občine Murska Sobota, se presežki iz tega naslova vključijo v bilanco prihodkov proračuna Občine Beltinci za leto 1996 in se razporedijo v skladu s sprejetimi sklepi.
21. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 030-5/96
Beltinci, dne 30. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.
      BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 1996

-----------------------------------------------------------------

Zap.  Naziv proračunske postavke
št.
-----------------------------------------------------------------
1   2                            5

1   prihodki za zagotovljeno porabo        326,792,657

1.1.  prenešeni prihodki               165,899,766

1.1.1. prenos presežkov prihodkov iz prejšnjih
    obdobij                     1,196,800

1.1.2. sredstva finančne izravnave          164,702,966

1.2.  prihodki med republiko in občino        155,738,710

1.2.1. dohodnina 30%                 155,738,710

1.3.  prihodki, ki pripadajo občini          4,371,234

1.3.1. davek na promet nepremičnin           1,939,279

1.3.2. posebna taksa za upor. igralnih avtomatov
    zunaj igralnic                  2,431,955

1.4.  prihodki od davkov na premoženje          782,947

1.4.1. davek na dediščine in darila            490,323

1.4.2. davek od iger na srečo               292,624

2   prihodki za druge namene             9,499,697

2.1.  prihodki od taks, povračil, denarne kazni    3,798,441

2.1.1. krajevna, prenočitvena taksa            49,639

2.1.2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest       41,099

2.1.3. denarne kazni                    21,323

2.1.4. odškodnina za izkop. rudnin           3,600,000

2.1.5. nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo      86,380

2.2.  prihodki od lastne dejavnosti          5,701,256

2.2.1. obresti od depozitov               3,000,000

2.2.2. nadomestila za spremembo namembnosti
    zemljišča                    1,390,223

2.2.4. drugi prihodki                  1,311,033

3   prihodki iz naslova sofinanciranj        39,268,622

3.1.  min. za obrambo - sredstva za požarno varnost  1,768,622

3.2.  sofinanciranje dokončanja vrtca v Dokležovju   7,500,000

3.3.  republiška sredstva za izgradnjo vodovoda    15,000,000

3.4.  druga sofinanciranja iz državnega proračuna   15,000,000

    skupaj prihodki                375,560,976

   

    o d h o d k i

A   tekoča poraba                 256,380,213

1   delo občinskih organov             46,327,800

1.1  plače uprave in funkcionarjev          12,670,000

1.2.  drugi osebni prejemki uprave           1,266,000

1.3.  prispevki delodajalca              2,565,000

1.4.  materialni stroški uprave            16,500,000

1.5.  amortizacija osnovnih sredstev - uprava     2,000,000

1.6  odhodki za civilno zaščito in reševanje     1,850,000

1.7.  drugi odhodki za delo občinskih organov     9,476,800

2 

2.1  plače v družbenih dejavnostih          51,392,825

2.1.1. plače v vzgojno-varstvenih zavodih       48,600,000

2.1.2. plače - center za socialno delo         1,729,248

2.1.3. osnovna šola - nadstandard            1,063,577

2.2  materialni stroški družbenih dejavnosti     25,166,036

2.2.1 materialni stroški vzgojno-varstveni zavodi   3,680,000

2.2.2. materialni stroški centra za socialno delo     531,156

2.2.3. materialni stroški osnovne šole         20,954,880

2.3.  amortizacija v družbenih dejavnostih      19,156,720

2.3.1. amortizacija vzgojno-varstveni zavodi      3,500,000

2.3.2. amortizacija osnovna šola            7,806,720

2.3.3. amortizacija - športni objekti          7,850,000

3   socialni transferji               20,547,560

3.1  domska oskrba                  11,232,000

3.2.  sofinanciranje javnih del            3,000,000

3.3  zdravstveno zavarovanje občanov         4,752,000

3.4.  stroški mrliških ogledov              378,000

3.5.  transferji v socialnem skrbstvu         1,185,560

4   dotacije v družbenih dejavnostih        14,220,000

4.1.  občinski delež za obnovo kulturnih spomenikov  2,000,000

4.2.  dotacija pokrajinski in študijski knjižnici   1,300,000

4.4.  dotacije kulturnim in turističnim društvom    3,000,000

4.5.  dotacije humanitarnim društvom
    in organizacijam                 1,300,000

4.6.  dotacije športnim društvom            5,620,000

4.7.  sredstva za kategorizirane športnike       1,000,000

5   plačila storitev v družbenih dejavnostih    13,481,041

5.2.  plačila na področju otroškega varstva      2,000,000

5.3.  plačila storitev na področju vzgoje
    in izobraževanja                11,049,041

5.4.  plačila na področju telesne kulture - najem.

    telovad.                      432,000

6   subvencije, intervencije, plačila        55,560,000

6.1.  plačila in refundacije na področju komunalne
    dejavnosti                    7,900,000

6.2  sredstva za pokrivanje stroškov javne
    razsvetljave                   4,500,000

6.3.  tekoče vzdrževanje cest na območju občine    11,300,000

6.4  subvencije na področju kmetijstva        12,000,000

6.5  sredstva za požarno varnost           7,800,000

6.6  sredstva za razvoj gospodarskih dejavnosti -
    razvojni sklad                 12,000,000

6.7.  sredstva krajevne takse               60,000

7   drugi odhodki občinskega proračuna       10,528,231

7.1.  sredstva za ks - funkcionalna dejavnost     4,000,000

7.2.  financiranje drugih javnih potreb        4,959,921

7.3.  financiranje strank               1,568,310

B   investicijski odhodki proračuna        102,046,800

1   investicije v komunalne dejavnosti       60,300,000

1.1  vodovod                     45,300,000

1.2.  kanalizacija                  15,000,000

2   investicije v cestni dejavnosti         14,500,000

2.2.  rekonstrukcija ceste Lipa-Odranci        7,500,000

2.3.  cesta Bratonci-Dokležovje            7,000,000

3   investicijsko vzdrževanje objektov ks      5,500,000

4   investicije v družbenih dejavnostih       12,696,800

4.1.  kultura                     2,000,000

4.3.  predšolsko varstvo                9,000,000

4.4.  investicije v zdravstvu              500,000

4.5.  investicije na področju sociale         1,196,800

5   investicije v občinskih organih         9,050,000

C   finančni tokovi in sredstva rezerv       17,133,963

1.1.  sredstva rezerv - stalna             1,633,963

1.2.  druge javne obveznosti - tekoča rezerva     15,500,000

    skupaj odhodki                 375,560,976

    poslovni izid                      0

-----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost